You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức > Tuyên truyền phổ biến Giáo dục - Pháp luật > NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

18/04/2014
      Luật Đất đai là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý trên lĩnh vực đất đai, một ngành luật luôn thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhân dân. Chính vì vậy trước khi thông qua Quốc hội dự thảo được đưa ra lấy ý kiến toàn dân nhằm thể hiện quyền dân chủ lập pháp cũng như sự thống nhất cao giữa ý Đảng lòng dân. Luật Đất đai 2013 được Quốc hội 13 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 có 14 chương với 212 Điều. Luật Đất đai 2013 được Quốc hội thông qua vừa kế thừa Luật Đất đai năm 2003 vừa thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng cũng như Hiến pháp năm 2013 đồng thời đánh dấu những đổi mới về quản lý đất đai cũng như thể hiện ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Theo đó Luật Đất đai 2013 có những điểm mới cơ bản sau:

Luật Đất đai năm 2013 quy định cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (tai khoản 1 Điều 43). Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh được thực hiện thông qua hình thức công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với cấp huyện việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện thông qua hình thức tổ chức Hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Nội dung lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án, công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thờii gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ khi có quyết định tổ chức lấy ý kiến (tại khoản 2 Điều 43). Cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân…(tại khoản 3 Điều 43). Đối với quy hoạch, kế hoạch, kế hoạch sử  dụng đất quốc phòng , an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lấy ý kiến nhân dân cấp tỉnh trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, kế hoach sử dụng đất (tại khoản 4 Điều 43). Việc lập quy hoạch sử dụng đất là 10 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm ( tại Điều 37).
Luật Đất đai 2013 quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất nhưng nếu người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó. Trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, nhà ở hay tài sản gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận, trường họp chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện (tại khoản 1,2 Điều 98 Luật Đất đai 2013).   
Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rất chi tiết từ việc thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư; bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh. Mặt khác cũng theo khoản 2 Điểu 133 việc gia đất, cho thuê đất phải ưu tiên hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất ở địa phương. Quy định này góp phần giải quyết tình trạng thiếu đất trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai quy định thẩm quyền của UBND cấp huyện trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhưng  đối với các hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mai, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định. Cũng theo Luật Đất đai 2013 bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ (Tại khoản 1 Điều 11) và nâng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân lên 50 năm (tại khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013).
Luật Đất đai năm 2013 cũng đã quy định về công tác giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm Pháp luật về đất đai. Trong đó có vai trò giám sát của Măt trận và các tổ chức thành viên về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định khác của pháp luật có liên quan cũng như công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát và phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Hình thức giám sát của công dân là trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết; Hoặc gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát (Điều 198, 199 Luật Đất đai 2013).
Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
NA
 
CÁC TIN KHÁC
THỊ XÃ AYUN PA TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC CHỨC SẮC: HÒA THƯỢNG, THƯỢNG TỌA, ĐẠI ĐỨC NHÂN DỊP LỄ BẾ GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ PL 2563 – DL 2019 (09/08/2019)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỈNH GIA LAI LẦN THỨ X (23/07/2019)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM... (13/06/2019)
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh (13/06/2019)
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Cơ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (30/05/2019)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHÚ THIỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (27/05/2019)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HUYỆN MANG YANG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 – 2024 (27/05/2019)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐAK PƠ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2019-2024 (27/05/2019)
Tin đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã An Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 (27/05/2019)
Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Đổi mới” Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện IaGrai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra thành công tốt đẹp (24/05/2019)
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đăk Đoa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra thành công tốt đẹp (22/05/2019)
ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN KBANG LẦN THỨ VIII - NHIỆM KỲ 2019 -2024 (20/05/2019)
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kông Chro lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 (15/05/2019)
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm hỏi, tặng quà các cơ sở tôn giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2019. PL.2563 (13/05/2019)
MẶT TRẬN PHÚ THIỆN TỔ CHỨC HỘI THI “VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG” LẦN THỨ II – NĂM 2019 (12/05/2019)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai