You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tin tức > Tuyên truyền phổ biến Giáo dục - Pháp luật > NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

18/04/2014
      Luật Đất đai là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý trên lĩnh vực đất đai, một ngành luật luôn thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhân dân. Chính vì vậy trước khi thông qua Quốc hội dự thảo được đưa ra lấy ý kiến toàn dân nhằm thể hiện quyền dân chủ lập pháp cũng như sự thống nhất cao giữa ý Đảng lòng dân. Luật Đất đai 2013 được Quốc hội 13 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 có 14 chương với 212 Điều. Luật Đất đai 2013 được Quốc hội thông qua vừa kế thừa Luật Đất đai năm 2003 vừa thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng cũng như Hiến pháp năm 2013 đồng thời đánh dấu những đổi mới về quản lý đất đai cũng như thể hiện ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Theo đó Luật Đất đai 2013 có những điểm mới cơ bản sau:

Luật Đất đai năm 2013 quy định cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (tai khoản 1 Điều 43). Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh được thực hiện thông qua hình thức công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với cấp huyện việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện thông qua hình thức tổ chức Hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Nội dung lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án, công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thờii gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ khi có quyết định tổ chức lấy ý kiến (tại khoản 2 Điều 43). Cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân…(tại khoản 3 Điều 43). Đối với quy hoạch, kế hoạch, kế hoạch sử  dụng đất quốc phòng , an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lấy ý kiến nhân dân cấp tỉnh trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, kế hoach sử dụng đất (tại khoản 4 Điều 43). Việc lập quy hoạch sử dụng đất là 10 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm ( tại Điều 37).
Luật Đất đai 2013 quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất nhưng nếu người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó. Trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, nhà ở hay tài sản gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận, trường họp chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện (tại khoản 1,2 Điều 98 Luật Đất đai 2013).   
Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rất chi tiết từ việc thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư; bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh. Mặt khác cũng theo khoản 2 Điểu 133 việc gia đất, cho thuê đất phải ưu tiên hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất ở địa phương. Quy định này góp phần giải quyết tình trạng thiếu đất trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai quy định thẩm quyền của UBND cấp huyện trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhưng  đối với các hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mai, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định. Cũng theo Luật Đất đai 2013 bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ (Tại khoản 1 Điều 11) và nâng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân lên 50 năm (tại khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013).
Luật Đất đai năm 2013 cũng đã quy định về công tác giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm Pháp luật về đất đai. Trong đó có vai trò giám sát của Măt trận và các tổ chức thành viên về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định khác của pháp luật có liên quan cũng như công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát và phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Hình thức giám sát của công dân là trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết; Hoặc gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát (Điều 198, 199 Luật Đất đai 2013).
Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
NA
 
CÁC TIN KHÁC
HỘI THAO ĐẠI ĐOÀN KẾT HUYỆN KBANG LẦN THỨ I NĂM 2020 (30/07/2020)
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI KHÓA X, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (24/07/2020)
HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2020 (08/07/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG PA Tổ chức hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện năm 2020 (02/07/2020)
Hội thao Đại đoàn kết huyện Mang Yang: Đoàn kết, thân ái, giao lưu học hỏi và thắm tình (25/06/2020)
Đoàn Kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị làm việc tại huyện Ia Pa (24/06/2020)
Ia Pa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnhkhóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (24/06/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa bàn giao 02 căb nhà “Đại Đoàn kết" cho hộ nghèo. (24/06/2020)
Ông Siu Thil – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam huyện Đức Cơ. (08/05/2020)
Mặt trận thành phố thăm và chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 – Phật lịch 2564. (08/05/2020)
DỊCH COVID-19: Lan tỏa những hành động đẹp (23/04/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYÊN QUÝ I NĂM 2020 (17/04/2020)
Thăm hỏi động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (16/04/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai: Phân bổ đợt 1 kinh phí vận động quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19 (14/04/2020)
Những tấm lòng đặc biệt (13/04/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai