CÁC TỔ CHỨC MẶT TRẬN TỈNH GIA LAI
DANH SÁCH CÁC VỊ LÃNH ĐẠO VÀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ
(TỪ NĂM 1945 -2019)

------------------
        A./ Trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) .
        - Tên tổ chức : Mặt trận Việt Minh tỉnh Gia Lai (1945). Sau đổi tên thành Mặt trận Liên Việt tỉnh Gia Lai (3/1953).
        - Các vị Chủ nhiệm Việt Minh trong thời kỳ này :
        1. Ông Nguyễn Đường (từ 23/8/1945 - tháng 11/1945).
        2. Ông Phạm Thuần (từ giữa tháng 11/1945 - tháng 2/1946).
        3. Ông Nguyễn Xuân (từ tháng 2/1946 - tháng 2/1947).
        4. Ông Phan Bá (từ tháng 2/1947 - tháng 2/1949).
        - Các vị ủy viên :
        1. Nguyễn Khoa.
        2. A Ma Quang (Rơ chăm Thép).
        3. Phan Thị Trinh.
        4. Đỗ Huyên.
        5. Trần Xi (Thánh).
        B./ Trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) .
        - Tên tổ chức : Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai (1961).
        - Các vị lãnh đạo Mặt trận trong thời kỳ này :
        1. Ông Đinh Túp (Bă Sát) : Chủ tịch (từ năm 1961 - 1963).
        2. Ông Krung Tô Lô Bôm (Kơn) : Chủ tịch (từ năm 1963 - 01/1967 và từ 23/7/1972 - 01/10/1976) .
        3. Sem (Hming) : Phó Chủ tịch .
        C./ Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 2004) .
        - Sau giải phóng (30/4/1975 - 02/1977) lãnh đạo Mặt trận có các vị :
        1. Ông Krung Tô Lô Bôm : Chủ tịch (đến 01/10/1976).
        2. Ông Piere Rôn : Phó Chủ tịch (đến 01/01/1976).
        3. Ông Trần Quang Di (Hải) : Phó Chủ tịch.
        4. A Chương : Phó Chủ tịch.
        - Tên tổ chức : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kon Tum (từ 31/01/1977 - 10/1991) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (từ 10/1991 - 2004) .
        - Danh sách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kon Tum và tỉnh Gia Lai từ khóa I đến khóa VII : 

          bullet.gif Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
            Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024) 

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai