You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Phong trào > Hiệu quả hoạt động của việc xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm của Mặt trận Tổ quốc

Hiệu quả hoạt động của việc xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

20/05/2014
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
           Thực hiện Hướng dẫn số: 65/HD-MTTW-BTT, ngày 11 tháng 6  năm 2012 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc xây dựng mô hình chỉ đạo điểm Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS năm 2012. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 906/KH-MT, ngày 22 tháng 10 năm 2012 về việc xây dựng mô hình chỉ đạo điểm Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác phòng chống tội phạm năm 2012.

Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quyết định chọn xã Biển Hồ, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai để triển khai xây dựng mô hình chỉ đạo điểm Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác phòng chống tội phạm năm 2012.
          Xác định Biển hồ là một xã Nông nghiệp vùng ven của Thành phố Pleiku có 1947 hộ và 8256 nhân khẩu, trong đó có 364 hộ và 1678 nhân khẩu người đồng bào dân tộc thiểu số, xã có 10 thôn, làng (Trong đó có 5 Thôn người Kinh và 5 Làng đồng bào dân tộc thiểu số). Xã có Biển hồ là nơi cung cấp nước cho toàn Thành phố và là điểm thu hút rất nhiều khách du lịch ở các nơi về tham quan. Đây là một lợi thế cho xã về cảnh quan môi trường nhưng cũng có những khó khăn về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toan xã hội, tội phạm thường đến khu vực này ẩn náu, nhất là tội phạm ma tuý vì khu vực này rộng, rừng cây rậm rạp, dân cư ở thưa thớt nên các loại tội phạm dễ bề lẩn trốn và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó xã giáp với khu Công nghiệp Trà đa nên việc đảm bảo TTATXH cũng gặp khó khăn nhất định, vì khu Công nghiệp là nơi thu hút đông đảo nguồn lao động từ các địa phương trên toàn quốc về đây làm việc trong các Doanh nghiệp nên có không ít những phần tử từng là đối tượng có tiền án, tiền sự ảnh hưởng nhiều đến việc đảm bảo TTATXH trên địa bàn.
          Để xây dựng kế hoạch sát với thực tế của từng khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Biển Hồ phối hợp với các tổ chức thành viên tiến hành khảo sát nắm thực trạng về kinh tế - xã hội – an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội, thực trạng về tổ chức và hoạt động của các Ban công tác Mặt trận 10 Thôn, Làng sau đó tổng hợp, phân tích tình hình, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và tìm những giải pháp triển khai thực hiện cho sát với thực tế từng khu dân cư. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và giám sát quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.
          Thực hiện Hướng dẫn số 100/HD-MTTW-BTT, ngày 14/6/2013 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện Dự án 6 về “Tăng cường công tác giáo dục truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2015”, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh trên cơ sở các Ban chỉ đạo của tỉnh về thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm kiện toàn thành Ban chỉ đạo chung - Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai. Phối hợp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; kết hợp lồng ghép việc triển khai thực hiện Dự án 6, Chương trình 09 với việc xây dựng các mô hình điểm phòng, chống tội phạm.      
 Ở địa phương cơ sở, sau khi có Kế hoạch số 906/KH-MT, ngày 22/10/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Kế hoạch số 137/KH-MT, ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku về xây dựng mô hình chỉ đạo điểm MTTQ tham gia công tác phòng chống tội phạm năm 2012. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Biển Hồ đã chọn thôn Đồng Bằng làm điểm“Khu dân cư không có tội phạm” và Làng Sơ làm điểm “Gia đình dòng họ không có người vi phạm pháp luật” sau đó triển khai đến tất cả các thôn, làng trên địa bàn xã đồng thời xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng chống tội phạm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng khu dân cư lành mạnh không có tội phạm góp phần thiết thực cho việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” ngày càng có chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.
          Tổ chức hội nghị ở các khu dân cư quán triệt cho nhân dân các nội dung có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm. Triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điểm của MTTQ các cấp như: Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị số 09/CT-TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình số: 28-CTr/TU, ngày 09/2/2012 của Tỉnh ủy Gia Lai, Chương trình số: 29/CTr-MTTW-BTT, ngày 30/8/2012 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Liên tịch 01/NQLT/BCA-UBTUMTTQVN giữa Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tiến hành tập huấn kỹ năng cho cán bộ cấp xã và các cán bộ ở khu dân cư về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm tại cộng đồng dân cư và tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện các mô hình tự quản ở các Thôn, Làng.
           Làm tốt công tác phối hợp với Ban thông tin văn hoá xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; làm pano, băng rôn treo ở Hội trường, Nhà rông, Nhà sinh hoạt cộng đồng của 10 Thôn, Làng. Phối hợp với các Đoàn thể tuyên truyền được 30 buổi qua các cuộc họp dân, sinh hoạt của các tổ chức Đoàn - Hội; cung cấp các ấn phẩm, băng hình, tờ rơi có nội dung liên quan đến công tác phòng chống tội phạm cho nhân dân ở các khu dân cư.
           Phối hợp với Công an xã soạn thảo các bản tin có những nội dung liên quan đến tình hình tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố và trên địa bàn xã như: Trộm cắp, trấn lột, cướp giật, ma túy, mại dâm, các vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, các gia đình có con, em tham gia các tệ nạn xã hội, các khu vực tội phạm hay hoạt động để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Qua đó đề ra các biện pháp phòng tránh và khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác trước các loại tội phạm để giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ gây mất ổn định chính trị - TTATXH – TTATGT ở địa phương. Qua đó đấu tranh, bóc gỡ, trấn áp các loại tội phạm, phối hợp tổ chức các buổi phát động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tổ chức chiếu phim về ATGT, về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các tà đạo lợi dụng tôn giáo để nhân dân nhận biết và nêu cao tinh thần cảnh giác thực hiện tốt công tác phòng chống và đấu tranh tố giác tội phạm
           Phối hợp với cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo đi sâu, đi sát gần gũi với các Già làng, Thôn trưởng của 5 làng, các chức sắc, chức việc, những người có uy tín trong các tôn giáo để vận động họ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, các tín đồ, giáo dân thực hiện “Sống tốt đời đẹp đạo” đồng hành cùng Dân tộc. Đồng thời bám sát các khu dân cư để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cùng với các tổ hòa giải, giải quyết tốt những mâu thuẫn trong nhân dân, không để tạo thành các điểm nóng, các vụ xô xát ẩu đã lẫn nhau dẫn đến các hành vi vi phạm Pháp luật.
 Cùng với các chi bộ chỉ đạo hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời chỉ đạo cho các Ban công tác mặt trận xây dựng các “mô hình tự quản” và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với công tác phòng chống tội phạm để xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa.
Song song với các việc làm trên là việc triển khai đồng bộ xây dựng các mô hình điểm tự quản ở 10/10 khu dân cư như: “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”; “Khu dân không có tội phạm”; “Khu dân không có người nghiện ma túy”; “Khu dân không có tệ nạn xã hội”; “Khu dân không có người vi phạm Pháp luật”; “Gia đình, dòng họ không có người vi phạm Pháp luật”; gắn với việc xây dựng trường học an toàn, xây dựng các khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh đô thị. Phối hợp tổ chức tốt các buổi diễn đàn Công an nhân dân lắng nghe ý kiến của nhân dân.
Hàng năm, thành phố Pleiku tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” toàn thành phố. Tại hội nghị lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã Biển Hồ báo cáo kết quả triển khai mô hình điểm để các xã, phường trong thành phố tham khảo, vận dụng vào thực tế ở cơ sở mình.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Nhờ có sự lãnh đạo sâu sát kịp thời của cấp uỷ Đảng, sự quan tâm phối hợp của Chính quyền và các tổ chức thành viên và MTTQ các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện phong trào Mặt trận tổ quốc tham gia phòng chống tội phạm để bảo vệ sự bình yên ngay từ các khu dân cư.
Mặt trận và các tổ chức Thành viên cùng với các Ban công tác Mặt trận ở các thôn, làng đã làm tốt công tác phối hợp để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm để đảm bảo khu dân cư an toàn lành mạnh, cung cấp nhiều  nguồn tin quan trọng cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin quan trọng để xử lý kịp thời nên không có các vụ việc mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Qua 3 năm thực hiện chương trình Mặt trận tổ quốc tham gia phòng chống tội phạm, đại đa số nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã mạnh dạn đấu tranh phản bác lại những việc làm sai trái của các đối tượng và tội phạm. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện, yên tâm lao động sản xuất, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội. Vì vậy trong những năm qua tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có các băng nhóm tội phạm, không có tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy, an ninh học đường được đảm bảo, tai nạn giao thông được hạn chế tối đa. 10/10 khu dân cư thực hiện tốt các mô hình tự quản theo các nội dung đã ký cam kết, 100% các tổ chức chính trị ở xã đạt vững mạnh, 90% các KDC đạt khá và vững mạnh (các năm trước đạt từ 70-80%), 100% gia đình và khu dân cư đăng ký bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đời sống của nhân dân được nâng lên.
Các kết quả đó đã và đang tạo đà cho bước phát triển tích cực về nhận thức và hành động của nhân dân trong thực hiện chương trình Mặt trận tổ quốc tham gia phòng chống tội phạm và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định về chính trị tạo ra những tiền đề cơ bản cho việc phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, trên địa bàn xã nói riêng toàn thành phố PLeiku và tỉnh Gia lai nói chung.
* Những hạn chế tồn tại.
Bên cạnh những việc đã làm được trong 3 năm qua về thực hiện chương trình Mặt trận tổ quốc tham gia phòng chống tội phạm vẫn còn những tồn tại đó là:
- Việc tổ chức tuyên truyền quán triệt ý nghĩa, nội dung của chương trình có lúc chưa thực sự sâu rộng, vai trò nòng cốt của các lực lượng chức năng có lúc, có nơi chưa phát huy hết trách nhiệm; việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể có lúc chưa đồng bộ và liên tục do đó chưa phát huy sự tích cực sự tham gia của nhân dân thường xuyên và hiệu quả.
- Tinh thần cảnh giác của một bộ phận nhân dân trước những âm mưu kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch cũng như trong việc bảo vệ tài sản còn nhiều hạn chế, ý thức làm chủ, tinh thần đấu tranh của quần chúng trước những hành vi  côn đồ, hành vi vi phạm pháp luật của kẻ xấu chưa tích cực.
-  Vai trò của già làng, trưởng bản và những người có uy tín ở các tôn giáo chưa được phát huy mạnh mẽ trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" và trong việc tuyên truyền vận động nhân dân cũng như các giáo dân thực hiện đúng pháp luật.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI.
Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trên trong thời gian tới để thực hiện tốt chương trình Mặt trận tổ quốc tham gia phòng chống tội phạm cần làm tốt một số vấn đề sau:
1. Tiếp tục bám sát các nội dung Chỉ thị số: 09/CT-TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chương trình số: 28-CTr/TU, ngày 09/2/2012 của Tỉnh ủy Gia Lai; Chương trình số: 29/CTr-MTTW-BTT, ngày 30/8/2012 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số: 538/KH-BCĐ, ngày 28/02/2014 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vện an ninh Tổ quốc tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA – MTTQ, ngày 01/8/2013 giữa  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Dự án 6 về “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2015” được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
2. Tăng cường và đổi mới nội dung các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật để vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm để giữ gìn ANCT - TTATXH có hiệu quả.
3. Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để nhân dân áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi nâng cao đời sống thực hiện xóa nghèo bền vững không để cho kẻ địch lợi dụng vào kinh tế khó khăn để mua chuộc lôi kéo dụ dỗ nhân dân vi phạm pháp luật và tiếp tay cho các tội phạm và bọn phản động.
4. Quan tâm đến các Già làng, Thôn trưởng, các vị chức sắc chức việc tiêu biểu trong các Tôn giáo để tranh thủ uy tín của họ trong việc tuyên truyền vận động nhân dân  nhất là ở các Làng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đạo nhằm tạo ra sự đồng thuận lớn trong nhân dân về đẩy mạnh chương trình Mặt trận tổ quốc tham gia phòng chống tội phạm và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới".
5. Làm tốt công tác cung cấp các ấn phẩm, băng hình, tờ rơi có nội dung liên quan đến công tác phòng chống tội phạm cho nhân dân ở các khu dân cư.
6. Phối hợp với các đoàn thể chính xã hội tổ chức nhiều các hoạt động bổ ích, thiết thực thu hút Đoàn viên – Hội viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn – Hội , từ đó vận động Đoàn viên – Hội viên tích cực thực hiện phong trào Mặt trận tổ quốc tham gia phòng chống tội phạm.
7.  Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm, cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin quan trọng để xử lý kịp thời không để các vụ việc mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn.
8. Tích cực phối  hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh đô thị gắn với công tác phòng chống tội phạm,  xây dựng Gia đình văn hóa, gia đình đảm bảo an toàn giao thông, Khu dân cư văn hóa và khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông.
9.  Tiếp tục nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm tự quản ở khu dân cư như: “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”; “Khu dân không có tội phạm”; “Khu dân không có người nghiện ma túy”; “Khu dân không có tệ nạn xã hội”; “Khu dân không có người vi phạm Pháp luật”; “Gia đình, dòng họ không có người vi phạm Pháp luật”; gắn với việc xây dựng trường học an toàn, khu dân cư an toàn.
10.  Làm tốt công tác phối hợp tổ chức các buổi diễn đàn Công an nhân dân lắng nghe ý kiến của nhân dân để phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"./.
Phạm Lan- Trưởng Ban Phong Trào MTTQVN tỉnh
CÁC TIN KHÁC
Mang Yang: Tổ chức kết nghĩa và bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản tại làng Ar Dôch Ktu, xã Đê Ar (15/01/2021)
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (13/01/2021)
Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương 400 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020. (28/12/2020)
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư làm việc tại Gia Lai (25/12/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: thăm, chức mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 (24/12/2020)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia lai chúc mừng Giáng sinh tại Ia Pa và Phú Thiện (24/12/2020)
AN KHÊ: THĂM, CHỨC MỪNG GIÁNG SINH CÁC CƠ SỞ CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ (23/12/2020)
Chư Păh: Gặp mặt chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Thiên chúa và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2020 (21/12/2020)
Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (18/12/2020)
GIA LAI: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (18/12/2020)
Gia Lai: Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống của nhân dân (17/12/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 (16/12/2020)
Mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông. (14/12/2020)
VNPT Gia Lai trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” tỉnh (11/12/2020)
Kbang: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (09/12/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai