Phong trào > Ủy ban MTTQVN Thành phố Pleiku với hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

Ủy ban MTTQVN Thành phố Pleiku với hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2012.

21/11/2012
       Thành phố Pleiku là đô thị phía bắc Tây Nguyên, nằm trên trục giao thông giữa quốc lộ 14, 19 nối thông suốt với các tỉnh trong cả nước, gần ngã ba Đông Dương, trên cung  đường Hồ Chí Minh và vùng tam giác phát triển với các tỉnh lân cận, các nước láng giềng như Campuchia, Lào. Thành phố có tổng diện tích tự nhiên là 26.166,36 ha, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Gia Lai; dân số hiện nay là 49.756 hộ trong đó dân tộc kinh chiếm đa số (87,5%), còn lại là các dân tộc khác, có 23 xã phường với 254 thôn, làng, tổ dân phố. Với những lợi thế về mặt địa lý, tự nhiên và xã hội, trong những năm qua Mặt trận thành phố đã tích cực tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, từng bước nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa qua các năm.
      Trong năm 2012, Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thành phố Pleiku được kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Theo đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động cũng như các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, tổ dân phố văn hóa và tự giác chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
       Thực hiện các văn bản hướng dẫn cấp trên, ngay từ đầu năm Ban vận động thành phố đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban vận động năm 2012, phân công các thành viên Ban vận động thành phố xuống cơ sở theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn Ban vận động các xã, phường tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, tổ dân phố văn hóa năm 2012. Quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp đến các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa cộng đồng. Cuộc vận động đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội, hưởng ứng văn hóa giao thông, xây dựng đô thị văn minh xanh sạch đẹp. Thông qua cuộc vận động, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền được phát huy, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuộc vận động đã được lồng ghép thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020 và các cuộc vận động, các phong trào khác do Đảng, Nhà nước và Mặt trận phát động.
     Ngay từ đầu năm 2012 có 249/249 thôn, làng, tổ dân phố đăng ký xây dựng văn hóa đạt (100%) và có 45.668/49.756 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đầu năm đạt (92%). Để đánh giá kết quả thực hiện việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ban vận động thành phố đã xét và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Pleiku ra quyết định công nhận 184/249 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa năm thứ nhất đến năm thứ tám đạt (74%). Số lượng hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2012 có 43.134/ 45.668 hộ (đạt tỷ lệ 94,4%).
anh-2.png
Lãnh đạo thành phố trao giấy chứng nhận thôn, làng, tổ dân phố văn hóa.

       Với những kết quả đạt được trong năm, Mặt trận thành phố đã ban hành hướng dẫn số 125/HD-MT ngày 18/10/2012 hướng dẫn Mặt trận xã phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức tốt ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo cả phần lễ và phần hội, làm cho mỗi khu dân cư thực sự là ngày hội toàn dân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.   
Ngoài ra Mặt trận thành phố còn phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều đợt phát động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm và trật tự an toàn giao thông, in cấp phát trên 40 ngàn tài liệu tuyên truyền, thông tin kịp thời tình hình tội phạm đến địa bàn khu dân cư, đồng thời thực hiện tốt chương trình 3 giảm “Giảm tội phạm, giảm ma túy, giảm tai nạn giao thông”.
       Qua một năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã khắc phục được sự chồng chéo, tạo được sự thống nhất về nội dung, tiêu chí đánh giá bình xét cũng như trong viêc triển khai thực hiện ở cơ sở và sự phấn đấu của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Đồng thời phát huy được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường phối hợp trách nhiệm giữa Mặt trận, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể. Cuộc vận động đã được triển khai ở diện rộng hơn, có chiều sâu hơn và đến nay đã trở thành phong trào hành động cách mạng rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân ở địa bàn dân cư. Nhiều xã, phường đã chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao, biết lồng ghép các mô hình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông… ngay ở địa bàn khu dân cư ngày càng được nhân rộng, ý thức người dân ngày một nâng cao, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt hơn.
         Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, phù hợp với “ý Đảng, lòng dân” và được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực. Cuộc vận động được tồn tại, không mất đi và được điều chỉnh bổ sung hàng năm cho phù hợp theo từng thời gian và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cả nước, của tỉnh nói chung và trên địa bàn thành phố Pleiku nói riêng.
 
                                                                    Bài và Ảnh: Đinh Thanh Tuyên – VP. Ủy ban MTTQ thành phố Pleiku.

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chư Pưh lần thứ I, năm 2018 (27/04/2018)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHẢN BIỂN. (18/04/2018)
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHÚ THIỆN (18/04/2018)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO HỘ NGHÈO. (01/02/2018)
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI TỈNH GIA LAI. (07/12/2017)
THỊ XÃ AYUN PA TỔ CHỨC GẶP MẶT BIỂU DƯƠNG GIÀ LÀNG, NGƯỜI UY TÍN TIÊU BIỂU NĂM 2017 (05/12/2017)
THỊ XÃ AYUN PA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “LÀM THAY ĐỔI NẾP NGHĨ, CÁCH LÀM TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ TỪNG BƯỚC VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG” (30/11/2017)
Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Làng Groi, xã Kông Bơ La, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai. (13/11/2017)
Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Làng Măng, Xã Ya Ma, Huyện Kông Chro. . . (08/11/2017)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017: (21/10/2017)
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN (10/10/2017)
PHƯỜNG THỐNG NHẤT TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (12/09/2017)
PHƯỜNG THỐNG NHẤT TỔ CHỨC RA QUÂN PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT SUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2017 (12/09/2017)
Ông Đinh Du – Trưởng ban công tác Mặt trận xây dựng khối đại đoàn kết trong dân làng. (12/09/2017)
Mặt trận phường Hòa Bình trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo: (11/09/2017)

 |<  <  17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai