You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Phong trào > Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với những giải pháp nâng cao hiệu quả c

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền, vận động xóa đói giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số

13/08/2014
      Gia Lai là một tỉnh nghèo thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên, với địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, kinh tế phát triển chậm, đời sống của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Dân số toàn tỉnh Gia Lai 1.365.596 người, với 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số có 595.445 người chiếm 44,27% chủ yếu là đồng bào Jrai và Bahnar. Số hộ nghèo là 53.389 hộ chiếm 17,23%; trong đó hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số 44.269 hộ, chiếm tỷ lệ  82,92%  tổng số hộ nghèo và chiếm 35,67% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có truyền thống cách mạng đoàn kết chống giặc ngoại xâm, tinh thần cần cù chịu khó trong lao động sản xuất. Trong đồng bào (DTTS) đã xuất hiện nhiều gương gia đình sản xuất giỏi có thu nhập cao không chỉ nâng cao mức sống cho gia đình mà còn có nhiều đóng góp cho xã hội, giúp đỡ cộng đồng cùng nhau thoát nghèo.
            Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số như: Nghị quyết 10/NQ – BCT của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực Tây Nguyên; Chương trình 135, 168, 132,134, 167 của Chính phủ về đầu tư trọng điểm phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, giải quyết đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho bà con dân tộc thiểu số,…Những chủ trương, chính sách trên đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh ngày một khá hơn và từng bước được nâng lên rõ rệt.
Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, công tác “Từ thiện nhân đạo”, cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra… góp phần quan trọng vào việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và đoàn thể ngày càng vững mạnh.
        Tuy nhiên, do trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, còn chịu sự ảnh hưởng nặng nề của một số phong tục tập quán lạc hậu; phần lớn địa bàn mà đồng bào dân tộc sinh sống là những nơi dân cư sống rải rác, địa hình phức tạp nên suất đầu tư cho cơ sở hạ tầng cao, trong khi đó nguồn đầu tư từ ngân sách của Nhà nước cũng như hiệu quả thu được còn hạn chế; ý thức tự lực vươn lên của một bộ phận hộ nghèo trong đồng bào chưa cao, một bộ phận còn trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước, một số nơi nhân dân chưa có ý thức hợp tác, bảo vệ và khai thác các công trình hạ tầng do Nhà nước đầu tư. Bên cạnh đó, do điểm xuất phát thấp và hậu quả chiến tranh để lại; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Vì vậy đời sống của hộ nghèo nói chung và hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.
        Các chương trình xóa đói giảm nghèo hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số như: Chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, thuốc chữa bệnh, hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi, phân bón, hỗ trợ tiền mặt để người nghèo đầu tư sản xuất,... chưa thực sự linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng và từng vùng khác nhau, chưa nắm vững tâm trạng nhu cầu của người dân, chưa có những giải pháp cụ thể tác động trực tiếp đến ý thức, nhận thức của người dân; việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức của hộ nghèo để tự giác vươn lên thoát nghèo chưa được quan tâm đúng mức. Chưa đầu tư thỏa đáng việc tư vấn, hướng dẫn hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số về kiến thức tổ chức sản xuất, sử dụng nguồn hỗ trợ đầu tư của nhà nước, vốn tự có của gia đình đúng mục đích góp phần giúp đỡ người nghèo phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. Do vậy, công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm qua đạt hiệu quả chưa cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo hàng năm còn cao, đặc biệt trong đồng bào dân tộc thiểu số.
       Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, đồng thời để công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt được những kết quả thiết thực góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền vận động xóa đói giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số như sau:
- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủ trương, Nghị quyết và các quyết định chuyên đề về công tác giảm nghèo giai đoạn 2015 đến năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về công tác tuyên truyền, vận động xóa đói giảm nghèo trong đồng bào bào dân tộc thiểu số.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đồng thời phát huy vai trò các cá nhân uy tín, người tiêu biểu trong cộng đồng là lực lượng xung kích, đầu tàu trong công tác tuyên truyền xóa đói giảm nghèo.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp về kỷ năng công tác tuyền truyền, vận động xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, cần chủ trọng đến việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho người đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nhằm thay đổi nhận thức của một bộ phận chưa ý thức được ý nghĩa các chính sách xóa đói giảm nghèo của chính phủ nên còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, thiếu sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo.
- Hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình liên kết hộ và liên kết các hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tư vấn hướng dẫn giúp nhau xóa đói giảm nghèo.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số với nội dụng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức chính trị xã – xã hội phát động.
          Song song với những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và các Sở, ngành, đoàn thể tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục,... nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
 
                                                                                                   Giang Nam
CÁC TIN KHÁC
HỘI THAO ĐẠI ĐOÀN KẾT HUYỆN KBANG LẦN THỨ I NĂM 2020 (30/07/2020)
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI KHÓA X, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 (24/07/2020)
HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2020 (08/07/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN KRÔNG PA Tổ chức hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện năm 2020 (02/07/2020)
Hội thao Đại đoàn kết huyện Mang Yang: Đoàn kết, thân ái, giao lưu học hỏi và thắm tình (25/06/2020)
Đoàn Kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị làm việc tại huyện Ia Pa (24/06/2020)
Ia Pa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnhkhóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (24/06/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa bàn giao 02 căb nhà “Đại Đoàn kết" cho hộ nghèo. (24/06/2020)
Ông Siu Thil – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam huyện Đức Cơ. (08/05/2020)
Mặt trận thành phố thăm và chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 – Phật lịch 2564. (08/05/2020)
DỊCH COVID-19: Lan tỏa những hành động đẹp (23/04/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYÊN QUÝ I NĂM 2020 (17/04/2020)
Thăm hỏi động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (16/04/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai: Phân bổ đợt 1 kinh phí vận động quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19 (14/04/2020)
Những tấm lòng đặc biệt (13/04/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai