You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Dân chủ - Pháp luật > Những điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Những điểm mới trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

19/03/2013
        Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố và đưa ra lấy ý kiến nhân dân gồm Lời nói đầu và 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001), Dự thảo sửa đổi Hiến pháp giảm 1 chương, 23 điều trong đó 9 điều giữ nguyên, 104 điều sửa đổi, 11 điều mới. So với bản gốc, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có một số điểm mới nổi bật.
         Ngay trong Điều 1 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo và vùng biển, vùng trời”. Bằng việc bổ sung thêm từ “dân chủ” vào Điều 1, Dự thảo khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, là căn cứ quan trọng để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Chương II “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung chương V “quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” của Hiến pháp hiện hành, thể hiện bước tiến bộ rõ nét về vấn đề nhân quyền. Điều 21 trong chương này quy định: “Mọi người đều có quyền sống”. Việc bảo vệ môi trường được bổ sung vào Chương III bên cạnh quy định về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ. Điều 68 (xây dựng mới) quy định: “ Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, xã hội và là nghĩa vụ của mọi tổ chức và cá nhân”.
          Một số thay đổi trong quy định tại Điều 4 của Hiến pháp năm 1980 đến Hiến pháp 1992 về vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN. Theo đó, tại Điều 4 Hiến pháp năm 1980 quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là “… lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội”. Đến Hiến pháp 1992, vai trò lãnh đạo của Đảng được sửa lại thành: Đảng Cộng sản Việt Nam là “… lực lượng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội”. Dự thảo đã bổ sung vào Điều 4 có hai đoạn hết sức quan trọng. Đó là: "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình" và "Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật" nếu thực hiện nghiêm quy định của Điều 4 Hiếp pháp sửa đổi, chắc chắn sẽ củng cố thêm niềm tin vốn rất lớn lao của nhân dân ta đối với Đảng tiền phong. Như vậy Điều 4 Hiến pháp sửa đổi, bổ sung là rất cần thiết, vì:
   Một là: Mục đích và lý tưởng của Đảng là đem lại lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc, Đảng không có lợi ích nào  khác.
   Hai là: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là lực lượng lãnh đạo nhân dân nhất tề nổi dậy trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân. Xương máu của biết bao chiến sỹ đã xây đắp nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đem lại độc lập, tự do cho đất nước. Đại bộ phận nhân dân thường nói “Ơn Đảng, nhờ Bác Hồ”, gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”… đó là ý nguyện của nhân dân, khẳng định công lao của Đảng đối với đất nước, với dân tộc, mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất của nhân dân Việt Nam, không đa Đảng và không thể chia sẻ quyền lãnh đạo cho bất cứ lực lượng chính trị nào.
   Ba là: Trải qua hơn 80 năm Đảng Cộng sản việt nam vừa lãnh đạo nhân dân đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc và các thế lực thù địch vừa xây dựng đất nước, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia được thế giới tôn trọng, nhân dân được sống và làm việc trong một môi trường ngày càng dân chủ, bình đẳng, văn minh hơn, cuộc sống cải thiện về mọi mặt. Đảng Cộng sản Việt Nam và chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam.
    Bốn là: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, bên cạnh những thành tựu to lớn, Đảng cũng phạm những sai lầm, khuyết điểm, đó là điều khó tránh khỏi đối với bất cứ một tổ chức nào. Nhưng Đảng ta không sợ khuyết điểm, sai lầm, Đảng đã nghiêm túc tự phê bình và kiên quyết sửa chữa, xử lý nghiêm minh những đảng viên, cán bộ có khuyết điểm, kể cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao. Sau mỗi lần Đảng ta tự phê bình, đều là một bước ngoặt phát triển, Đảng vững vàng hơn, nhân dân tin yêu hơn…  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, tuy chưa đạt được như mong muốn của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhưng khi BCH Trung ương Đảng và Bộ Chính trị có quyết tâm cao, nhân dân tích cực ủng hộ, thì sớm hay muộn bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính và đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam sẽ được khơi dậy, tiếp tục đào thải ra khỏi cơ thể Đảng những biểu hiện và hành vi “suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống”.
     Tại điều 9 khoản 2 trong Hiến pháp sửa đổi nêu: “Mặt trận phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức.”
      Như vậy, dự thảo Hiến pháp đã bổ sung từ đại, từ tộc trong vế đầu tiên, thay từ động viên thành vận động, thay từ chấp hành bằng thi hành, bỏ từ Hiến pháp giữ từ pháp luật. Việc bổ sung và thay đổi từ ngữ trên đã làm rõ hơn nội dung của Hiến pháp sửa đổi với Hiến pháp năm 1992. Đặc biệt Hiến pháp sửa đổi đã đề cập thêm nội dung phản biện xã hội của Mặt trận. Nếu giám sát mà không có phản biện thì hiệu quả Mặt trận xây dựng chính quyền sẽ không đạt được nếu không muốn nói là không có tác dụng. Do vậy, nội dung phản biện là rất quan trọng, bảo đảm được quyền làm chủ của nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền. Giám sát và phản biện là một thể thống nhất để người dân xây dựng chính quyền. Như vậy vị thế của Mặt trận đã được nâng lên trong xã hội.
          Tuy nhiên, tại các Hội nghị góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đa số ý kiến thống nhất đề nghị điều chỉnh và bổ sung Điều 9 như Nghị quyết Đại hội X và XI đã khẳng định về vị trí, vai trò của tổ chức Mặt trận, như sau:
         
 
 
1. Về khoản 1 Điều 9 đa số các đại biểu đồng ý như Dự thảo: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài”.
          2. Về khoản 2 Điều 9 qua thảo luận đa số các đại biểu thống nhất bổ sung như sau:
          Thứ nhất, đề nghị bổ sung nội dung về vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị”.
          Thứ hai, đề nghị bổ sung vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: “Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”.
          Thứ ba, Dự thảo viết gộp: “Giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức”.
          Thứ tư, Dự thảo viết: “Mặt trận phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân” nội dung này giữ nguyên quy định Hiến pháp hiện hành. Đề nghị bổ sung nhiệm vụ lớn hơn đó là: “Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đồng thời đề nghị thay cụm từ “Tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân” bằng cụm từ “Tăng cường sự đồng thuận xã hội”.
Thứ năm, đề nghị thêm nhiệm vụ “Tham gia xây dựng Đảng” cho phù hợp với chủ trương của Đảng và thực tiễn. Bổ sung nhiệm vụ “Đoàn kết quốc tế”. Viết lại khoản 2 Điều 9 như sau: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận tập hợp và xây dựng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội nhằm giữ vững độc lập và thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội”.
3. Tại khoản 3 Điều 9, đề nghị thay cụm từ “Tạo điều kiện” bằng cụm từ “Bảo đảm điều kiện” và thay cụm từ “các tổ chức xã hội khác” bằng cụm từ “các tổ chức thành viên của Mặt trận”. Viết lại tại khoản 3 Điều 9 như sau: “Nhà nước bảo đảm điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên hoạt động hiệu quả”
Phần quy định về Chủ tịch nước, cùng với việc kế thừa quy định của Hiến pháp 1992, Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung thêm một số quyền cho Chủ tịch nước như: Bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và các thành viên của Chính phủ trái với lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán TAND Tối cao; phong hàm, cấp đại sứ…
Đặc biệt Dự thảo có một chương (X) được xây dựng hoàn toàn mới, quy định về Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Kiểm toán nhà nước. Cả ba cơ quan này đều do Quốc hội thành lập. Hội đồng Hiến pháp thực hiện chức năng kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao ban hành. Hội đồng bầu cử Quốc gia có chức năng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
      Như vậy, có thể thấy việc sửa đổi Hiến pháp lần này khá toàn diện trên cơ sở kế thừa những giá trị về nội dung và kỹ thuật lập hiến trong các bản Hiến pháp trước đó và có tham khảo kỹ thuật lập pháp quốc tế. Việc sửa đổi Hiến pháp lần này cũng đã thể chế hóa được nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là về nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.
                                                                                                                DC-PL
CÁC TIN KHÁC
Mang Yang: Tổ chức kết nghĩa và bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản tại làng Ar Dôch Ktu, xã Đê Ar (15/01/2021)
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (13/01/2021)
Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương 400 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020. (28/12/2020)
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư làm việc tại Gia Lai (25/12/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: thăm, chức mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 (24/12/2020)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia lai chúc mừng Giáng sinh tại Ia Pa và Phú Thiện (24/12/2020)
AN KHÊ: THĂM, CHỨC MỪNG GIÁNG SINH CÁC CƠ SỞ CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ (23/12/2020)
Chư Păh: Gặp mặt chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Thiên chúa và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2020 (21/12/2020)
Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (18/12/2020)
GIA LAI: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (18/12/2020)
Gia Lai: Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống của nhân dân (17/12/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 (16/12/2020)
Mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông. (14/12/2020)
VNPT Gia Lai trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” tỉnh (11/12/2020)
Kbang: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (09/12/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai