You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

17/10/2013
       Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo 4 cấp hành chính là cấp Trung ương; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện); cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).
         Dưới cấp xã còn có Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Khu dân cư tương ứng với các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố. Ban Công tác Mặt trận không phải là một cấp theo hệ thống tổ chức hành chính 4 cấp nói trên, nhưng lại có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Vì khu dân cư là nơi cư trú, sinh sống của mọi tầng lớp nhân dân, nơi thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nơi thực hành dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc hiện nay cũng là nhằm hướng về khu dân cư, đến với mỗi gia đình và từng người dân. Do đó, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận trong tuyên truyền, vận động nhân dân có ý nghĩa then chốt trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Vì vậy cần phải xác định rõ nhiệm vụ tuyên truyền của Ban Công tác Mặt trận trong từng thời kỳ, giai đoạn cụ thể để phát huy tối đa hiệu quả công tác Mặt trận ở khu dân cư. Trong đó có những nhiệm vụ sau:
        Tuyên truyền việc thực hiện các chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và Nhà nước, công việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, về  phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì  mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tuyên truyền những tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" . Tuyên truyền kết quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng, đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.
         Tuyên truyền việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước: Tuyên truyền việc đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với đề án xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ở các cấp, thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo” (17/10-18/11 hàng năm). Kịp thời phản ánh những gương điển hình về giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; những giải pháp hay, những mô hình tốt trong các cuộc vận động. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập MTDTTNVN 18/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và các ngày lễ, kỷ niệm, những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước. Tuyên truyền về hiệu quả lồng ghép các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” như: công tác dân số, gia đình, trẻ em, phòng chống tội phạm, ma tuý, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường...
          Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với tuyên truyền về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước của tỉnh, huyện, xã và khu dân cư. Tổng kết, đánh giá kết quả và biện pháp tổ chức thực hiện 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” theo các nội dung và mục tiêu đã đề ra hàng năm. Biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động trong năm, phát động và tổ chức đăng ký thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua năm sau. Tổ chức các hoạt động thiết thực như: trao nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành công trình điện, đường, trường, trạm ở khu dân cư; làm vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao...
          Tuyên truyền về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân: Ban công tác Mặt trận trên cơ sở đề xuất của các tổ chức thành viên chủ trì thống nhất các nội dung tuyên truyền, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền thực hiện quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  giám sát cán bộ công chức, đảng viên ở khu dân cư và Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các kết quả thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp. Tuyên truyền công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: Góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh, đồng thời tuyên truyền kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật, xây dựng quy ước, hương ước ở khu dân cư. Tuyên truyền việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; hoạt động Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Tuyên truyền về công tác Mặt trận tham gia thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cứ; kết quả cải tiến công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tuyên truyền về công tác vận động tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
          Tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết và kết quả đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, về tăng cường công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội MTTQ các cấp, kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ của Uỷ ban MTTQ cấp xã và triển khai nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong đó tập trung vào những nét mới như: bộ máy, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới...
        Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở khu dân cư là một nhiệm vụ hết sức quan trọng; Ban Công tác Mặt trận tổ chức vận động, tập hợp quần chúng nhân dân hưởng ứng, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh.
                                          Ban Tổ chức – Tuyên giáo
                                         Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
CÁC TIN KHÁC
Mang Yang: Tổ chức kết nghĩa và bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản tại làng Ar Dôch Ktu, xã Đê Ar (15/01/2021)
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (13/01/2021)
Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương 400 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020. (28/12/2020)
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư làm việc tại Gia Lai (25/12/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: thăm, chức mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 (24/12/2020)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia lai chúc mừng Giáng sinh tại Ia Pa và Phú Thiện (24/12/2020)
AN KHÊ: THĂM, CHỨC MỪNG GIÁNG SINH CÁC CƠ SỞ CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ (23/12/2020)
Chư Păh: Gặp mặt chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Thiên chúa và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2020 (21/12/2020)
Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (18/12/2020)
GIA LAI: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (18/12/2020)
Gia Lai: Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống của nhân dân (17/12/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 (16/12/2020)
Mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông. (14/12/2020)
VNPT Gia Lai trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” tỉnh (11/12/2020)
Kbang: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (09/12/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai