Hoạt động chung > Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần xây d

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2016

14/06/2017
      Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình mang tính toàn diện với mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững ở khu vực nông thôn, hướng đến mục tiêu"Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Có thể nói rằng, xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng lớn để vận động cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng xóm làng, quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh với việc tập trung phát triển toàn diện các mặt: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; có nếp sống văn hoá, môi trường sống xanh, sạch đẹp; an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường.


         Xác định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai tuyên truyền các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như họp dân, sinh hoạt thôn, làng, tổ dân phố để nhân dân hiểu rõ và tự nguyện tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là một giải pháp quan trọng để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động được 1.479.642 triệu đồng (trong đó: đầu tư phát triển sản xuất là 856.283 triệu đồng; tự cải tạo, sửa chữa nhà ở dân cư đạt chuẩn là 453.862 triệu đồng; xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, môi trường 169.479 triệu đồng ); đồng thời vận động nhân dân hiến 109.708 mđất, 300 m tường rào và 50 mao để xây dựng các công trình đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học; huy động nhân dân đóng góp 47.381 ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, dọn vệ sinh khu dân cư, khơi thông cổng rãnh,... Phối hợp giúp đỡ những gia đình khó khăn trong cuộc sống, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội, quan hệ ứng xử trong hộ gia đình và trong cộng đồng; nhiều khu dân cư đã từng bước xóa bỏ được tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan như: tình trạng cưới tảo hôn, sinh nhiều con, ma lai, thuốc thư, tục chôn chung khi chết  . . . (vùng đồng bào dân tộc thiểu số). Nhiều phong trào có ý nghĩa về văn hóa tinh thần và giáo dục đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, như: phong trào “Xây dựng gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” gắn phong trào “Xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu họ, xã hội học tập”… Năm 2016, toàn tỉnh đã có 243.865/325.176 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 74,9%), 1.548/2.161 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa (đạt tỷ lệ 71,6%).
Để góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí hộ nghèo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và Qũy An sinh xã hội cho người nghèo tỉnh. Từ đầu năm 2016 đến nay: toàn tỉnh đã vận động được trên 2,4 tỷ đồng. Đã triển khai xây mới 60 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 12 căn; hỗ trợ vốn sản xuất hộ nghèo, giúp khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp học sinh nghèo học tập,....Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh trích từ "Quỹ cứu trợ" tỉnh hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do hạn hán thực hiện việc khoan giếng, đào giếng, lắp đặt bồn chứa nước sinh hoạt ở khu dân cư; nạo vét giếng đối với khu dân cư và hộ gia đình khó khăn để khắc phục hạn hán năm 2016 với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức 338 buổi tuyên truyền, vận động với gần 25.000 lượt người tham gia, bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt khu dân cư, thông qua các hội nghị sơ kết thôn, buôn, làng; lồng ghép qua các hội thi và trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục duy trì 86 mô hình điểm, xây dựng mới 391 mô hình với 857 hộ gia đình tham gia thực hiện. Từ hiệu quả của các mô hình điểm các đơn vị đã triển khai nhân rộng lên 372 mô hình với 749 hộ gia đình tham gia thực hiện; giúp 849 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, một bộ phận không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, bỏ dần tư tưởng không muốn thoát nghèo, nhiều hộ gia đình đã tự lực vươn lên bằng chính nội lực của mình. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
         Trong thời gian tới, để Mặt trận Tổ quốc tham gia một cách hiệu quả, thu hút được sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân đối với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:
         Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; động viên nhân dân làm tốt chức năng giám sát các hoạt động xây dựng nông thôn mới theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng", qua đó tạo sự thống nhất khơi dậy được ý thức tập thể cộng đồng để huy động tốt nguồn lực trong nhân dân. Coi trọng việc mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, tập trung được mọi tầng lớp, giới tính, độ tuổi cùng tham gia. Đại đoàn kết toàn dân phải dựa trên cơ sở vừa huy động sức dân vừa coi  trọng việc chăm lo và bồi dưỡng sức dân.
         Trên cơ sở mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; … với những bước đi cụ thể theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp từ tỉnh đến cơ sở; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia từ việc khảo sát, quy hoạch đến thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
        Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể phối hợp với Chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cơ sở mình với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” và “Lấy sức dân để xây dựng cho dân”, tạo nên sự đồng thuận cao trong toàn xã hội quyết tâm thực hiện đạt và vượt kế hoạch do Ban Chỉ đạo nông thôn mới ở mỗi cấp đề ra.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên chủ động cụ thể hóa chương trình hành động của của mình trên cơ sở Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong đó có chương trình cụ thể vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng Nông thôn mới với các tiêu chí phấn đầu đạt hàng năm, đồng thời củng cố giữ vững các tiêu chí đã đạt được trong những năm qua.
        Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc đối với việc thực hiện chương trình nông thôn mới. Đẩy mạnh hoạt động động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phát hiện những sai sót để chấn chỉnh kịp thời./.
 
  Phạm Thị Lan
Ủy viên Thường trực,
Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai
 

CÁC TIN KHÁC
Agribank – Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai: Bàn giao tài khoản thanh toán số đẹp phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (22/06/2021)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024. (19/06/2021)
Phú Thiện: Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Ia Hiao. (18/06/2021)
Tiếp nhận trên 150 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Chư Sê (16/06/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài khoản ủng hộ quỹ vắc – xin và công tác phòng chống dịch Covid-19: 5020 238 999 999 thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. (15/06/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 (15/06/2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/06/2021)
Ayun Pa xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Tình thương” cho các hộ nghèo (15/06/2021)
Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 (14/06/2021)
Tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (14/06/2021)
Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng (10/06/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Cuộc bầu cử của “Ý Đảng, lòng Dân”. (10/06/2021)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)
Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19 (09/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai