You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt làm công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp t

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt làm công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp trong nhiệm kỳ mới

08/10/2013
      Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2014 – 2019) là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; cùng với cả nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới. Do đó, việc tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt làm công tác Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ đại hội mới cần phải coi trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.
         Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong nhiệm kỳ đại hội mới cần thực hiện một số giải pháp sau:
         Thứ nhất: Tiếp tục tăng cường, đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của Mặt trận. Củng cố và mở rộng Uỷ ban Mặt trận các cấp, thu hút thêm nhiều thành viên mới, tăng thêm số lượng người tiêu biểu, có tín nhiệm về năng lực, phẩm chất đạo đức, nhất là trong các tôn giáo, dân tộc, doanh nhân và người ngoài Đảng. Hệ thống tổ chức, bộ máy của Uỷ ban Mặt trận các cấp tăng cường về số lượng và chất lượng, mở rộng Hội đồng tư vấn và cộng tác viên về tổ chức và phát huy hiệu quả tham mưu cho Uỷ ban Mặt trận các cấp tham gia xây dựng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.
          Thứ hai: Không ngừng kiện toàn, bổ sung thay thế kịp thời Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tham mưu cho cấp ủy về công tác tuyển chọn cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện theo tình thần Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, bổ sung chế độ, chính sách, điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu chuyên nghiệp hóa, từng bước hiện đại.
        Thứ ba: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Mặt trận theo hướng trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân, có tâm huyết với công tác Mặt trận, là người có uy tín đối với cộng đồng, đối với xã hội và hệ thống chính trị ở địa phương; có khả năng tập hợp, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia công tác xã hội.
         Thứ tư: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung những quy định về chế độ, chính sách để phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận, nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; các cấp chính quyền, đoàn thể phối hợp và bảo đảm điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoạt động có hiệu quả nhất.
Để những giải pháp trên sớm phát huy hiệu quả, trước hết công tác chuẩn bị cũng như việc chỉ đạo, hướng dẫn đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phải có định hướng và nhiệm vụ trọng tâm:
          Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và phối hợp hoạt động của chính quyền các cấp trong quá trình chuẩn bị đại hội Mặt trận Tổ quốc cả về điều kiện vật chất cũng như nhân sự quy hoạch vào các vị trí chủ chốt của Mặt trận.
          Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, cần đánh giá đúng tình hình nhân dân và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua; chú ý biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; phát hiện những vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết trong nhiệm kỳ tới trên tinh thần cụ thể, sát với thực tế và khả thi.
          Chương trình hành động của nhiệm kỳ mới cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội”; nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn liền với đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận ở các cấp, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng khu dân cư văn hóa.
          Việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và cơ cấu theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực; mở rộng thành phần tham gia.
          Việc hướng dẫn và tổ chức đại hội phải diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định của điều lệ.
          Phối hợp tốt với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền kịp thời về Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, đạt kết quả cao nhất chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.
          Đại hội nhiệm kỳ mới với chủ đề “Đại đoàn kết – Vượt qua thách thức - Ổn định và phát triển bền vững”, chúng ta tin tưởng rằng, công tác Mặt trận sẽ ngày càng hiệu quả hơn và khẳng định được vai trò, vị trí không thể thiếu trong hệ thống chính trị vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”
 
                                                         Ban Tổ chức – Tuyên giáo
CÁC TIN KHÁC
Mang Yang: Tổ chức kết nghĩa và bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản tại làng Ar Dôch Ktu, xã Đê Ar (15/01/2021)
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (13/01/2021)
Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương 400 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020. (28/12/2020)
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư làm việc tại Gia Lai (25/12/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: thăm, chức mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 (24/12/2020)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia lai chúc mừng Giáng sinh tại Ia Pa và Phú Thiện (24/12/2020)
AN KHÊ: THĂM, CHỨC MỪNG GIÁNG SINH CÁC CƠ SỞ CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ (23/12/2020)
Chư Păh: Gặp mặt chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Thiên chúa và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2020 (21/12/2020)
Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (18/12/2020)
GIA LAI: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (18/12/2020)
Gia Lai: Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống của nhân dân (17/12/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 (16/12/2020)
Mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông. (14/12/2020)
VNPT Gia Lai trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” tỉnh (11/12/2020)
Kbang: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (09/12/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai