You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ H

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

20/02/2020
      Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là động lực và nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(*). Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ayun Pa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.


      Với vai trò đoàn kết, tập hợp các lực lượng quần chúng trong một khối thống nhất, trong 5 năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ayun Pa đã chủ trì, triển khai nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
          Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là cơ hội thay đổi diện mạo, tạo nên sức sống mới cho các xã, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã tập trung tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả đã huy động nhân dân đóng góp được 2.323.000.000 đồng, 6.325 ngày công, hiến 6.470 m2 đất để xây dựng trường học, nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng... Đến nay 4/4 xã của thị xã Ayun Pa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
        MTTQ thị xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào đền ơn, đáp nghĩa và thực hiện các chính sách xã hội. Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã vận động Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” được 1.214.534.000 đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 34 ngôi nhà, trị giá 590.000.000 đồng cho các đối tượng người có công với cách mạng. Vận động Qũy “Vì người nghèo” được 4.442.000.000 đồng, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 68 ngôi nhà, trị giá 2.566.000.000 cho các hộ nghèo.
Để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Xây dựng các mô hình góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, mô hình tổ chuyên chở thuê vật liệu xây dựng, tổ dịch vụ nhà sạch, khuân vác... Hỗ trợ 46 con bò và 120 con dê giống trị giá 818.000.000 đồng cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động thiết thực, hiệu quả trên đã góp phần đáng kể vào việc giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo của thị xã, góp phần an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với nước.
         Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết cùng nhau thực thi pháp luật. Đến nay toàn thị xã có 49/49 khu dân cư xây dựng hương ước, quy ước; 48/49 khu dân cư và 7845/8902 gia đình được công nhận là gia đình văn hóa.
Việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã lan tỏa và tác động tích cực đến đời sống xã hội, giúp người tiêu dùng, các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước. Từ đó làm thay đổi thái độ, hành vi mua sắm hàng hóa, sản phẩm thương hiệu Việt.
               Có thể khẳng định, những thành tựu phát triển mọi mặt của thị xã Ayun Pa là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển của thị xã trong chặng đường tiếp theo. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX và phát huy những thành quả đã đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung sau:
Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân với Đảng và Nhà nước; định hướng dư luận trong Nhân dân, không để phát sinh những điểm nóng, phức tạp do nguyên nhân từ việc Nhân dân không được cung cấp và định hướng thông tin chính xác; mặt khác, phải kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu gây mất đoàn kết trong nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
        Hai là, động viên các tầng lớp Nhân dân đóng góp khả năng, trí tuệ, sự sáng tạo tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
         Ba là, phát huy dân chủ, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện có chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, ổn định xã hội để phát triển toàn diện và bền vững.
         Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng sát dân, hướng về cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
         Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trên sẽ góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thị xã Ayun Pa ngày càng giàu đẹp./.
Đoàn Thị Thủy – UVBTV,
Trưởng Ban Dân vận,
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã

 
   
 

(*) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, trang 158.

CÁC TIN KHÁC
Mang Yang: Tổ chức kết nghĩa và bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản tại làng Ar Dôch Ktu, xã Đê Ar (15/01/2021)
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (13/01/2021)
Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương 400 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020. (28/12/2020)
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư làm việc tại Gia Lai (25/12/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: thăm, chức mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 (24/12/2020)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia lai chúc mừng Giáng sinh tại Ia Pa và Phú Thiện (24/12/2020)
AN KHÊ: THĂM, CHỨC MỪNG GIÁNG SINH CÁC CƠ SỞ CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ (23/12/2020)
Chư Păh: Gặp mặt chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Thiên chúa và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2020 (21/12/2020)
Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (18/12/2020)
GIA LAI: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (18/12/2020)
Gia Lai: Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống của nhân dân (17/12/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 (16/12/2020)
Mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông. (14/12/2020)
VNPT Gia Lai trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” tỉnh (11/12/2020)
Kbang: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (09/12/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai