You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > Thấm nhuần tư tưởng Bác Hồ với công tác Mặt trận

Thấm nhuần tư tưởng Bác Hồ với công tác Mặt trận

08/04/2013
         Đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu này là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
          Với thực tế các phong trào hoạt động cách mạng ở nước ta trong giai đoạn lịch sử khá dài mà sau một thời gian bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, người đã xem xét nguyên nhân thắng lợi, thất bại của các phong trào cách mạng thế giới và đặc biệt là tiếp cận Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã tìm thấy một bộ phận quan trọng trong đường lối cứu nước là phải có một tổ chức với chức năng làm công tác đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc vì mục tiêu chung là đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng là cơ sở, điều kiện cho sự ra đời của Hội phản đế đồng minh (1930) - tổ chức tiền thân của Mặt trận dân tộc thống nhất và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau này.
         Sau khi Mặt trận đại đoàn kết ra đời, Bác Hồ luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện để tổ chức này thực sự trở thành một khối thống nhất, tập hợp nhiều giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, đảng phái, dân tộc... khác nhau, có vị trí xã hội và quyền lợi khác nhau vì mục tiêu chung cao cả là giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội.
         Tư tưởng Mặt trận của Bác Hồ đã kế thừa và phát huy tinh thần “trọng dân”, “yêu dân”, “dựa vào dân” của ông cha ta, vận động, tổ chức nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước thắng lợi. Bác Hồ cho rằng, sự nghiệp cách mạng của Đảng phải đạt tới: “Nhân dân lao động trở thành người chủ của bản thân mình và của vận mệnh đất nước”. Khi đất nước đã giành được độc lập, nhân dân được làm chủ thì Mặt trận trước hết phải thấy hết vai trò to lớn của đại chúng nhân dân: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân... Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.
         Bác thường xuyên nhắc nhở với đảng viên rằng: “Để làm trọn trách nhiệm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải dựa vào giai cấp công nhân, lấy liên minh công nông làm nền tảng vững chắc để đoàn kết các tầng lớp khác trong nhân dân. Có như thế mới phát triển và củng cố được lực lượng cách mạng và đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng”. Muốn đạt được như vậy phải có chính sách Mặt trận đúng đắn vì “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng.”
         Bác đưa ra những đối tượng mà Mặt trận cần hướng tới: “Bất kỳ ai, dù quá khứ của họ thế nào, miễn là ngày nay họ thật lòng ủng hộ công cuộc xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, thì chúng ta đoàn kết với họ”. Chủ nghĩa Mác-Lênin dạy chúng ta rằng: muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải phân biệt rõ ai là bạn ai là thù, phải thực hiện thêm bầu bạn, bớt kẻ thù. Mọi người yêu nước và tiến bộ là bạn của ta .
        Bác cũng nêu nhiệm vụ của công tác Mặt trận là: “Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân, động viên lực lượng của nhân dân, để phấn đấu hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà”.
         Phải đoàn kết tốt các đảng phái, các đoàn thể, các nhân sĩ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện hợp tác lâu dài, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Phải đoàn kết các dân tộc anh em, cùng nhau xây dựng Tổ quốc. Phải ra sức làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi, vùng cao tiến kịp vùng thấp. Giữa nông trường và đồng bào địa phương, giữa đồng bào ở đồng bằng đến vỡ hoang và đồng bào miền núi, cần phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bào lương và đồng bào các tôn giáo, cùng nhau xây dựng đời sống hòa thuận ấm no, xây dựng Tổ quốc. Phải chấp hành đúng chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng đối với tất cả các tôn giáo”.
         Để làm tốt những nhiệm vụ nêu trên, Bác đòi hỏi cán bộ, đảng viên làm công tác mặt trận thực sự: “Phải thông suốt và thực hiện đúng chính sách của Đảng và Chính phủ, đồng thời phải giải thích cho mọi người hiểu thật thấu và làm cho đúng.
       Phải đi đường lối quần chúng, không được quan liêu, mệnh lệnh và gò ép nhân dân. Nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân; tổ chức, giáo dục, động viên nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Chúng ta phải thật sự dân chủ với nhân dân và chuyên chính với bọn phản cách mạng, bọn phá hoại lợi ích của nhân dân. Phải thành thực lắng nghe ý kiến của người ngoài Đảng. Cán bộ và đảng viên không được tự cao tự đại, cho mình là tài giỏi hơn mọi người; trái lại phải học hỏi điều hay điều tốt của mọi người”.
         Cán bộ làm công tác Mặt trận phải tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận; phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận; làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận. Cán bộ và đảng viên có quyết tâm làm như thế thì công tác Mặt trận nhất định sẽ tiến bộ nhiều”. Trong công tác Mặt trận, Bác Hồ coi trọng giải quyết mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân dân: “Nhờ dân ta đoàn kết một lòng và chính phủ lãnh đạo khôn khéo, mà chúng ta bẻ gẫy xiềng xích nô lệ, tranh được độc lập tự do. Nếu không có nhân dân thì chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối... Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng đều là công bộc của dân... việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh...”.
        Bác Hồ coi chính nghĩa luôn thuộc về phía dân, trong công tác Mặt trận phải động viên nhân dân “lấy nhân nghĩa để thắng bạo tàn”. Đó cũng là một trong những điều kiện thắng lợi của công tác Mặt trận. Sức mạnh của nhân dân được tổ chức lại một cách khoa học là sức mạnh vô địch, vì vậy trọng tâm của công tác Mặt trận là đoàn kết, tổ chức được nhân dân, thống nhất được dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn để giành thắng lợi trong cách mạng. Bác Hồ ví sức mạnh đoàn kết toàn dân như một bó đũa. Nếu tách ra từng chiếc đũa thì dễ bẻ gẫy, nhưng bó thành một bó thì không ai bẻ nổi. Bác Hồ cho rằng sở dĩ có lúc chưa giành được thắng lợi là vì: “Chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức”, Bác Hồ kêu gọi nhân dân: “Hãy đoàn kết lại! Hãy tổ chức lại!”. Bác Hồ coi tổ chức Mặt trận dân tộc Thống nhất là một trong những điều kiện không thể thiếu được của thành công cách mạng phản đế ở một nước thuộc địa, đó là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, sự thành lập Mặt trận dân tộc phản đế rộng rãi, khởi nghĩa vũ trang.
           Con đường xây dựng và phát triển đất nước ta hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường với nhiều thành phần kinh tế, đại diện cho mỗi thành phần kinh tế là một bộ phận trong nhân dân, một lực lượng xã hội. Cùng với sự cạnh tranh kinh tế để phát triển là sự phân hóa giàu nghèo; nhiều tổ chức xã hội, nghề nghiệp ra đời. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ, sự giao lưu văn hóa sẽ tác động đến lối sống và cách nghĩ của mỗi con người và của mọi tầng lớp trong xã hội. Mặt khác, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Trong giai đoạn cách mạng mới, với nền dân chủ ngày càng phát triển thì vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng quan trọng, nhiệm vụ càng nặng nề hơn. Mặt trận có nhiệm vụ tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước tiến bộ trên thế giới. Không ngừng phát huy tinh thần khẩu hiệu mà Bác Hồ đã trao tặng:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công!”.
                                                                    
                                                                                        Đinh Thanh Tuyên – Văn phòng Mặt trận thành phố

Bài viết có trích dẫn nguồn từ Báo Nhân dân, số 3.081, ngày 31-8-1962

                                                                            
 
CÁC TIN KHÁC
Mang Yang: Tổ chức kết nghĩa và bàn giao mô hình nuôi dê sinh sản tại làng Ar Dôch Ktu, xã Đê Ar (15/01/2021)
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (13/01/2021)
Gia Lai: Gặp mặt, biểu dương 400 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020. (28/12/2020)
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư làm việc tại Gia Lai (25/12/2020)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa: thăm, chức mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 (24/12/2020)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia lai chúc mừng Giáng sinh tại Ia Pa và Phú Thiện (24/12/2020)
AN KHÊ: THĂM, CHỨC MỪNG GIÁNG SINH CÁC CƠ SỞ CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ (23/12/2020)
Chư Păh: Gặp mặt chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Thiên chúa và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh (Noel) 2020 (21/12/2020)
Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (18/12/2020)
GIA LAI: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (18/12/2020)
Gia Lai: Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống của nhân dân (17/12/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 (16/12/2020)
Mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an toàn giao thông. (14/12/2020)
VNPT Gia Lai trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” tỉnh (11/12/2020)
Kbang: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (09/12/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai