You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toà

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

29/07/2014
Nhân chuyến công tác về tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014-2019), ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dành thời gian có cuộc trao đổi với PV Báo Gia Lai về các nhiệm vụ công tác MTTQ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại tỉnh nhà. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên (PV): Thưa ông, về tham dự Đại hội MTTQ tỉnh Gia Lai, ông có nhận xét gì về hoạt động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2009-2014?
Ông Lê Bá Trình:
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi ghi nhận những kết quả quan trọng của Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua, cùng những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh. Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ VIII, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng cùng với đảng bộ, chính quyền phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương với kết quả. Hệ thống tổ chức MTTQ từ tỉnh tới cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư ngày càng được kiện toàn đáp ứng yêu cầu về tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực. Phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới theo phương châm chủ động, linh hoạt, hiệu quả và hướng mạnh về cơ sở. Đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở và khu dân cư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác. Vai trò MTTQ tiếp tục được khẳng định trong đời sống chính trị- xã hội của địa phương.
Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền gắn với phát huy dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội được triển khai tích cực. Công tác dân tộc và tôn giáo đã góp phần quan trọng vào việc nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các các địa phương với nhân dân của nước có chung đường biên giới thuộc tỉnh Gia Lai.
Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” có cách làm sáng tạo bằng việc triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, cùng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Gia Lai.
PV: Để nâng cao hiệu quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại Gia Lai những năm tới, công tác MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?
Ông Lê Bá Trình: Cùng với phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu được Đại hội thống nhất,  Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng ta về Đại đoàn kết dân tộc, vai trò và nhiệm vụ của MTTQ được nêu trong Nghị quyết XI của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), đã được hiến định trong Hiến Pháp sửa đổi năm 2013.
Tập trung xây dựng tổ chức và bộ máy MTTQ các cấp trong tỉnh bảo đảm các tiêu chí đại diện, tiêu biểu và thiết thực, chuyên trách hoạt động có hiệu quả. Lực lượng cộng tác viên, tổ chức tư vấn có đủ các điều kiện về chuyên môn, nhiệt huyết và trách nhiệm giúp cho công tác, có uy tín và năng lực tổ chức vận động nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước phù hợp với pháp luật và phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc.
MTTQ các cấp có kế hoạch hàng tháng, quý phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết trong cuộc sống. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ theo hướng bảo đảm việc MTTQ tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân phản ánh kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết, đồng thời phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương để nhân dân được nắm bắt kịp thời, thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong thực hiện. Phát huy tối đa hiệu quả phối hợp các công cụ thông tin tuyên truyền của MTTQ và cơ quan báo chí trong hoạt động MTTQ. Làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân ở vùng biên giới nêu cao cảnh giác, bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời làm tốt công tác đối ngoại nhân dân để giữ đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển…
Đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng hiệu quả thiết thực, đặc biệt là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình nhân dân tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát huy bản sắc văn hóa của các  dân tộc anh em, tiềm năng và thế mạnh của vùng đất Tây nguyên. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc thiểu số.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đấu tranh ngăn chặn tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, thiếu trách nhiệm, các hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác của đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xứng đáng với niềm tin của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.
PV: Xin cảm ơn ông đã dành cho Báo Gia Lai cuộc trao đổi này.     
  T.N
CÁC TIN KHÁC
Gia Lai: Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”năm 2019 (20/10/2019)
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Hội Nông dân tỉnh (14/10/2019)
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku: Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019. (11/10/2019)
Trưởng ban công tác Mặt trận gương mẫu, đi đầu trong công việc (11/10/2019)
Pleiku tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019. (08/10/2019)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku: Tổ chức gặp mặt các vị già làng, người có uy tín và đi thăm khu di tích lịch sử cách mạng xã Krong, huyện Kbang (06/10/2019)
GẶP MẶT BIỂU DƯƠNG NGƯỜI UY TÍN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ THIỆN NĂM 2019 (04/10/2019)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại thành phố Pleiku. (01/10/2019)
Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo làng Dơk Rơng, xã Glar, huyện Đak Đoa (25/09/2019)
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, hỗ trợ nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học (28/08/2019)
THỊ XÃ AYUN PA TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC CHỨC SẮC: HÒA THƯỢNG, THƯỢNG TỌA, ĐẠI ĐỨC NHÂN DỊP LỄ BẾ GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ PL 2563 – DL 2019 (09/08/2019)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỈNH GIA LAI LẦN THỨ X (23/07/2019)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIA LAI PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM... (13/06/2019)
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh (13/06/2019)
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Cơ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (30/05/2019)

 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai