You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc; kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Th

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc; kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014)

21/11/2014
        Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hóa Thế giới, lãnh tụ thiên tài kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ của cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho chúng ta một tài sản vô cùng quí giá đó là tư tưởng về tấm gương đạo đức trong sáng, cao đẹp và mẫu mực, kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của nhân loại và thời đại. 

        Người đã chỉ rõ “Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội là con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân”. Con đường mà Người chỉ ra đã có sức thu hút và tập hợp lực lượng của toàn dân, đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng của giai cấp công nhân, nông dân và của cả dân tộc; gắn kết với dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân các nước, tranh thủ sự ủng hộ quí báu và giúp đỡ tận tình của các lực lượng cách mạng tiến bộ trên toàn thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
       Để phát huy cao độ tinh thần yêu nước của toàn dân, Người đã căn dặn phải đoàn kết, tập hợp rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội và mọi người Việt Nam, nhân lên gấp bội sức mạnh lòng yêu nước của con người Việt Nam, để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng văn minh và tiến bộ ngang tầm với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.
Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhân dân Việt Nam không phân biệt giai cấp, thành phần, dân tộc, tôn giáo, kể cả người Việt Nam đang định cư sinh sống, làm ăn ở nước ngoài đã xóa bỏ được mặc cảm, định kiến, khép lại quá khứ, hướng về tương lai, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, chấp nhận những điều khác nhau nhưng không trái với lợi ích của dân tộc, tất cả vì độc lập của Tổ quốc, tự do hạnh phúc của nhân dân. Mục tiêu chung đó đã đáp ứng với lợi ích, nguyện vọng của mọi người trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cho nên đã được các tầng lớp nhân dân ta đồng tình ủng hộ và hăng hái tham gia, mang lại nhiều kết quả quan trọng.
       Ngày nay, tư tưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc của Người đã và đang được thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng và nhân dân ta xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện đất nước hòa bình, dân tộc đã hoàn toàn độc lập. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và mở rộng, tập hợp được nhiều các giai tầng tham gia.
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cần phải xử lý đúng đắn những vấn đề đang đặt ra trong các mối quan hệ về lợi ích kinh tế, cũng như chính trị - xã hội đối với các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo… nhằm đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân, chính từ những quan điểm đó; Kể từ khi có Nghị quyết 07-NQ/ TW của Bộ chính trị (khóa VII) về “Đại đoàn kết dân tộc, tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất trong tình hình mới” và Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
       Thấm nhuần quan điểm của các Nghị quyết, có thể tự hào là các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong tham gia xây dựng Nhà nước cả về tổ chức bộ máy và chính sách pháp luật, biểu hiện cụ thể qua kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII; cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Nhiệm kỳ 2011-2016) với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt rất cao để lựa chọn bầu ra những đại biểu cao nhất của đất nước đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân ở địa phương đến với Đảng và Nhà nước.
Với chức năng phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng với chính quyền tổ chức được nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân như: đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, đoàn kết tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, vận động nhân dân định canh định cư, giãn dân, tách hộ, lập vườn, xóa bỏ các tập quán canh tác sản xuất lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, xây dựng và thực hiện qui ước, hương ước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; Tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang, chức sắc các tôn giáo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia sôi nổi, nhiệt tình; vận động nhân dân thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”;“Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”..., chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;
      Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” ; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công với nước, với dân, từng bước thực hiện xã hội hóa công tác xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có nhiều đổi mới trong việc đa dạng hóa các hình thức tổ chức tập hợp, nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hăng hái tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Nhà nước.
       Trong tình hình mới hiện nay chúng ta đang thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước của mình, ra sức củng cố, mở rộng, tập hợp và xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc để thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng văn minh và tiến bộ. Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng có nhiều chuyển biến khá rõ nét, đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của nhân dân, đời sống nhân dân nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện, nền dân chủ ngày càng được mở rộng. Những thành tựu đó đã chứng minh và khẳng định có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong đó có một phần đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở các cấp.
      Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm, Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11/1930-18/11/2014); Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của dân tộc, chúng ta vô cùng cảm kích và tỏ lòng biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã sáng lập ra Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trước đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, nơi đã tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tư tưởng của Người đã thấm sâu trong nhận thức mỗi con người của chúng ta.
         Do vậy chúng ta cần tiếp tục củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, cùng với các ngành, các cấp và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có những hình thức tổ chức phù hợp và cách làm đúng, dân chủ, bình đẳng, thống nhất hành động, thì chắc chắn các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân sẽ đạt kết quả thiết thực ngay từ cơ sở, có làm được như vậy thì khối Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ vững mạnh, tích cực vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cùng nhau tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ra sức phấn đấu đưa đất nước sớm thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu, tiến lên “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.
 
Đinh Thanh Tuyên
CÁC TIN KHÁC
Krông Pa: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở (27/10/2020)
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội (25/10/2020)
MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐAK PƠ BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ NGHÈO (23/10/2020)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 (19/10/2020)
Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 (16/10/2020)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại xã Ia Puch. (09/10/2020)
MTTQ VIỆT NAM HUYỆN KBANG TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MẶT TRẬN CƠ SỞ (08/10/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đổi mới, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (07/10/2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra thành công tốt đẹp (30/09/2020)
Giám sát việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (28/09/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (23/09/2020)
Phát động cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) (21/09/2020)
Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 (18/09/2020)
Đak Đoa tổ chức gặp mặt Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2020 (18/09/2020)
GƯƠNG CHỦ TỊCH MẶT TRẬN PHƯỜNG TIÊU BIỂU (17/09/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai