Hoạt động chung > Tuyên giáo Gia Lai 65 năm một chặng đường

Tuyên giáo Gia Lai 65 năm một chặng đường

15/06/2012
Trong những năm trước khi thành lập Đảng bộ tỉnh (10-12-1945), kể từ những hoạt động đầu tiên của các chiến sĩ cộng sản như: Hà Thế Hạnh, Lê Đức Mỹ, Trần Ren, Phan Thủy Tú, Nguyễn Lượng, Nguyễn Bá Hòe, Trần Như Tích, Nguyễn Ngọc Bích… cho đến nay, công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên huấn, nay là công tác tuyên giáo luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ tỉnh.
Trải qua hai cuộc kháng chiến đầy khó khăn, gian khổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Gia Lai, công tác tuyên huấn đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ giác ngộ chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo Đảng đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập tự do cho đất nước. Bước vào thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ tỉnh nhà, công tác tuyên huấn, tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, nhạy bén tham mưu cho cấp ủy về công tác tư tưởng, làm tròn vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Trước khi thành lập Đảng bộ tỉnh, ở Gia Lai chưa có bộ máy chuyên trách làm công tác tuyên truyền, cổ động. Tuy nhiên, ngay từ những năm 1930 đã có những đảng viên, chiến sỹ cách mạng đến Gia Lai để tuyên truyền phát triển các tổ chức, lực lượng cách mạng. Đặc trưng của công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của tỉnh giai đoạn 1930 - 1945 là thông qua việc tổ chức tuyên truyền, giác ngộ để phát triển các cơ sở cốt cán cách mạng, thành lập các tổ chức như Công hội đỏ, Hội cứu tế, các đoàn thể cách mạng, các tổ chức đoàn thanh niên… để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động, tập hợp quần chúng tham gia đấu tranh cách mạng. Phong trào cách mạng ở tỉnh thời kỳ này thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động đã có bước phát triển từ thấp đến cao. Đặc biệt trong năm 1945, thành công của công tác tuyên truyền, vận động cách mạng có ý nghĩa quan trọng trực tiếp và hàng đầu, dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám ở tỉnh Gia Lai.
Sau khởi nghĩa Tháng Tám 1945, chính quyền cách mạng các cấp ở Gia Lai được thành lập. Công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục quần chúng, từ chỗ hoạt động bí mật trong vòng kiểm soát ngặt nghèo của địch, đi đến hoạt động công khai với các chủ thể tuyên truyền rộng lớn là toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh (được thành lập vào ngày 10-12-1945). Đối tượng tuyên truyền không chỉ bó hẹp trong công nhân đồn điền, đồng bào Kinh ở thị xã, thị trấn và một ít vùng nông thôn phụ cận, mà còn mở rộng ra địa bàn toàn tỉnh với đủ các tầng lớp quần chúng Kinh - Thượng, lương giáo, thành thị, nông thôn… Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và những năm đầu chống Mỹ, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động quần chúng do các đồng chí Bí thư cấp uỷ trực tiếp phụ trách. Mỗi cán bộ, đảng viên đều là những cán bộ tuyên truyền của Đảng bộ, tích cực tuyên truyền vận động, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng, phát động và tập hợp quần chúng tham gia trong các phong trào đấu tranh cách mạng. Lúc này tỉnh thành lập các đội tuyên truyền xung phong đi sâu vào các buôn làng để tuyên truyền, chủ yếu là tuyên truyền miệng. Nhiệm vụ công tác tuyên huấn lúc này là tập trung tuyên truyền, vận động toàn quân, toàn dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện đường lối kháng chiến kiến quốc, toàn dân, toàn diện, trường kỳ của Đảng, vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang cách mạng, xây dựng căn cứ địa kháng chiến, xây dựng kinh tế, văn hóa kháng chiến; cổ vũ nhân dân tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống mới; đóng góp nhân tài vật lực, quyết tâm đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Năm 1961-1962, trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, các cơ quan Đảng được thành lập phụ trách từng lĩnh vực dưới sự lãnh đạo, phân công của cấp uỷ. Ban Tuyên huấn được hình thành, có nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh chống Mỹ- ngụy, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước. Sau khi thành lập, Ban Tuyên huấn tỉnh tập trung ổn định tổ chức bộ máy, đẩy mạnh hoạt động theo chỉ đạo của tỉnh. Nhiệm vụ của Ban Tuyên huấn tỉnh lúc này là tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; in, phát hành Báo, tờ tin phục vụ công tác tuyên truyền; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở người địa phương; tổ chức dạy văn hoá xoá mù chữ cho cán bộ tỉnh, các huyện và nhân dân vùng căn cứ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ.… Thành tựu lớn nhất của công tác tuyên huấn của tỉnh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ chính là trực tiếp bồi dưỡng, xây dựng và phát triển sức mạnh của quân và dân tỉnh ta trong các cuộc đọ sức với quân thù, từng bước làm thất bại các âm mưu chiến lược chiến tranh của địch, góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975.
Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, từ 1975-1985, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đội ngũ cán bộ tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ lập trường cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đi sâu tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh những năm sau giải phóng. Nổi lên có các cuộc vận động khai hoang, phục hoá xây dựng cánh đồng, phát triển hệ thống thuỷ lợi, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; phong trào hợp tác hoá; phát động quần chúng truy quét Fulro; huy động sức người, sức của phục vụ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam…, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra.
Trong thời kỳ đổi mới, đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã trực tiếp góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đưa đường lối đổi mới của Đảng vào cuộc sống; tạo nên sự đồng thuận trong xã hội; đã nỗ lực tìm tòi các sáng kiến của nhân dân để khẳng định, cổ vũ và nhân rộng, củng cố niềm tin vào lý tưởng độc lập, tự do và CNXH, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của quần chúng, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, góp phần hoàn thiện, xây dựng các chính sách kinh tế-xã hội; đấu tranh chống các hành vi, thủ đoạn xuyên tạc, phá hoại, âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đồng thời giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc; đề cao đạo lý, lối sống chân thiện mỹ của con người Việt Nam, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…
Trong suốt chặng đường xây dựng và củng cố, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh không ngừng phát triển, ngày càng đông đảo và trưởng thành theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng. Đội ngũ đó đang không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có năng lực và trình độ triển khai các lĩnh vực rất đa dạng và nhiều đặc thù của công tác tuyên giáo, từ giáo dục lý luận, tuyên truyền cổ động đến báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ… Đó là một đội ngũ trung thành với lý tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng, dũng cảm và tỉnh táo trong đấu tranh trên lĩnh vực TT-VH, trung thực và nhất quán trong suy nghĩ và hành động, kiên định, sáng tạo trong tư duy và tổ chức thực tiễn, thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất và đạo đức theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người thầy, người mở đường cho công tác tuyên giáo của Đảng. Thành tích to lớn mà các thế hệ cán bộ, công nhân viên làm công tác tuyên huấn, tuyên giáo của tỉnh đạt được đã được Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh ghi nhận, trao tặng các phần thưởng cao quí: Huân chương giải phóng hạng Nhì do Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trao tặng về thành tích xuất sắc trong công tác tuyên văn giáo năm 1968; Huy chương giải phóng hạng Nhất do Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai tặng về thành tích tuyên văn giáo năm 1972; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2006; Huân chương lao động hạng Ba (2001); Huân chương lao động hạng Nhì (2009) do Chủ tịch nước trao tặng; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng cờ thi đua năm 2009 và nhiều Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư tưởng, văn hoá”, “Vì sự nghiệp khoa giáo”, “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng”...
Vinh dự và tự hào trước những thành tích to lớn đã đạt được, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo càng ý thức được trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình trong thời gian tới. Trước mắt chúng ta, bên cạnh mặt thuận lợi rất cơ bản thì những thách thức cũng không nhỏ. Thuận lợi lớn nhất là sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh qua 65 năm rèn luyện, trưởng thành, là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, là truyền thống yêu nước, tin Đảng, đi theo Đảng làm cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là sức mạnh của khối đại đoàn kết, là bước phát triển mới của các cơ quan làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ. Khó khăn và thách thức lớn nhất chính là những mặt trái của cơ chế thị trường và quá trình hội nhập đang từng giờ, từng ngày tác động tiêu cực vào đời sống đạo đức tinh thần của xã hội; sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân; những thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá của các thế lực thù địch và cả những mặt yếu kém, sơ hở của chúng ta trong công tác tuyên giáo... Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải phát huy thành tích, ưu điểm, đồng thời nhanh chóng khắc phục những yếu kém, bất cập, đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.
Trong thời gian trước mắt, công tác tuyên giáo cần triển khai thực hiện tốt một số định hướng sau:
Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sự sắc bén, chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, các giai tầng xã hội, kịp thời đề xuất và thực hiện các giải pháp giải quyết có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp   tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI (theo kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 10/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội, những vấn đề nhạy cảm, kịp thời đề xuất với cấp ủy   định hướng công tác tư tưởng và phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác tư tưởng - chính trị.
Hai là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền sâu rộng chủ đề học tập, làm theo Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; làm tốt hơn công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn Cuộc vận động với việc chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng, với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2010. Làm tốt công tác tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động.
Ba là, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí, sách nhiễu nhân dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; làm cho dân tin cán bộ, tin Đảng, tích cực hưởng ứng mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và giữ vững quốc phòng-an ninh. Công tác tuyên giáo cần đặc biệt chú trọng việc chủ động tiến công và triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá, làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” núp dưới chiêu bài tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền mà các thế lực phản động đang ráo riết triển khai ở tỉnh ta.
Bốn là, tuyên truyền sâu, rộng với các nội dung, hình thức, phương thức phong phú nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, làm dấy lên lòng tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng quyết tâm chính trị làm động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triển khai có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng công tác tham mưu và các công tác thường xuyên của Ngành. Hướng vào những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, quan trọng mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm./.
Phan Xuân Trường (TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai)
CÁC TIN KHÁC
Kông Chro: Hiệp thương cử bổ sung 8 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. (23/07/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận 120 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng-chống dịch Covid-19 (22/07/2021)
Chư Prông: Thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới (22/07/2021)
Đak Đoa: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách (22/07/2021)
Gia Lai: Liên đoàn lao động các cấp trong tỉnh vận động ủng hộ trên 3 tỷ đồng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19. (21/07/2021)
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trao tặng 3.584 gói cà phê ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch. (21/07/2021)
Phụ nữ các cấp huyện Ia Grai: Tổ chức thăm và tặng qùa lực lượng làm công tác phòng-chống dịch Covid-19 (20/07/2021)
Đak Đoa: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (20/07/2021)
Huyện Đoàn Ia Grai hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “vì một Việt Nam xanh” (19/07/2021)
Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai huy động hơn 22 tấn hàng hóa hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2021)
Đak Đoa: Bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho hộ nghèo (19/07/2021)
Krông Pa: Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn (19/07/2021)
Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà các chốt Biên phòng trên địa bàn huyện Ia Grai (16/07/2021)
Mặt trận Tổ quốc huyện Mang Yang bàn giao 2 căn nhà cho hộ nghèo (16/07/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận trên 20,8 tỷ đồng ủng hộ, đăng ký ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng-chống dịch Covid-19. (16/07/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai