You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH GIA LAI TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH NHÀ

VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH GIA LAI TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH NHÀ

08/11/2016
      Hơn 80 năm qua, kể từ khi thành lập tỉnh đến nay, đồng bào các dân tộc Gia Lai luôn đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, dưới ngọn cờ đại đoàn kết của Mặt trận Dân tộc thống nhất, Mặt trận Việt Minh. Trong cách mạng tháng Tám, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai cùng với nhân dân cả nước đã vùng lên làm cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trải qua hơn 30 năm tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên chiến trường Gia Lai đã nêu cao tinh thần đoàn kết dưới ngọn cờ hiệu triệu của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam nói chung và của Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai nói riêng đã luôn nêu cao ý chí kiên cường, bất khuất trước quân thù, tỏ rõ tấm lòng thủy chung, son sắt với cách mạng, một lòng tin yêu Bác Hồ, tin yêu Đảng. Chính ý chí, tấm lòng và niềm tin ấy đã giúp đồng bào và chiến sỹ vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh, gian khổ, giành được những thắng lợi vẻ vang. Ngay sau khi Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20/12/1960), đến giữa năm 1961 Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai cũng được thành lập đã tổ chức tuyên truyền, vận động, thu hút được 20 tổ chức chính trị, xã hội, đảng phái và các tôn giáo gia nhập vào Mặt trận dân tộc giải phóng. Tiếp theo đó, tổ chức Mặt trận các cấp nhanh chóng được hình thành, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát động phong trào thi đua đánh Mỹ-Diệm giành độc lập dân tộc, liên tục tấn công địch, phát động phong trào tòng quân nhập ngũ, đóng góp ủng hộ nhân tài, vật lực cho cách mạng. Mặt trận dân tộc giải phóng Gia Lai đã góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, chiến lược “Chiến tranh cục bộ” rồi chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ và tiến tới chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng tỉnh Gia Lai vào ngày 17/3/1975, góp phần quan trọng cùng với quân và dân trên khắp chiến trường miền Nam thực hiện thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

      Từ ngày tỉnh Gia Lai được thành lập, sau nhiều lần tái lập đến nay, chặng đường hơn 80 năm lịch sử vẻ vang, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn, lập nên những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược và đạt được thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
       Sau 41 năm giải phóng, nhất là sau 30 năm đổi mới, phát huy truyền thống cách mạng, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đồng sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua gian khổ hy sinh, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, trấn áp kịp thời bọn phản động Fulro và các tổ chức, đảng phái phản động khác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo tiền đề để kinh tế - xã hội của tỉnh cho bước phát triển tiếp theo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã không ngừng đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, giải quyết hài hòa lợi ích của các giai tầng trong xã hội, chăm lo thiết thực đến đời sống của người dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…đã mang lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận các cấp còn tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, vận động quần chúng đấu tranh chống tư tưởng ly khai của bọn phản động Fulro, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo đà phát triển, làm cho Gia Lai ngày càng giàu mạnh. Trong công tác đối ngoại nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nhân dân, chính quyền tỉnh Ratanakiri, Stungtreng, Prêtvihia (Vương quốc Campuchia) và Atôpơ của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Phối hợp với các ngành chức năng và Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động xây dựng mô hình: “Điểm sáng văn hóa vùng biên”, chương trình “Mái ấm người nghèo nơi biên giới”, tuyên truyền phân giới cắm mốc Việt Nam – Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
IMG_0643.JPG
Hội nghị sơ kết 02 năm chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và
Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri năm 2012

 
      Trong 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, vừa làm, vừa học, vận dụng sáng tạo đường lối, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, tích cực hợp tác và kêu gọi đầu tư phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu to lớn. Hiện nay, Gia Lai đang trên đà phát triển bền vững, trở thành một vùng đất sôi động, giàu tiềm năng, là nơi “giao lưu” không chỉ là các bản sắc văn hóa mà còn là nơi “gặp gỡ” của sự phát triển kinh tế, và đang từng bước trở thành vùng kinh tế động lực trong khu tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.
       Để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà; trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp làm tốt vai trò tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, các giai tầng, các thành phần kinh tế,...phát huy truyền thống yêu quê hương, đạo lý của dân tộc tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong những năm tiếp theo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… lên tầm cao mới.
         Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh với nhân dân tỉnh Ratanakiri Vương quốc Campuchia; huy động sức mạnh của đồng bào Gia Lai đang sinh sống, lao động, học tập trong và ngoài nước tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất Tổ quốc vì dân giàu, tỉnh mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, đồng bào ở trong nước cũng như đồng bào định cý ở nước ngoài vì sự nghiệp chung.
      Tiếp tục chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu công tác tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong mỗi cá nhân, trong từng tập thể qua đó chung sức chung lòng, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no – hạnh phúc góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh và tiến bộ. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân để nhân dân luôn tin vào Ðảng, Nhà nước và tin vào tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, phấn đấu tất cả vì hạnh phúc và tương lai tươi sáng của nhân dân.
      Với những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hơn 80 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, được nhận cờ đơn vị xuất sắc toàn diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận và phong trào Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí: Lâm Thế Tổng - PCTTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai
CÁC TIN KHÁC
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (23/09/2020)
Phát động cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) (21/09/2020)
Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 (18/09/2020)
Đak Đoa tổ chức gặp mặt Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2020 (18/09/2020)
GƯƠNG CHỦ TỊCH MẶT TRẬN PHƯỜNG TIÊU BIỂU (17/09/2020)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hội Thương, Thành phố Pleiku: Điểm sáng trong công tác chăm lo cho hộ nghèo. (15/09/2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 9 năm 2020 (15/09/2020)
Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 (10/09/2020)
XÃ PHÚ AN, HUYỆN ĐĂK PƠ RA MẮT MÔ HÌNH “KHU DÂN CƯ TỰ QUẢN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” (03/09/2020)
MÔ HÌNH “CON ĐƯỜNG HOA ĐẠI ĐOÀN KẾT” (29/08/2020)
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM THỊ XÃ AN KHÊ TỔ CHỨC “NGÀY CƠ SỞ” NĂM 2020 (29/08/2020)
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa thăm, tặng quà Hội Thánh Tin Lành Plei Sao (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa). (27/08/2020)
Hội nghị ra mắt cuốn sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku 1930-2015” (24/08/2020)
KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SƠ KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 2015 (19/08/2020)
Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại xã Ia Pết (11/08/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai