You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động chung > Ủy ban MTTQ thành phố Pleiku tổ chức Đại hội điểm tại phường Tây Sơn

Ủy ban MTTQ thành phố Pleiku tổ chức Đại hội điểm tại phường Tây Sơn

19/11/2013
        Thực hiện Hướng dẫn số 244/HD-MTTQ-BTT ngày 25/7/2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai về hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX.
          Ngày 15/11/2013, Ủy ban MTTQVN thành phố Pleiku tổ chức Đại hội điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2013-2018). Đến dự và chỉ đạo Đại hội MTTQ phường có các đồng chí đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; đại diện Ủy ban MTTQ các phường của thành phố và hơn 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các khu dân cư trên địa bàn phường.
          Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường Tây Sơn luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND, các tổ chức thành viên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng “gần dân, sát cơ sở”, phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi khu dân cư. Tích cực củng cố và nâng cao chất lượng họat động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia nhiều ý kiến xây dựng Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Quan tâm, nắm vững diễn biến tư tưởng trong nhân dân, nhất là dân cư trong vùng quy hoạch, khu vực giải phóng mặt bằng, phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bất cập. Tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” …. Mặt trận Tổ quốc phường luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trước nhân dân và thực hiện có hiệu quả các chương trình, hành động của mặt trận đề ra…
Untitled-(1).jpg
         Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là: 100% khu dân cư triển khai và thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…
Đại hội đã Hiệp thương cử 36 người tham gia Ủy ban MTTQ phường, nhiệm kỳ 2013-2018.
Ngay sau đại hội, Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai Đại hội MTTQ ở các các xã, phường.
 
                                 Đinh Tuyên
               Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku