Văn Kiện Đại Hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Khóa IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Default news teaser image

  
     ỦY BAN MTTQVN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH GIA LAI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số:   02   /BCKĐ-MT                            Gia Lai, ngày   30   tháng 6  năm 2014
      
 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA ỦY BAN, BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHOÁ VIII - NHIỆM KỲ 2009 - 2014
 
 
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII khai mạc ngày 18,19 tháng 5 năm 2009 tại Hội trường 2-9. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 85 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá VIII, đã bầu, cử Ban Thường trực gồm 09 vị, cử các chức danh trong Ban Thường trực gồm Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 5 vị ủy viên Thường trực. Hiện nay ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá VIII có 81 vị Ủy viên, Ban Thường trực 5 vị (Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 1 ủy viên Thường trực).
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan, sự phối hợp thống nhất hành động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mở rộng và tăng cường. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp từ tỉnh đến cơ sở và khu dân cư được củng cố, từ đó vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng lên rõ rệt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế thế giới. Qua hoạt động thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày thêm gắn bó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển đi lên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian đến.
Căn cứ Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực; chương trình hành động mà Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2009-2014) đề ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tự kiểm điểm những ưu, khuyết điểm sau:
 
 
  1. ƯU ĐIỂM:
  1. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
- Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn đoàn kết thống nhất phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu cụ thể hoá chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tỉnh. Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở và các khu dân cư. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.
- Các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, các Nghị quyết của kỳ họp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng thời triển khai thực hiện các Nghị quyết đó ở tổ chức, địa phương mình công tác; các tổ chức thành viên không ngừng phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng hội viên, đoàn viên; các hội nghề nghiệp được hình thành và phát triển; nội dung và hình thức hoạt động, sinh hoạt ngày càng phong phú, đa dạng.
- Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 19 Hội nghị,  tại hội nghị lần thứ hai đã thông qua Chương trình làm việc toàn khóa, Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, có 5 hội nghị bất thường, 3 hội nghị chuyên đề, 11 Hội nghị sơ kết, tổng kết, tham gia kiến nghị với HĐND Ủy ban nhân dân, đại biểu HĐND tỉnh trước các kỳ họp; cử bổ sung thay thế ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là đại diện tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực tiếp 15 vị, cử giữ chức vụ Chủ tịch 01 vị, đồng thời đã kết nạp 1 tổ chức thành viên là Hội cựu Thanh niên xung phong nâng tổng số tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lên 25 tổ chức.
         
          2) Đối với Ban Thường trực:
          - Sau Đại hội VIII, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịp thời xây dựng, bổ sung quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Thường trực gắn với phụ trách ban chuyên môn, phụ trách địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; chuẩn bị và tổ chức hội nghị định kỳ, hội nghị bất thường của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với thực tiễn tình hình chính trị, kinh tế văn hóa xã hội, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của tỉnh.
- Năm năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  luôn chú trọng vào các nội dung thiết thực, đa dạng phong phú trong phối hợp hành động, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, thực hiện triệt để nguyên tắc hiệp thương dân chủ thống nhất hành động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động luôn được quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì  người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh, tập thể Ban Thường trực đã xây dựng các nội dung mang tính chuyên đề như: cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” nâng lên thành đề tài khoa học cấp tỉnh “giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động xóa đói giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai”; triển khai kế hoạch “Xây dựng lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò của người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư”; chương trình giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tổ chức Hội thao Đại đoàn kết các cấp, xây dựng và triển khai chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; thành lập trang thông tin điện tử. Thông qua đó đã góp phần đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận cao trong xã hội, đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
          - Đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, kiêm nhiệm công tác Mặt trận các cấp đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn; kinh phí, điều kiện hoạt động được đảm bảo; thường xuyên duy trì công tác tập huấn, bồi dưỡng hàng năm ở các cấp đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận nâng cao kiến thức, năng lực, kinh nghiệm và tính chủ động trong công tác; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt đưa cán bộ trẻ, có trình độ nhưng chưa có kinh nghiệm trong công tác Mặt trận xuống cơ sở.
 - Ban Thường trực đã làm tốt công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân nhân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã được ký kết với các cơ quan, ban ngành. Tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai (sửa đổi) trong các tầng lớp nhân dân;, hướng dẫn thực hiện chương trình giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phối hợp triển khai nhiều nội dung giám sát có liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.
          - Tạo điều kiện để các Hội đồng tư vấn hoạt động theo đúng quy chế đề ra. Hàng năm, các Hội đồng tư vấn đã kiến nghị đề xuất với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các vấn đề quan trọng góp phần thực hiện thành công chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII đề ra.
- Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn được quan tâm, đổi mới. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xuất sắc, những mô hình mới ra diện rộng.
- Ban Thường trực đã ban hành 57 Quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, thành lập 1 tổ chức Mặt trận Tổ quốc do chia tách thành lập đơn vị hành chính đó là: huyện ChưPưh; ban hành trên 175 văn bản hướng dẫn, 110 kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn và các nội dung công tác phối hợp.  Hàng năm, việc thực hiện Quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên  được quan tâm chỉ đạo thực hiện đem lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thường trực HĐND – UBND, hàng năm đều tổ chức tổng kết quy chế phối hợp. Kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, đồng thời phối hợp với các ngành các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống.
          3) Nguyên nhân:
          - Để đạt được những kết quả nêu trên trước hết phải nói đến sự quan tâm chỉ đạo sâu sát thiết thực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các tổ chức thành viên trong việc phối hợp triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
          - Ban Thường trực thường xuyên tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, nắm vững yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình công tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.
          - Trong nhiệm kỳ đã có sự đổi mới về công tác cán bộ theo hướng đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu thành phần các vị ủy viên Ủy ban, các thành viên trong Ban Thường trực và cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận. Nhờ vậy việc triển khai thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đạt kết quả ngày càng cao.
          II. KHUYẾT ĐIỂM TỒN TẠI
          1) Khuyết điểm tồn tại:
          - Một số vị Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia các ý kiến tại các kỳ họp; có vị vắng mặt trong các kỳ hội nghị; việc bổ sung Ủy viên Ủy ban chưa kịp thời nhất là Ủy viên Ban Thường trực. đôn đốc, kiểm tra còn những hạn chế nhất định làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình hành động do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII đề ra.
          - Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sắp xếp cán bộ Mặt trận còn nhiều bất cập thiếu ổn định, chưa có kế hoạch dài hạn, chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên sâu có khả năng làm tốt công tác Mặt trận và chưa có sự kế thừa các thế hệ cán bộ, từ đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình hành động đề ra.
          - Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên có lúc còn nặng về hình thức thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ. Việc nắm bắt dư luận xã hội, tình hình diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chưa kịp thời. Hoạt động giám sát của Mặt trận ở nhiều nới còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn đổi mới.
          - Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Thường trực HĐND, UBND ở cấp huyện, xã chưa được chú trọng.
           2) Nguyên nhân:
          - Năng lực, trình độ tổ chức thực hiện của một số cán bộ Mặt trận chưa ngang tầm, chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Tính chủ động, năng động sáng tạo, trách nhiệm trước công việc còn hạn chế. Cơ sở vật chất phương tiện làm việc, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
- Tác động của mặt trái cơ chế thị trường; những khó khăn về kinh tế xã hội, an ninh chính trị của địa phương; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở một bộ phận cán bộ trong hệ thống chính trị làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân, gây khó khăn trong công tác tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
          III. NHỮNG KINH NGHIỆM:
          Từ thực tiễn hoạt động công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua rút ra một số bài học kinh nghiệm quí báu đó là:
          Bài học thứ nhất: Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời cấp ủy đảng thực hiện vai trò là người lãnh đạo vừa là thành viên của Mặt trận; công tác dân vận chính quyền được phát huy thường xuyên, các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội thực hiện gần dân mang tính quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận ở thời kỳ mới.
          Bài học thứ hai: Niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vào phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị là cơ sở để công tác Mặt trận xây dựng sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương đạt kết quả. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, giải quyết có hiệu quả những vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên là cơ sở tạo nên niềm tin của các tầng lớp nhân dân.
          Bài học thứ ba: Thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa Thường trực HĐND – UBND với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp là những điều kiện quan trọng để Mặt trận hoàn thành chức năng nhiệm vụ theo Luật định. Nơi nào chính quyền thể hiện trách nhiệm cao trong việc phối hợp với Mặt trận thì nơi đó hiệu quả công tác Mặt trận được phát huy đúng mức.
          Bài học thứ tư: Phát huy và đảm bảo quyền  làm chủ của nhân dân là nhân tố quan trọng để xây dựng sự đồng thuận xã hội, đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các Nghị định, văn bản hướng dẫn thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
          Bài học thứ năm: không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp. Chăm lo xây dựng về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Mặt trận, bao gồm các cán bộ chuyên trách, lực lượng cộng tác viên, cán bộ tư vấn là nhân tố quan trọng quyết định kết quả của công tác mặt trận. Đồng thời, cán bộ Mặt trận phải tự trau dồi đạo đức cách mạng, nhiệt tình và tâm huyết với nhiệm vụ, thường xuyên thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác mặt trận mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.
                                                                            
                                  TM. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC  VIỆT NAM
                                                     TỈNH GIA LAI KHÓA VIII
                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                               (Đã Ký)
 
 
 
 
 
                                                                           Hồ Văn Điềm
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số:04/BC-MTTQ          Gia Lai, ngày 08. tháng 7  năm 2014
               
TIẾP TỤC PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ
  VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, TRONG NHIỆM VỤ
GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI, ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH
 HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN GÓP PHẦN
VÀO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH GIA LAI
(Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, khóa VIII, tại Đại hội
 đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019)

 
   
 
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX diễn ra trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2010 - 2015). Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng theo Đảng, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển về kinh tế xã hội, ổn định về an ninh chính trị, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân qua các năm đạt trên 12,5%, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2013 đạt trên 30,23 triệu đồng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện đáng kể; niềm tin của Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước ngày càng được khẳng định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, mở rộng.
 Với tinh thần “Đại đoàn kết – Vượt qua thách thức - Ổn định và phát triển bền vững”, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo Đại hội về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh, kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2009 - 2014, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN
TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIA LAI KHOÁ VIII NHIỆM KỲ 2009-2014.
I. TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG TỈNH:  
Gia Lai là một tỉnh nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, phía đông giáp với các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình ĐịnhPhú Yên; phía tây giáp tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia với đường biên giới chạy dài khoảng 90 km; phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk; phía bắc giáp tỉnh Kon Tum. Với diện tích tự nhiên 15.495,71 km2 , dân số trên 1,3 triệu người, toàn tỉnh có 17 huyện, thị xã, thành phố; 222 xã, phường, thị trấn với 2.160 thôn, làng, tổ dân phố. Trong 5 năm qua, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố mở rộng; lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc được phát huy, niềm tin của Nhân dân vào chế độ XHCN, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần được nâng lên. Sự liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức được tăng cường; mối quan hệ phối hợp giữa các giai cấp, các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc gắn bó tích cực hơn. Thông qua việc phối hợp, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng cuộc sống mới... đã tạo sự hiểu biết, đồng cảm, giảm dần khoảng cách, cùng nhau đoàn kết phấn đấu cho một tương lai ổn định và phát triển; Đại hội vui mừng ghi nhận những đóng góp to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:
Giai cấp công nhân: phát triển nhanh về số lượng[1] và chất lượng, trình độ lý luận chính trị, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong lao động được nâng lên rõ rệt, luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, trung thành với lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới đất nước và là lực lượng tiên phong trong các phong trào hành động cách mạng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Mong muốn chung của người lao động là các ngành, các cấp có biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm, bình ổn giá cả hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng; tổ chức công đoàn phát huy rõ nét hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
           Giai cấp nông dân là giai cấp chiếm số lượng đông đảo to lớn nhất trong xã hội và trong các phong trào hành động cách mạng với  trên 161.000 hội viên (chiếm 80,7% số hộ làm nông nghiệp. Trong 5 năm qua các Cấp uỷ, Chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp người dân tiếp thu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn vay vốn sản xuất, vượt qua những khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều nông dân SXKD giỏi với những mô hình sản xuất mới đã tạo ra khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu có giá trị cao như: cao su, cà phê, hồ tiêu… Nông dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân kịp thời hơn. 
           Đội ngũ trí thức đã đem tài năng trí tuệ, tâm huyết cống hiến cho sự phát triển của tỉnh. Trong những  năm qua Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho sự phát triển của tỉnh nhà. Tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức mong muốn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để đội ngũ tri thức cống hiến sức mình vào sự nghiệp phát triển tỉnh nhà.
           Lực lượng thanh niên chiếm tỷ lệ 22,86% dân số và 37,2% tổng số lao động của tỉnh, là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh: đại đa số thanh niên tích cực học tập, rèn luyện, phát huy ý chí tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, tiếp cận nhanh với tiến bộ khoa học kỹ thuật và vận dụng vào hoạt động thực tiễn đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức mình.
Lực lượng phụ nữ: chiếm 51% dân số về giới, với trên 202.079 hội viên, tỷ lệ tập hợp hội viên chiếm 73,1%; lao động nữ tham gia hầu hết các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội; chị em đã và đang vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội. Hội LHPN tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung giải quyết những vấn đề hội viên quan tâm. Tổ chức Hội trở thành nơi để chị em gửi gắm tâm tư tình cảm và nguyện vọng chính đáng của mình đối với Đảng và Nhà nước. Tuy vậy hiện nay ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh chị em phụ nữ còn thiếu việc làm, thu nhập thấp và vẫn còn là nạn nhân của tình trạng bạo hành gia đình. Chị em phụ nữ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có chính sách giải quyết việc làm cho lao động nữ, cải thiện cuộc sống và thực hiện bình đẳng giới trong xã hội.
          Lực lượng Cựu chiến binh luôn phát huy vai trò gương mẫu ở địa phương, là lực lượng trung kiên, nòng cốt, tích cực trong việc tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, góp phần có hiệu quả vào việc xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, là chỗ dựa vững chắc của cấp Ủy và chính quyền các cấp. Đến nay tỷ lệ hội viên đạt 95% so với tổng số cựu quân nhân toàn tỉnh, với số lượng 30.680 hội viên; hội luôn có sự đổi mới nội dung phương thức hoạt động đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của hội viên; động viên hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, giáo dục thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng; tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Người cao tuổi chiếm 7,5 % dân số trong tỉnh, là lực lượng có uy tín trong cộng đồng dân cư, tích cực động viên con cháu thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động của người cao tuổi thông qua phong trào “Tuổi cao - gương sáng” đã tập hợp đông đảo các cụ tham gia, tỷ lệ hội viên đạt 81% so với tổng số người cao tuổi trên địa bàn. Người cao tuổi mong muốn Đảng, Nhà nước và toàn xã hội thực hiện tốt Luật người cao tuổi, phát huy, chăm sóc và tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Đội ngũ doanh nhân phát triển nhanh về số lượng trong mọi thành phần kinh tế hiện nay, toàn tỉnh hiện có 2.719 doanh nghiệp đang hoạt động; đây là lực lượng năng động, thích ứng nhanh với thị trường và có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm cho lực lượng lao động trong, ngoài tỉnh và tham gia nhiều hoạt động xã hội từ thiện. Tuy nhiên, trước những diễn biến của nền kinh tế, đòi hỏi đội ngũ doanh nhân phải không ngừng đổi mới, hội nhập, tăng tính cạnh tranh để phát triển.
Đồng bào dân tộc thiểu số: toàn tỉnh có 34 dân tộc cùng sinh sống[2], đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 44,7 % dân số. Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đời sống, kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Đại đa số đồng bào phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận đồng bào các DTTS còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo, kích động, dẫn đến tình hình ANCT-TTATXH, an ninh nông thôn ở một số nơi còn thiếu ổn định, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn.
Đồng bào các tôn giáo: toàn tỉnh có 5 tôn giáo chính được pháp luật công nhận về mặt tổ chức  với trên 346.429 tín đồ, chiếm trên 23% dân số[3]. Cùng với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước và của tỉnh nhà nhiều cơ sở thờ tự được sửa chữa và xây dựng khang trang; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo đã có sự cải thiện đáng kể. Các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và bà con tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể phát động, sống “Tốt đời đẹp đạo”. Nhiều vị chức sắc tôn giáo đã phát huy vai trò của mình vào việc tuyên truyền, vận động các tín đồ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết Đạo – Đời; phát triển kinh tế xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn dân cư.
Đồng bào quê hương Gia Lai định cư trong nước và ở nước ngoài: đồng bào trong tỉnh đang sinh sống làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài đã tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại, nêu cao tinh thần tự trọng, tự hào dân tộc đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cuộc sống, giữ mối quan hệ gắn bó với quê hương, tham gia tích cực trong việc xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh.
Các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên thông qua các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các hội đặc thù như: Hội Cựu tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Liên hiệp các Hội KH- KT, Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Hội Đông y… đã có những đóng góp to lớn, tích cực trong việc xây dựng, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết, giáo dục truyền thống cách mạng, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội…
Đại hội nhiệt liệt biểu dương, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua đã chung sức, chung lòng dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy các cấp, công tác điều hành quản lý của chính quyền, đoàn kết thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NHIỆM KỲ (2009 - 2014).
          Với phương châm  “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, năm năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai đồng bộ chương trình hành động do Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề ra. Nhiều sáng kiến mới, kinh nghiệm mới và thành quả trong hoạt động của Mặt trận các cấp đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được khẳng định và nâng cao trong xã hội.
1. Vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo xây dựng và giữ gìn khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dân vui mừng trước những thành tựu to lớn trong việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước: kinh tế, xã hội phát triển ổn định, đời sống của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính Trị về “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội, HĐND các cấp bầu; giải quyết kịp thời những yêu cầu bức xúc trong Nhân dân; đồng thuận cao với việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo tinh thần mở rộng dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.
Thông qua hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Năm năm qua, nhiều nội dung, hình thức hoạt động được đổi mới đã tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của đảng viên, sự gắn bó của đoàn viên, hội viên với tổ chức hội, đoàn thể tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội.
Công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp Nhân dân có nhiều đổi mới, đã có sự phối hợp chặt chẽ, liên tục giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên và các ngành, phù hợp với trình độ nhận thức của Nhân dân nói chung và từng đối tượng cụ thể. Hàng năm, thông qua việc tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11)[4] đã tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng khu dân cư, cùng nhau đoàn kết xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa.
Thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2009 – 2014, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-MTTQ về xây dựng và phát huy vai trò Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”[5], góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn đồng bào DTTS lao động sản xuất, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc; đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) "Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 36/HD- MTTQ ngày 09/9/2009 về tổ chức sơ kết việc học tập Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại PleiKu (ngày 19/4/1946). Qua đó đã cổ vũ, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết keo sơn của các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.         
Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước như chương trình 135 (giai đoạn 2), 134, 168, 167; chương trình định canh, định cư theo quyết định số 33 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, chính sách trợ cước, trợ giá và cấp phát đúng đối tượng. Thực hiện các chính sách giảm nghèo, như cho vay vốn ưu đãi, giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề và giải quyết việc làm… tạo điều kiện để đồng bào DTTS sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, cá nhân tiêu biểu, nhân sỹ trí thức người DTTS trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự; không nghe, không làm, không theo các luận điệu truyên truyền xuyên tạc, kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch và bọn phản động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó đời sống ở vùng đồng bào DTTS ngày càng được nâng lên.
Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua diễn ra bình thường; các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. Các tôn giáo đã tổ chức các ngày lễ trọng của tôn giáo theo đúng kế hoạch đã đăng ký như: lễ Noel, lễ Phục sinh; lễ Phật đản, lễ Vu lan… trong không khí trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo, vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, sống “tốt đời, đẹp đạo”; đồng hành cùng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện nhân đạo, hướng về đồng bào nghèo, vùng bị thiên tai, bão lũ… Tuyên truyền, vận động những trường hợp vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, như theo tổ chức phản động “Tin lành Đêga”, tà đạo “Hà Mòn” trở lại hòa nhập cộng đồng. Phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, kịp thời ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, tuyên truyền, kích động  đồng bào chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua đã xuất hiện một số điểm nóng gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc như: vụ việc tại xã H’ra huyện MangYang và vụ việc lấn chiếm đất của nông trường cao su IaNhin xã Ia Ka huyện Chưpăh, và một số nơi khác… Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã kịp thời tăng cường lãnh đạo và cán bộ xuống bám, nắm địa bàn, kiên trì tuyên truyền, thuyết phục từng hộ dân với những hình thức vận động đa dạng, phong phú, tranh thủ và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các vị già làng, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên. Đến nay đã giải quyết cơ bản các vụ việc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
           2- Động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo phong trào và Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” thành Ban chỉ đạo“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thực hiện Cuộc vận động gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động gắn với thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp tiền của, vật tư, công lao động… làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, sửa chữa giếng nước, giọt nước… Đến nay toàn tỉnh đã có 5 xã hoàn thành 19 tiêu chí, 3 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 32 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 116 xã đạt 5-9 tiêu chí, 29 xã đạt dưới 5 tiêu chí.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” luôn được lồng ghép với phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo đảm trật tự ATGT[6], bảo vệ môi trường, công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình đến các khu dân cư. Đồng thời phối hợp các tổ chức thành viên triển khai các phong trào “năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, phong trào “thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hành phúc” và cuộc vận độngXây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “bảo vệ an ninh Tổ quốc... Tổ chức thành công Hội thao Đại đoàn kết toàn tỉnh lần thứ III, IV, đây là hoạt động nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân; số gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm sau cao hơn năm trước[7].
          Thực hiện cuộc vận động gắn với phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”,“Tương thân tương ái”, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các Tổ chức thành viên đã thường xuyên phối hợp với chính quyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, “Từ thiện nhân đạo”, “Khuyến học khuyến tài” và đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần giúp đỡ các gia đình và đối tượng chính sách, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam/Diôxin, Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn gây ra và người bất hạnh trong cuộc sống giảm bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống[8].
          Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”: Hưởng ứng Ngày thế giới chống đói nghèo và hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Ban vận động quỹ “vì người nghèo” các cấp tiếp tục được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Huy động ngày càng đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp bằng tiền và hiện vật. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” trên 36 tỷ đồng[9]; Tiến hành khảo sát làm nhà “Đại đoàn kết” và nhiều hình thức hỗ trợ khác như hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, tặng bò, tặng quà cho các hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán, hỗ trợ cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Gia Lai, học sinh nghèo, và những gia đình nghèo gặp hoạn nạn với số tiến hàng tỷ đồng[10]. Ngoài ra, bằng nhiều hình thức phong phú các tổ chức thành viên đã vận động đoàn viên, hội viên giúp đỡ hội viên vươn lên thoát nghèo. Phối hợp với UBND tỉnh vận động xây dựng “Quỹ An sinh xã hội” cho người nghèo, phân bổ xây dựng được 675 căn nhà tình nghĩa với số tiền trên 26,4 tỷ đồng do các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ.Với những kết quả trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2013 còn 52.538 hộ (chiếm 17,23%); góp phần giải quyết các vấn đề xã hội thiết thực trên địa bàn.
Triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” : Trước tình hình thực tiễn đặt ra tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào DTTS luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người nghèo của tỉnh (trên 82,6%), thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo của tỉnh; Ngày 23/7/2011, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch số 449/KH-MT về việc triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong 3 năm qua, cuộc vận động đã được triển khai vào thực tế cuộc sống với các nội dung, biện pháp thiết thực tập trung vào tuyên truyền vận động, tư vấn, hướng dẫn giúp đỡ hộ nghèo về nếp nghĩ, cách làm, chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, đất đai của địa phương và khả năng của từng gia đình; hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quản lý sản phẩm, chi tiêu tài chính gia đình, triển khai mô hình liên kết hộ; tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan học hỏi kinh nghiệm những mô hình làm kinh tế giỏi. Qua cuộc vận động đời sống của các hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt, từng bước đã thay đổi được nếp nghĩ, cách làm trong sinh hoạt hàng ngày cũng như phát triển kinh tế để đời sống ngày một nâng cao. Cuộc vận động đã mang lại những kết quả thiết thực, được các cấp, các ngành ủng hộ và quan tâm, góp phần quan trọng vào chương trình giảm nghèo, củng cố tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh. Được sự hỗ trợ của chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã và đang nâng cuộc vận động thành đề tài khoa học cấp tỉnh về Nghiên cứu xây dựng hệ thống “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động xóa đói giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Qua gần 5 năm thực hiện cuộc vận động, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp các cơ quan thành viên triển khai cuộc vận động đến các cấp, các ngành và toàn xã hội. Cuộc vận động góp phần bình ổn thị trường, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệpvà Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ý thức được tinh thần tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc trong lao động sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam hạn chế tư tưởng “sính hàng ngoại” góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhiều sản phẩm thương hiệu của Gia Lai đã được khẳng định về uy tín, chất lượng, cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trong nước và thế giới như: cà phê, hồ tiêu, cao su, chè… Nhiều tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong tỉnh đã khẳng định chỗ đứng và thương hiệu vươn xa đến các tỉnh bạn và các nước trong khu vực và trên thế giới…
3- Vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước
Trong 5 năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã triển khai nhiều đợt vận động Nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến và xây dựng các văn kiện của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; góp ý kiến xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư... với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm. Phối hợp chính quyền vận động Nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Quyết định của Ủy ban Nhân dân cùng cấp; đề xuất với cấp ủy Đảng, tham gia ý kiến với chính quyền triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống của Nhân dân, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong các tầng lớp Nhân dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhân dân, tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016[11]. Các hoạt động tham gia tố tụng, tuyển chọn thẩm phán và giới thiệu hội thẩm Tòa án Nhân dân đã được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật[12]. Mặt trận tổ quốc phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh tại kỳ họp Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp[13] góp phần quan trọng trong việc giải quyết  những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Công tác tham gia xây dựng pháp luật được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện và có kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban và các tổ chức thành viên như Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội người cao tuổi, Hội Luật gia... đã tích cực tham gia ý kiến vào nhiều dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật khác như Luật Khiếu nại; Luật tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bình đẳng giới; Luật Thuế thu nhập; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quy chế giám sát và phản biện xã hội...; đặc biệt là tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật đất đai (sửa đổi)[14], Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia các văn bản luật, nghị định của chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.  
Mặt trận Tổ quốc đã coi trọng công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật tới các tầng lớp Nhân dân, động viên Nhân dân phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên kiến nghị đã được các cấp có thẩm quyền quan tâm, tập trung giải quyết đem lại lòng tin cho Nhân dân. Hoạt động của các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng[15] ngày càng phát huy tác dụng. Công tác hòa giải ở cơ sở[16] có nhiều kết quả, hòa giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân góp phần giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc trong cộng đồng dân cư.
Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã bầu[17] thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội khóa XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri; quá trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ … của người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn; thông qua các hoạt động thường xuyên của Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tổng hợp ý kiến của cử tri và Nhân dân đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn là những hoạt động thường xuyên của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Việc phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam[18], các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân theo Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI của Đảng đề ra; triển khai thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, đúng pháp luật; góp phần làm cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vừa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện mới, vừa sát hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.
Thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, những năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp; tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân giữa các địa phương, đặc biệt với nước bạn Lào, Campuchia. Triển khai ký kết bản Ghi nhớ chương trình hợp tác với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Ratarakiri- Vương quốc Campuchia, ngày 19/5/2010 tại thành phố Ban Lung; và sơ kết 02 năm (2010-2012) thực hiện Bản ghi nhớ, đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các nội dung giao ước đã được ký kết giữa 03 huyện biên giới tỉnh Gia Lai và 03 huyện biên giới tỉnh Ratanakiri tại huyện Đức Cơ. Qua đó đã duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đặc biệt trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh về nước; trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phân giới cắm mốc biên giới quốc gia; trong việc giao dịch thương mại, thông thương hàng hóa qua cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và mối quan hệ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước, của tỉnh thực hiện các dự án đầu tư trên nước bạn. Tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn hóa giữa các địa phương 2 bên, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ  nhân dân Campuchia khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, hỗ trợ hoạt động của Hội người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Ratanakiri[19].
Thông qua các công ty, doanh nghiệp, đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh, với các dự án đầu tư tại các nước bạn như: Ratanakiti – Cam puchia, Attapư, Champasack - Lào…, đã thúc đẩy quan hệ hợp tác, gắn bó giữa doanh nghiệp và người lao động tỉnh Gia Lai với nước Bạn, góp phần nâng cao quan hệ hợp tác, giải quyết các vấn đề về lao động tại địa phương.
Tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước sang thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận;
Các Tổ chức thành viên của Mặt trận đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi hợp tác, tổ chức ký kết các chương trình phối hợp với tỉnh Rattanakiri và các địa phương khác như Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội LHPN… đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển đảo, công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền, đấu tranh chống sự xuyên tạc của các thế lực xấu
5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư:
          Sau Đại hội Mặt trận các cấp, công tác củng cố tổ chức tiếp tục được kiện toàn, bổ sung thay thế kịp thời Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam[20]; thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, để tiến hành sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ ở các cấp, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ Mặt trận chuyên trách của từng cấp và tiêu chuẩn của từng chức danh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận chuyên trách phù hợp với điều kiện cụ thể; đổi mới phong cách của cán bộ Mặt trận. Hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và các ngành chức năng tổ chức tập huấn bình quân được 27 lớp tập huấn cho trên 5.000 lượt cán bộ Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Ngoài ra thường xuyên cử cán bộ Mặt trận tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ do các cấp, các ngành tổ chức.
Hoạt động của Ban Thường trực, cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có nhiều tiến bộ, từng bước khắc phục tính hình thức trong triển khai đi vào hướng chuyên sâu, cụ thể, thiết thực với nhiều hoạt động từ cơ sở. Công tác tổng hợp tình hình, xây dựng các báo cáo, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ngày một chất lượng; các nội dung tham gia với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể cùng cấp, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Uỷ ban Mặt trận cơ sở để từng bước nâng cao chất lượng triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện.
Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, ở cấp tỉnh đã thành lập 02 Hội đồng tư vấn đó là: Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội, Hội đồng tư vấn về Dân tộc – Tôn giáo và đối ngoại Nhân dân. Ở cấp huyện, xã tuy không thành lập các Ban Tư vấn thuộc cấp mình, song có sự tham gia của các vị am hiểu, tâm huyết ở các lĩnh vực vào làm ủy viên Ủy ban và luôn tranh thủ ý kiến của các vị lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư để xây dựng, thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm; thông qua hoạt động của các cá nhân tiêu biểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tâm trạng trong các tầng lớp Nhân dân để kịp thời đề xuất những ý kiến kiến nghị với Đảng, nhà nước tại kỳ họp HĐND, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân… tạo sự đồng thuận trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được quan tâm củng cố đảm bảo đúng thành phần cơ cấu. Đến nay toàn tỉnh có 2.160 ban với 10.950 thành viên[21]. Hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; quán triệt chức năng nhiệm vụ đến các thành viên Ban công tác Mặt trận.
Thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác; với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở”, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phân công cán bộ luân phiên đi tăng cường công tác tại cơ sở để thâm nhập thực tế, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn công tác Mặt trận trong thời kỳ mới[22]; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều hình thức đổi mới, phong phú trong công tác Mặt trận và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân như tổ chức “Ngày cơ sở thứ 5” hàng tuần và “Ngày 18 hàng tháng giao ban trực báo với Ban Công tác Mặt trận  ở khu dân cư”, để cán bộ Mặt trận xuống cơ sở kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.  
Thành lập và đi vào hoạt động trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (ubmttq.gialai.org.vn), là kênh thông tin phản ánh hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh; phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng chuyên mục “Đại đoàn kết” nhằm tuyên truyền, xây dựng khối đoàn kết trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, góp phần cải cách hành chính trong các hoạt động.
III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
          1- Về ưu điểm
Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân, khối Đại đoàn kết không ngừng được mở rộng, củng cố và tăng cường; các chính sách an sinh xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước    
Tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”... đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng trong các tầng lớp Nhân dân.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Phối hợp và chủ động tham gia giám sát các chương trình, dự án kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện Pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn và quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng  được nâng lên một bước.
Công tác dân tộc tôn giáo, các hoạt động đối ngoại ngày càng phong phú, đa dạng, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đồng bào các DTTS, đồng bào có đạo và tích cực giải quyết những vấn đề phát sinh; tổ chức nhiều chương trình phối hợp với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Ratanakiri, Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc và địa phương…
Tăng cường xây dựng, củng cố về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp, trong hoạt động luôn đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn, triển khai của Mặt trận Tổ quốc cấp trên; thường xuyên phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên: củng cố về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, khu dân cư.
2. Hạn chế, yếu kém.
- Tình hình phát triển KT-XH còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu toàn cầu. Tình hình trật tự xã hội một số nơi còn những diễn biến phức tạp, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật còn gia tăng, số hộ nghèo nhất là trong đồng bào DTTS còn cao.
- Trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận các cấp: đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn thiếu về số lượng và hạn chế về năng lực. Chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư một số nơi còn nhiều yếu kém, chưa thể hiện được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới.
Công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng có lúc, có nơi còn nặng về hình thức, thiếu đồng bộ. Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội còn nhiều hạn chế; còn né tránh, ngại va chạm, chưa kịp thời tham gia ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Chưa phát hiện kịp thời những diễn biến tư tưởng nảy sinh trong Nhân dân để phối hợp giải quyết.
Công tác vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể triển khai hiệu quả chưa cao.
3. Nguyên nhân của những thành công và hạn chế.
-  Nguyên nhân của những kết quả đạt được.
Công tác Mặt trận không ngừng được tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền; sự phối hợp hành động của các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân.
Tình hình kinh tế, xã hội ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng giữ vững. Ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước của Nhân dân tạo nên sự đồng thuận xã hội và sự đồng lòng, nhất trí trước những giải pháp của cấp ủy đảng và chính quyền để vượt qua những khó khăn, khối đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ngày càng củng cố và tăng cường.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, trong hoạt động thực tiễn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tâm huyết, sáng tạo; tổ chức các hoạt động đi vào những vấn đề cụ thể, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, đất nước nên được hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đồng tình, ủng hộ.
- Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.
          + Chủ quan:
           Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp một số nơi chưa thật sự phát huy  làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Mặt  trận cấp dưới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình .
Phương thức hoạt động của Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nhiều cơ sở chậm đổi mới, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.
Trình độ, năng lực công tác của cán bộ làm công tác Mặt trận ở một số nơi còn hạn chế, còn thụ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa tích cực học hỏi vươn lên đáp ứng yêu cầu công tác, chưa thực sự gần dân.
+ Khách quan:
Cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số nơi nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có nơi hoạt động của Mặt trận chưa được quan tâm đúng mức.
Tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, những khó khăn về KT-XH, sự chống phá của các thế lực thù địch ảnh hưởng đến an ninh chính trị của địa phương; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị làm suy giảm lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với Đảng và chế độ, gây khó khăn cho công tác tập hợp đoàn kết Nhân dân.
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp chưa ngang tầm với nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.
4. Những bài học kinh nghiệm.
             Từ thực tiễn công tác Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ qua, chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm sau:
Bài học thứ nhất:  Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cấp ủy đảng thực hiện vai trò vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo của Mặt trận.  Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng và bảo vệ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bài học thứ hai: Niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vào phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị là cơ sở để công tác Mặt trận xây dựng sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương đạt kết quả. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, giải quyết có hiệu quả những vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là cơ sở tạo nên niềm tin của các tầng lớp Nhân dân
Bài học thứ ba: Thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa Thường trực HĐND- UBND với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức thành viên là những điều kiện quan trọng để Mặt trận hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Đồng thời tăng cường phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên. Nơi nào chính quyền thể hiện trách nhiệm cao trong việc phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên thì nơi đó hiệu quả công tác của Mặt trận được phát huy đúng mức.
Bài học thứ tư: Phát huy và đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân là nhân tố quan trọng để xây dựng sự đồng thuận xã hội, đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Bài học thứ năm: Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp. Chăm lo xây dựng về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, bao gồm các cán bộ chuyên trách, lực lượng cộng tác viên, cán bộ tư vấn  là nhân tố quan trọng quyết định kết quả của công tác mặt trận. Đồng thời, cán bộ Mặt trận phải tự mình trau dồi đạo đức cách mạng, nhiệt tình và tâm huyết với nhiệm vụ, thường xuyên thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác mặt trận mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG,  NHIỆM VỤ,
CHƯƠNG TRÌNH  HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
TỈNH GIA LAI  NHIỆM KỲ 2014-2019.
 
      Nhiệm kỳ 2014-2019 là giai đoạn đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020, cũng là thời điểm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế dự báo có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường mở rộng. Song tình hình đất nước và tỉnh ta vẫn còn đứng trước những khó khăn, thách thức mới như: Tình hình thế giới và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có nhiều biến động; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá cách mạng nước ta; hậu quả của suy thoái kinh tế thế giới; sự biến đổi khí hậu toàn cầu; vệ sinh an toàn thực phẩm…
Nhìn chung, bối cảnh thế giới và trong nước, trong tỉnh sẽ tạo ra cả những thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển của tỉnh, tác động đa chiều đến củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc. Trước tình hình đó đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; góp phần đưa tỉnh Gia Lai vững bước đi lên cùng với cả nước thực hiện CNH - HĐH và hội nhập quốc tế.      
     I.  MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ: 
1. Mục tiêu
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, tạo thành nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Phương hướng, nhiệm vụ
Tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư để triển khai các cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội và quốc phòng - an ninh, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động  của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, xây dựng và củng cố về tổ chức và đội ngũ cán bộ; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN T QUC VIỆT NAM TỈNH NHIỆM K 2014 – 2019:
Chương trình 1: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011); tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa IX) "Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; "Về công tác Dân tộc"; "Về công tác tôn giáo"  đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đẩy mạnh việc mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện của mình trước Nhân dân.
Tăng cường công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò của các vị tiêu biểu, người uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo, thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa những người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư không ngừng tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc, những cơ chế, chính sách bảo đảm sự phát triển mọi mặt của các dân tộc thiểu số; tôn trọng và phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp truyền thống của các dân tộc, của các tôn giáo đi đôi với  loại trừ các hủ tục, mê tín dị đoan; chăm lo cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống, gia đình chính sách, các nạn nhân chất độc Da cam/dioxin; đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm kích động chia rẽ nội bộ Nhân dân, chia rẽ Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước khác, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường việc mở rộng tổ chức, phát triển thành viên là tổ chức và thành viên là cá nhân tiểu biểu; đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực. Mở rộng tập hợp vào các tổ chức quần chúng Nhân dân hoạt động theo ngành nghề, giới, lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội. Thực hiện chương trình hành động về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương đất nước.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -18/11 hàng năm) để không ngừng khơi dậy truyền thống đoàn kết, đấu tranh bất khuất của dân tộc, gắn bó giữa các tầng lớp Nhân dân ở cộng đồng dân cư; giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân theo phong cách: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển thêm 1 đến 2 tổ chức thành viên, mỗi tổ chức thành viên tùy theo đặc điểm của từng tổ chức phát triển mới từ 10 đến 20% đoàn viên, hội viên; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, góp phần củng cố xây dựng phát triển tổ chức hội. Hàng năm có trên 90% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chương trình 2: Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:
           Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh với 5 nội dung cụ thể, bao gồm các nhiệm vụ  kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng từng gia đình, từng khu dân cư có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc, bảo đảm vệ sinh môi trường và sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu… trên cơ sở tự giác, tự quản của Nhân dân, đặc biệt là sự chung sức, chung lòng cùng với cấp uỷ đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, vượt qua và khắc phục những khó khăn, yếu kém về kinh tế, xã hội;  khắc phục tính hình thức, chạy theo số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa.
Đổi mới nội dung và phương thức triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với mục tiê