Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Sê tổ chức Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Default news teaser image

   Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-MTTQ-BTT , ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Chư Sê về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  2021-2026 và Quyết định số 37/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Chư Sê về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
   Từ ngày 26 đến ngày 31/3/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đợt 1 trực tiếp tại 04 xã: Chư Pơng, IaTiêm, IaPal và IaGlai và Kiểm tra, giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với địa phương các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện Chư Sê. 


 
   Nội dung kiểm tra, giám sát đợt 1 tập trung vào các nội dung cụ thể: kiểm tra đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã và một số Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong việc triển khai nhiệm vụ tham gia công tác Bầu cử theo quy định. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền bầu cử; quy trình tổ chức các hội nghị hiệp thương; hướng dẫn tổ chức các hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị cử tri nơi cư trú để giới thiệu và nhận xét đánh giá tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại địa bàn. Giám sát đối với UBBC các xã, thị trấn trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Công tác bầu cử ở địa phương. Trong đó chú trọng việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử; việc hướng dẫn, tập huấn công tác bầu cử; Việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương theo quy định; Việc lập hồ sơ ứng cử, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ ứng cử, tự ứng cử cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến công tác bầu cử.
   Tại các buổi làm việc đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xem xét các nội dung báo cáo theo đề cương của Đoàn yêu cầu, đồng thời kiểm tra cụ thể các hồ sơ liên quan đến công tác bầu cử của địa phương. Các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã chỉ ra những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện các quy trình công tác bầu cử tại địa phương và các hồ sơ lưu trữ liên quan. Qua đó Đoàn đã kiến nghị đối với các địa phương cần điều chỉnh khắc phục những sai sót đảm bảo đúng các quy định và có kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ tiếp theo cho đến ngày tổ chức bầu cử 23/5/ 2021 đảm bảo đúng luật định./.        
                                          Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN huyện Chư Sê

Back to News