Tin tức > Tổ chức - Tuyên giáo > Đại Hội Đại biểu Mặt trận các cấp > Văn Kiện Đại Hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Khóa IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Văn Kiện Đại Hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Khóa IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

11/08/2014
  
     ỦY BAN MTTQVN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH GIA LAI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số:   02   /BCKĐ-MT                            Gia Lai, ngày   30   tháng 6  năm 2014
      
 
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA ỦY BAN, BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHOÁ VIII - NHIỆM KỲ 2009 - 2014
 
 
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII khai mạc ngày 18,19 tháng 5 năm 2009 tại Hội trường 2-9. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 85 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá VIII, đã bầu, cử Ban Thường trực gồm 09 vị, cử các chức danh trong Ban Thường trực gồm Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 5 vị ủy viên Thường trực. Hiện nay ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá VIII có 81 vị Ủy viên, Ban Thường trực 5 vị (Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 1 ủy viên Thường trực).
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan, sự phối hợp thống nhất hành động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mở rộng và tăng cường. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp từ tỉnh đến cơ sở và khu dân cư được củng cố, từ đó vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng lên rõ rệt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế thế giới. Qua hoạt động thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày thêm gắn bó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển đi lên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian đến.
Căn cứ Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực; chương trình hành động mà Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2009-2014) đề ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tự kiểm điểm những ưu, khuyết điểm sau:
 
 
  1. ƯU ĐIỂM:
  1. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
- Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn đoàn kết thống nhất phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu cụ thể hoá chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tỉnh. Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở và các khu dân cư. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.
- Các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, các Nghị quyết của kỳ họp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng thời triển khai thực hiện các Nghị quyết đó ở tổ chức, địa phương mình công tác; các tổ chức thành viên không ngừng phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng hội viên, đoàn viên; các hội nghề nghiệp được hình thành và phát triển; nội dung và hình thức hoạt động, sinh hoạt ngày càng phong phú, đa dạng.
- Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 19 Hội nghị,  tại hội nghị lần thứ hai đã thông qua Chương trình làm việc toàn khóa, Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, có 5 hội nghị bất thường, 3 hội nghị chuyên đề, 11 Hội nghị sơ kết, tổng kết, tham gia kiến nghị với HĐND Ủy ban nhân dân, đại biểu HĐND tỉnh trước các kỳ họp; cử bổ sung thay thế ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là đại diện tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực tiếp 15 vị, cử giữ chức vụ Chủ tịch 01 vị, đồng thời đã kết nạp 1 tổ chức thành viên là Hội cựu Thanh niên xung phong nâng tổng số tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lên 25 tổ chức.
         
          2) Đối với Ban Thường trực:
          - Sau Đại hội VIII, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịp thời xây dựng, bổ sung quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Thường trực gắn với phụ trách ban chuyên môn, phụ trách địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; chuẩn bị và tổ chức hội nghị định kỳ, hội nghị bất thường của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với thực tiễn tình hình chính trị, kinh tế văn hóa xã hội, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của tỉnh.
- Năm năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  luôn chú trọng vào các nội dung thiết thực, đa dạng phong phú trong phối hợp hành động, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, thực hiện triệt để nguyên tắc hiệp thương dân chủ thống nhất hành động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động luôn được quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì  người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh, tập thể Ban Thường trực đã xây dựng các nội dung mang tính chuyên đề như: cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” nâng lên thành đề tài khoa học cấp tỉnh “giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động xóa đói giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai”; triển khai kế hoạch “Xây dựng lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò của người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư”; chương trình giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tổ chức Hội thao Đại đoàn kết các cấp, xây dựng và triển khai chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; thành lập trang thông tin điện tử. Thông qua đó đã góp phần đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận cao trong xã hội, đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
          - Đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, kiêm nhiệm công tác Mặt trận các cấp đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn; kinh phí, điều kiện hoạt động được đảm bảo; thường xuyên duy trì công tác tập huấn, bồi dưỡng hàng năm ở các cấp đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận nâng cao kiến thức, năng lực, kinh nghiệm và tính chủ động trong công tác; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt đưa cán bộ trẻ, có trình độ nhưng chưa có kinh nghiệm trong công tác Mặt trận xuống cơ sở.
 - Ban Thường trực đã làm tốt công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân nhân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã được ký kết với các cơ quan, ban ngành. Tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai (sửa đổi) trong các tầng lớp nhân dân;, hướng dẫn thực hiện chương trình giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phối hợp triển khai nhiều nội dung giám sát có liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.
          - Tạo điều kiện để các Hội đồng tư vấn hoạt động theo đúng quy chế đề ra. Hàng năm, các Hội đồng tư vấn đã kiến nghị đề xuất với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các vấn đề quan trọng góp phần thực hiện thành công chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII đề ra.
- Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn được quan tâm, đổi mới. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xuất sắc, những mô hình mới ra diện rộng.
- Ban Thường trực đã ban hành 57 Quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, thành lập 1 tổ chức Mặt trận Tổ quốc do chia tách thành lập đơn vị hành chính đó là: huyện ChưPưh; ban hành trên 175 văn bản hướng dẫn, 110 kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn và các nội dung công tác phối hợp.  Hàng năm, việc thực hiện Quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên  được quan tâm chỉ đạo thực hiện đem lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thường trực HĐND – UBND, hàng năm đều tổ chức tổng kết quy chế phối hợp. Kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, đồng thời phối hợp với các ngành các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống.
          3) Nguyên nhân:
          - Để đạt được những kết quả nêu trên trước hết phải nói đến sự quan tâm chỉ đạo sâu sát thiết thực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các tổ chức thành viên trong việc phối hợp triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
          - Ban Thường trực thường xuyên tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy