ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI - KON TUM KHÓA I (NHIỆM KỲ 1977 - 1979)
     Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần Thứ I : Được tổ chức từ ngày 18 - 20/6/1977 tại Hội trường Trường Đảng tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Có 203 đại biểu về dự Đại hội. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kon Tum gồm 57 vị ủy viên . Bầu Ban thường trực 07 vị. Anh hùng Núp được bầu giữ chức danh Chủ tịch. Các ông A Ma Quang, A Chương,Thái Hiền Minh được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch. Các ông Nguyễn Hữu Đức, Hà Thanh Phong, Kpă Bih được bầu giữ chức danh ủy viên Thường trực.

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ phân công trong UBMT tỉnh Ghi chú
01 Đinh Núp (Sar) 1914 Bơhnar Chủ tịch UV Thường vụ Quốc hội K6,TUV,Anh hùng LLVT
02 A Ma Quang
(Rơ Chăm Thép)
1927 Jrai Phó Chủ tịch UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy
03 A Chương (A Hoa) 1928 Deh Phó Chủ tịch Nguyên TUV- CT Mặt trận DTGP tỉnh Kon Tum
04 Thái Hiền Minh 1933 Kinh Phó Chủ tịch Tỉnh ủy viên
05 Nguyễn Hữu Đức 1922 Kinh Ủy viên T/trực Nguyên Bí thư H.Đăk glei
06 Hà Thanh Phong 1924 Kinh Ủy viên T/ trực Thường trực Mặt trận tỉnh
07 Kpă Bih 1930 Jrai Ủy viên T/ trực BTN/hội H. Mang Yang
08 Lê Tiến Hồng (Cáp Bôn) 1926 Kinh Ủy viên Thư ký LH C/đoàn tỉnh
09 Jră   Bơhnar Ủy viên H/trưởng Hội LHPN tỉnh
10 Ka Ba Tơ 1941 Ko Ủy viên Bí thư Tỉnh Đoàn TN
11 Nguyễn Tri   Kinh Ủy viên Bí thư Nông hội tỉnh
12 A Mét 1916 Triêng Ủy viên CTMT huyện Đăk glei
13 Đinh Tiết 1947 Bơhnar Ủy viên CTMT huyện An Khê
14 A Ma Tuyết   Jrai Ủy viên CTMT huyện Ayun Pa
15 A Tranh   Sê đăng Ủy viên CTMT huyện  Konplông
16 Siu Tem 1928 Jrai Ủy viên CTMT huyện Chư Prông
17 GRết 1911 Jrai Ủy viên CTMT huyện Chư Păh
18 Đinh Văn Loan 1926 Re Ủy viên CTMT huyện Đăk Tô
19 Y Pa 1932 Jrai Ủy viên CTMT H. Mang Yang
20 Phan Minh   Kinh Ủy viên CTMT thị xã Pleiku
21 Nguyễn Anh Tuấn 1934 Kinh Ủy viên CTMT thị xã  Kon Tum
22 Nguyễn Trọng Ân 1911 Kinh Ủy viên Linh mục (Công giáo)
23 Trần Sĩ Tín 1941 Kinh Ủy viên Linh mục (Công giáo)
24 Thích Đổng Quang 1926 Kinh Ủy viên Thượng tọa (Phật giáo)
25 Hùynh T. Kim Quy 1940 Kinh Ủy viên Ni cô (Phật giáo)
26 Lê Xuân Phương 1929 Kinh Ủy viên LHC/đoàn thị xã KonTum
27 Lê Bình 1915 Kinh Ủy viên Mặt trận thị xã Pleiku
28 Rơ Măh Hyich   Jrai Ủy viên B/thư xã Gàu (xã A. hùng)
29 Kim Nhất 1952 Bơhnar Ủy viên Trí thức - Bác sỹ
30 Kim Nhớ   Bơhnar Ủy viên Ngệ sĩ - Văn nghệ sĩ
31 Đinh Lôi   Mơnâm Ủy viên Nhân sĩ - Dân tộc Mơnâm
32 Siu Pết 1935 Jrai Ủy viên Trí thức - Đại học s/phạm
33 Piere Rôn 1909 Sê đăng Ủy viên Nhân sĩ -Dân tộc Sê đăng, Nguyên PCT Mặt trận DTGP tỉnh KonTum (65 -75)
34 Nguyễn Thuộc   Kinh Ủy viên TT-Xưởng C/K Tân Cảnh
35 A Nam   Triêng Ủy viên TT- Kỹ thuật cầu đường
36 Nguyễn Nhiên   Kinh Ủy viên Khu KTM Hà Nam Ninh
37 Đỗ Thị Lệ   Kinh Ủy viên Khu kinh tế mới Hòa Phú
38 Thanh Thiên 1923 Bơhnar Ủy viên PhòngVHTTTX Kon Tum
39 A Xâm   Sê đăng Ủy viên BT xã ĐakUi (xã A.hùng)
40 Mít 1933 Bơhnar Ủy viên BT xã Nam -Khu ĐCĐC
41 Vi   Jrai Ủy viên Bí thư xã Ia O-Khu ĐCĐC
42 Bă Thinh 1917 Deh Ủy viên Nhân sĩ - Dân tộc Deh
43 Siu Teo (Bă Gòng) 1911 Jrai Ủy viên Nhân sĩ -Dân tộc J rai,N. UVMTDTGP  GL-KT
44 Kpă En 1938 Jrai Ủy viên TT - Kỹ sư nông nghiệp
45 Đinh Gạch 1928 Bơhnar Ủy viên Chi cục phó k/lâm -Ty LN
46 Siu Chố 1939 Jrai Ủy viên B/sỹ -H.T TrườngTH Y tế
47 Nguyễn Khắc Quán 1935 Kinh Ủy viên Phó BBT Báo Gia Lai-KT
48 Siu Tám 1925 Jrai Ủy viên Ban ĐCĐC - Dân tộc J rai
49 Kpă Giao 1920 Jrai Ủy viên Tỉnh đội
50 Xu Man 1925 Bơhnar Ủy viên Hoạ Sỹ - Ty Văn hóa - TT
51 Tô Mười 1921 Kinh Ủy viên Ty Thương binh và Xã hội
52 Siu Pơi 1928 Jrai Ủy viên Ty Giáo dục
53 Nguyễn Văn Thìn 1927 Kinh Ủy viên Đài Phát thanh tỉnh
54 Ơi Lưng 1903 Jrai Ủy viên Nhân sĩ - Dân tộc J rai
55 Trần Đình Quy   Kinh Ủy viên Khu kinh tế mới Đak Tô
56 Mík 1920 Bơhnar Ủy viên Nhân sĩ - Dân tộc Bơhnar
57 Krung Tô Lô Bôm
(Kơn)
1916 Bơhnar Ủy viên Dân tộc Bơhnar, Nguyên TVTU Gia Lai - Chủ tịch Mặt trận DTGP tỉnh Gia Lai - Kon Tum
 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI - KON TUM KHOÁ I (NHIỆM KỲ 1977 - 1979)
-----------------------------------------
          1) Anh hùng Núp : Chủ tịch .
          2) Ông A Ma Quang : Phó Chủ tịch .
          3) Ông A Chương : Phó Chủ tịch .
          4) Ông Thái Hiền Minh : Phó Chủ tịch .
          5) Ông Nguyễn Hữu Đức : ủy viên Thư ký .
          6) Ông Hà Thanh Phong : ủy viên Thư ký .
          7) Ông Kpă Bih : ủy viên Thư ký .


star.gif Các đại hội Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Gia Lai khác
bullet.gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa II (Nhiêm kỳ 1980 - 1984)
bullet.gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa III (Nhiêm kỳ 1984 - 1989)
bullet.gif
bullet.gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (lâm thời) (Chia tách tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 1991)
bullet.gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa V (Nhiêm kỳ 1993 - 1999)
bullet.gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VI (Nhiêm kỳ 1999 - 2004)
bullet.gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VII (Nhiêm kỳ 2004 - 2009)
bullet.gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VIII (Nhiêm kỳ 2009 - 2014)
bullet.gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
  Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024)


tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai