ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI - KON TUM KHÓA II (NHIỆM KỲ 1980 - 1984)
 
      Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần Thứ II : Được tổ chức từ ngày 07 - 08/01/1980 tại Hội trường Trường Đảng tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Có 270 đại biểu về dự Đại hội. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kon Tum gồm 59 vị ủy viên . Bầu Ban thường trực gồm 07 vị. Anh hùng Núp được bầu giữ chức danh Chủ tịch. Các ông A Ma Quang, A Chương, Hà Thanh Phong được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch. Các ông Hồ Văn Khanh, Trần Kim Cúc, Lê Minh Hưng được bầu giữ chức danh ủy viên Thường trực.

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ  phân công trong UBMT tỉnh Ghi chú
01
Đinh Núp
1914 Bơhnar Chủ tịch Ủy viên Đoàn CTUB TƯMTTQVN, TUV
02
A Ma Quang
1927 Jrai Phó Chủ tịch Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
03
A Chương
1928 Deh Phó Chủ tịch Nghỉ hưu ngày 02/03/1982
04
Hà Thanh Phong
1924 Kinh Phó Chủ tịch Chuyên trách
05
Hồ Văn Khanh
1936 Kinh Ủy viên Thường trực Chuyên trách
06
Trần Kim Cúc
1936 Kinh Ủy viên Thường trực Chuyên trách
07
Lê Minh Hưng
1926 Kinh Ủy viên Thường trực CT UBMT T.P Pleiku
08
Lê Tiến Hồng
1926 Kinh Ủy viên Thư ký LHCĐ tỉnh
09
Ka Ba Tơ
1941 Ko Ủy viên Bí thư Tỉnh Đoàn TN
10
H ' Nghia
1944 Bơhnar Ủy viên H/trưởng HLHPN tỉnh
11
Siu Tám
1925 Jrai Ủy viên Phó ban Kinh tế mới
12
Xu Man
1925 Bơhnar Ủy viên Hoạ sĩ Sở VHTT
13
Kpă En
1938 Jrai Ủy viên Kỹ sư Nông nghiệp
14
Siu Chố
1939 Jrai Ủy viên HT T.Tung cấp y tế
15
Nguyễn Khắc Quán
1935 Kinh Ủy viên PBBT Báo Gia Lai
16
Lê Ngọc Ký
  Kinh Ủy viên  
17
Đinh Gạch
1928 Bơhnar Ủy viên Phó Ty Lâm nghiệp
18
Siu Pơi
1928 Jrai Ủy viên Phó Ty Giáo dục
19
Đặng Văn Hạt
1923 Kinh Ủy viên Phó Ty Hội CT Đỏ
20
Sô Lây Tăng
  Deh Ủy viên CT Hội Y học tỉnh
21
Nguyễn Chí Thành
  Kinh Ủy viên PCH BCH Q/sự tỉnh
22
Đinh Chuông
1923 Mơnâm Ủy viên PCH BĐBP tỉnh
23
Đỗ Hằng
1936 Kinh Ủy viên GĐ Đài P/thanh tỉnh
24
Đặng Công Quế
1928 Kinh Ủy viên Phó Ty TD thể thao
25
Nguyễn Hiền
  Kinh Ủy viên Phó Ty Nông nghiệp
26
H ' Benh
1933 Bơhnar Ủy viên Phó Đoàn Văn công
27
A Nam
  Deh Ủy viên TT-Kỹ thuật c/đường
28
Hồ Văn Hạo
  Kinh Ủy viên Phó ban K/giáo tỉnh
29
Nguyễn Đức Lâm
  Kinh Ủy viên PGĐ Cơ khí tỉnh
30
Bùi Tấn Tri
1942 Kinh Ủy viên GV Trường C3Pleiku
31
Nay Phin
1919 Jrai Ủy viên CB lão thành CM
32
Rơ Chăm Ênh
1930 Jrai Ủy viên CTMTxã Gào,Pleiku
33
Y Nhok
1949 Sê đăng Ủy viên KS trại c/nuôi Trà Bá
34
Lê Ngọc Nghiêm
1918 Kinh Ủy viên CTMTT.xã KonTum
35
Nguyễn Công Anh
1919 Kinh Ủy viên CTMTxã Đăk La,KT
36
Đinh Hươh
1929 Bơhnar Ủy viên CTMThuyện An Khê
37
Rơ Chơm K Rong
1937 Jrai Ủy viên CTMT H. Chư Păh
38
Đinh Văn Loan
1926 Re Ủy viên CTMThuyện Đăk Tô
39
A Nhân
1920 Sê đăng Ủy viên CTMT H.Konplông
40
Y Pa
1935 Bơhnar Ủy viên PCTMTHMangYang
41
Kpă Bih
1930 Jrai Ủy viên CTMT H.MangYang
42
Siu Tem
1928 Jrai Ủy viên CTMT H.Chư Prông
43
HuỳnhVăn Thân
1927 Kinh Ủy viên CTMT xã Diên Bình
44
Nay Yên
1942 Jrai Ủy viên CTMT H. Ayun Pa
45
Đặng Văn Cẩn
  Kinh Ủy viên CTMTt/trấn Ayun Pa
46
A Ma Thoa
  Jrai Ủy viên CTMT H.Krông Pa
47
Ơi Lưng
1903 Jrai Ủy viên Nhân sĩ dân tộc TS
48
A Hòe
1928 Deh Ủy viên PCTMT H.Đăkglei
49
A BLy
  Sê đăng Ủy viên CTMTxã MườngHon
50
Nguyễn Trọng Ân
1911 Kinh Ủy viên Linh mục TGM KT
51
Thích Đổng Quang
(Nguyễn Văn Minh)
1925 Kinh Ủy viên Thượng toạ ,TB trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai - K/Tum
52
Trịnh Viết Tuệ
1915 Kinh Ủy viên CTMTthị trấn An Khê
53
Nguyễn Thị Thi
1938 Kinh Ủy viên CB t/tra Ty X/dựng
54
Siu Nó
1924 Jrai Ủy viên LĐ NT chè Bàu Cạn
55
Bùi Thị Kim Hoàn
  Kinh Ủy viên Bác sĩ Bệnh viện tỉnh
56
Trần văn Ba
1922 Kinh Ủy viên CTMThuyện SaThầy
57
Hà Xuân Ngọc
1941 Hoa Ủy viên CTMTP.Hội Thương
58
Ung Thị Sĩ
1941 Kinh Ủy viên P.Ty Thương nghiệp
59
A Yă
1930 Sê đăng Ủy viên CTMT xã Đăk Cấm
          * Hội nghị Ủy ban Mặt trận tỉnh Gia Lai - Kon Tum họp từ ngày 24 - 25/2/1981 đã bầu bổ sung các ông sau đây vào ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh :
          1) Ông Krung Dăm Veo : Q.Bí thư Tỉnh Đoàn TN thay ông Ka Ba Tơ chuyển công tác khác .
          2) Ông Thảo Minh Hô : Ty Giao thông vận tải thay ông A Nam .
          3) Ông Nguyễn Tri : Chủ tịch Hội Nông dân tập thể tỉnh .
 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI - KON TUM KHÓA II (NHIỆM KỲ 1980 - 1984)
------------------------------------
          1) Anh hùng Núp : Chủ tịch .
          2) Ông A Ma Quang : Phó Chủ tịch .
          3) Ông A Chương : Phó Chủ tịch .
          4) Ông Hà Thanh Phong : Phó Chủ tịch .
          5) Ông Hồ Văn Khanh : ủy viên Thườg trực .
          6) Ông Trần Kim Cúc : ủy viên Thường trực .
          7) Ông Lê Minh Hưng : ủy viên Thường trực.
          Tháng 3/1982 ông A Chương nghỉ hưu và bầu bổ sung ông Trần Thanh Dân vào ủy viên UBMT và bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBMT tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa II thay ông A Chương .star.gif Các đại hội Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Gia Lai khác
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa I (Nhiêm kỳ 1977 - 1979)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa III (Nhiêm kỳ 1984 - 1989)
bullet-(1).gif
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (lâm thời) (Chia tách tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 1991)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa V (Nhiêm kỳ 1993 - 1999)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VI (Nhiêm kỳ 1999 - 2004)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VII (Nhiêm kỳ 2004 - 2009)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VIII (Nhiêm kỳ 2009 - 2014)
  Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
  Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024)

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai