ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI - KON TUM KHÓA III (NHIỆM KỲ 1984 - 1989)
 
       Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần Thứ III : Được tổ chức từ ngày 12 - 13/4/1984 tại Hội trường 2/9 thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Có 270 đại biểu về dự Đại hội. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kon Tum gồm 64 vị ủy viên. Bầu Ban thường trực gồm 05 vị cán bộ chuyên trách gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 ủy viên Thư ký và cơ cấu Phó Chủ tịch kiêm chức gồm 06 vị. Anh hùng Núp được bầu giữ chức danh Chủ tịch và các ông Trần Thanh Dân, Hà Thanh Phong được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách. Các ông Nguyễn Chí Thành, Ka Ba Tơ, Lê Tiến Hồng, Krung Dăm Veo và bà H'Nghia được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch kiêm chức. Các ông Lã Đình Ngạc, Nguyễn Phi Yến được bầu giữ chức danh ủy viên Thư ký chuyên trách. Ngày 27/2/1988 ông Ngô Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch thay anh hùng Núp.

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ  phân công trong UBMT tỉnh Ghi chú
01
Đinh Núp
1914 Bơhnar Chủ tịch Ủy viên Đoàn chủ tịch UBTƯMTTQVN K.II
02
A Ma Quang
1927 Jrai Phó Chủ tịch Thường vụ Tỉnh ủy
03
Trần Thanh Dân
1928 Kinh Phó Chủ tịch Cán bộ chuyên trách
04
Hà Thanh Phong
1924 Kinh Phó Chủ tịch Cán bộ chuyên trách
05
Nguyễn Chí Thành
  Kinh Phó Chủ tịch BCH Quân sự tỉnh
06
Ka Ba Tơ
1941 Ko Phó Chủ tịch Bí thư Tỉnh Đoàn TN
07
Lê Tiến Hồng
1926 Kinh Phó Chủ tịch Thư ký LHCĐ tỉnh
08
H ' Nghia
1944 Bơhnar Phó Chủ tịch H/trưởng Hội LHPN tỉnh
09
Krung Dăm Veo
1943 Bơhnar Phó Chủ tịch C/tịch Hội N/dân tỉnh
10
Lã Đình Ngạc
1942 Kinh Ủy viên Thư ký Cán bộ chuyên trách
11
Nguyễn Phi Yến
1948 Kinh Ủy viên Thư ký Cán bộ chuyên trách
12
Ngô Thành
1927 Kinh Ủy viên Phó Bí thư Tỉnh ủy
13
Phạm Thị Hiền
1942 Kinh Ủy viên UVTV LHC/đoàn tỉnh
14
Lê Hồng Nam
1930 Kinh Ủy viên PCTHội N/dân TTtỉnh
15
Nguyễn Thị Thanh
1933 Kinh Ủy viên PCT Hội LHPN tỉnh
16
Đinh Văn Mỹ
1942 Bơhnar Ủy viên PBT Tỉnh Đoàn TN
17
Trần Liễm
1941 Kinh Ủy viên T/ký Hội Nhà báo tỉnh
18
Trần Tiến Hoàng
1937 Kinh Ủy viên T/vụ Hội C.T.Đỏ tỉnh
19
Tô Văn Công
1932 Kinh Ủy viên PCT Hội Y học tỉnh
20
Rơ Ô Cheo
1952 Jrai Ủy viên Anh hùng LLVT
21
Trần Quyết
  Kinh Ủy viên CN LHXã TTCN tỉnh
22
Thích Trí Thạnh
  Kinh Ủy viên P.BTS GH Phật/g tỉnh
23
Thích Viên Quán
1937 Kinh Ủy viên P.BTS GH Phật/g tỉnh
24
Trịnh Kim Sung
1929 Kinh Ủy viên GĐ Sở V/hóa -T/tin
25
Nguyễn Đình Tâm
1942 Kinh Ủy viên PGĐSở T/binh và XH
26
Rơ Măh Hanh
  Jrai Ủy viên CB Ban Dân vận-MTtỉnh
27
Trần Kim Cúc
1936 Kinh Ủy viên Phó ban Tôn giáo tỉnh
28
Siu Pơi
1928 Jrai Ủy viên PGĐ Sở Giáo dục
29
Đinh K Lum
1940 Hre Ủy viên PGĐ Sở Y tế
30
Trần Bút
1925 Kinh Ủy viên PGĐ Sở Tư pháp
31
Đặng Công Quế
1928 Kinh Ủy viên GĐ Sở T/dục - T/thao
32
Y Brơm
  Bơhnar Ủy viên Nghệ sĩ nhân dân
33
Bùi Tấn Tri
1942 Kinh Ủy viên T/thức T.C.3 Pleiku 1
34
Ngô Minh Tú
1938 Kinh Ủy viên K/sư Sở Nông nghiệp
35
Huỳnh Thanh Long
1932 Kinh Ủy viên K/sư Sở Nông nghiệp
36
Măng Đung
1954 Bơhnar Ủy viên Bác sỹ Bệnh viện tỉnh
37
Kpă En
1938 Jrai Ủy viên K/sư q/hoạch KT mới
38
Hồ Văn Chỉnh
1933 Kinh Ủy viên K/sư GĐ N/máy nước
39
Phạm Quang Tiến
  Kinh Ủy viên K/sư Chi cục K/lâm tỉnh
40
Nay Phin
1919 Jrai Ủy viên Đ/diện dân tộc J rai
41
A Bình
1942 Sê đăng Ủy viên Đ/diện dân tộcSé đăng
42
A Chương
1928 Deh Ủy viên Đ/diện d/t Deh-Triêng
43
Cụ Nết
  Bơh nar Ủy viên Đ/diện dân tộc Bơhnar
44
Hà Xuân Ngọc
1941 Hoa Ủy viên Đ/diện dân tộc Hoa
45
Nguyễn Trọng Ân
1911 Kinh Ủy viên Linh mục (TCG)
46
Vũ Khắc Minh
  Kinh Ủy viên Linh mục (TCG)
47
Lê Minh Hưng
1926 Kinh Ủy viên CTMT thị xã Pleiku
48
Hoàng Quế Anh
  Kinh Ủy viên CTH.LHPN t.x Pleiku
49
H ' Yang
  Bơhnar Ủy viên PCTMT H.MangYang
50
Ra Lan H ' Bình
  Jrai Ủy viên CTMT H.Chư Prông
51
Rơ Chơm KRong
1937 Jrai Ủy viên CTMT H.Chư Păh
52
Rơ Chơm Jío
  Jrai Ủy viên PCTMT H.Chư Păh
53
Nay Yen
  Jrai Ủy viên CTMT H.Ayun Pa
54
Phan Văn Tiến
1930 Kinh Ủy viên CTMT H.Sa Thầy
55
A Hoè
1928 Deh Ủy viên CTMT H.Đăk glei
56
Đinh Văn Đoar
  Sê đăng Ủy viên CTMT H.Konplông
57
A Ma Thoa
  Jrai Ủy viên CTMT H.Krông Pa
58
Đinh Rơi
  Bơhnar Ủy viên CTMT H.An Khê
59
Nguyễn Xuân Đỗ
  Kinh Ủy viên PCTMT H.An Khê
60
Nguyễn Tuấn
1934 Kinh Ủy viên CTMTthị xã KonTum
61
Thanh Thiên
1923 Bơhnar Ủy viên PCTMTt/xã Kon Tum
62
Đinh Văn Loan
1926 Hre Ủy viên CTMT H.Đăk Tô
63
Siu Tem
1928 Jrai Ủy viên CTMT H.Chư Sê
64
Siu Sang
  Jrai Ủy viên MT H. Chư Prông
 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI - KON TUM KHÓA III (NHIỆM KỲ 1984 - 1989)
--------------------------------------
          1) Anh hùng Núp : Chủ tịch .
          2) Ông A Ma Quang : Phó Chủ tịch .
          3) Ông Trần Thanh Dân : Phó Chủ tịch .
          4) Ông Hà Thanh Phong : Phó Chủ tịch .
          5) Lã Đình Ngạc .
          6) Nguyễn Phi Yến .
* Theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai -Kon Tum khóa III, ngày 10/06/1987 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN đã ký quyết định số 34-QĐ/MTTW chuẩn y các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  - Kon Tum như sau :
          1) Ông Đinh Văn Mỹ (chuyên trách).
          2) Bà Nguyễn Thị Thanh (kiêm chức).
          3) Ông Vũ Trọng Kim (kiêm chức).
* Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ 8 khóa III ngày 27/02/1988 đã cử Chủ tịch Danh dự, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên Thư ký Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III như sau :
1) Anh Hùng Núp : ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm Chủ tịch Danh dự  UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III.
2) Ông Ngô Thành (Chinh) : Phó Bí thư Tỉnh ủy, ủy viên UBMTTQ tỉnh làm Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III .
3) Bà Rơ Chăm H ' Yéo : Hội trưởng Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh bổ sung vào ủy viên và làm Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III (kiêm chức) thay bà Nguyễn Thị Thanh nghỉ hưu .
4) Ông Phạm Hạc : nguyên P.B.T Tỉnh Đoàn TN, ủy viên UBMTTQ tỉnh khóa III được điều về cơ quan Mặt trận tỉnh, bổ sung vào BTT làm ủy viên Thư ký UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III thay ông Nguyễn Phi Yến đã chuyển công tác khác .
5) Ông A Ma Linh : Chủ tịch UBMTTQ huyện Sa Thầy bổ sung vào ủy viên UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III thay cho ông Phan Văn Tiến nghỉ hưu .
6) Ông Đinh Văn Thanh : Chủ tịch UBMTTQ huyện Konplông bổ sung vào ủy viên UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III thay cho ông Phạm Xuân Hồng chuyển công tác khác .
7) Ông A Ma H Lam : Chủ tịch UBMTTQ huyện Ayun Pa bổ sung vào ủy viên UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III thay cho ông Nay Yen chuyển công tác khác.
8) Ông Trần Minh Hoàng : Chủ tịch UBMTTQ huyện An Khê bổ sung vào UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III thay cho ông Nguyễn Xuân Đỗ nghỉ hưu .
9) Ông Trần Đình Thi : Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao bổ sung vào ủy viên UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III thay cho ông Đặng Công Quế nghỉ hưu .
10) Ông Nguyễn Văn Thự : Phó Chủ tịch Hội Nông dân tập thể tỉnh bổ sung vào ủy viên UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III thay ông Lê Hồng Nam nghỉ hưu .
11) Ông Ksor Byơih : Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TN bổ sung vào ủy viên UBMTTQ tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa III thay ông Phạm Hạc chuyển công tác khác .


star.gif Các đại hội Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Gia Lai khác
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa I (Nhiêm kỳ 1977 - 1979)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa II (Nhiêm kỳ 1980 - 1984)
bullet-(1).gif
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (lâm thời) (Chia tách tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 1991)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa V (Nhiêm kỳ 1993 - 1999)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VI (Nhiêm kỳ 1999 - 2004)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VII (Nhiêm kỳ 2004 - 2009)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VIII (Nhiêm kỳ 2009 - 2014)
  Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
  Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024)

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai