ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI - KON TUM KHÓA IV (NHIỆM KỲ 1989 - 1993)
 
        Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần Thứ IV : Được tổ chức từ ngày 05 - 06/7/1989 tại Hội trường 2/9 thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai - Kon Tum . Có 212 đại biểu về dự Đại hội. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kon Tum gồm 62 vị ủy viên. Bầu Ban thường trực gồm 03 vị. Suy tôn Anh hùng Núp làm Chủ tịch danh dự. Ông Ngô Thành được bầu giữ chức danh Chủ tịch. Ông Đinh Văn Mỹ được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách. Các ông Ka Ba Tơ, Krung Dăm Veo, Vũ Trọng Kim và bà Rơ Chăm H ' Yéo được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch kiêm chức. Ông Lê Trung Thiệu được bầu giữ chức danh ủy viên Thư ký .

STT Họ và tên Năm sinh Dân  tộc Chức vụ  p/ công trong UBMT tỉnh Ghi chú
01
Đinh Núp
1914 Bơhnar Chủ tịch Danh dự  
02
Ngô Thành
1927 Kinh Chủ tịch Phó Bí thư Tỉnh ủy
03
Đinh Văn Mỹ
1942 Bơhnar Phó Chủ tịch Tỉnh ủy viên
04
Vũ Trọng Kim
1952 Kinh Phó Chủ tịch Bí thư Tỉnh Đoàn TN
05
Ka Ba Tơ
1941 Ko Phó Chủ tịch Chủ Tịch LĐLĐ tỉnh
06
Krung Dăm Veo
1943 Bơhnar Phó Chủ tịch Chủ Tịch Hội ND tỉnh
07
Rơ Chăm H ' Yéo
1950 Jrai Phó Chủ tịch H/trưởng Hội LHPN tỉnh
08
Lê Trung Thiệu
1938 Kinh Ủy viên Thư ký cán bộ chuyên trách
09
Trần Liễm
1941 Kinh Ủy viên C/tịch Hội N/Báo tỉnh
10
Trần Tiến Hoàng
1937 Kinh Ủy viên PCT Hội CTĐỏ tỉnh
11
Rơ Manh Giáp
1959 Jrai Ủy viên PCT Hội LHTN tỉnh
12
Thích Đổng Quang
1925 Kinh Ủy viên TBTS GH Phật/g tỉnh
13
Tô Văn Xuân
  Kinh Ủy viên UVTK Hội Y học tỉnh
14
Trịnh Kim Sung
1929 Kinh Ủy viên C/tịch Hội VHNT tỉnh
15
Trần Thị Tuyết Nga
  Kinh Ủy viên UVTT Hội Hữu Nghị Việt - Xô tỉnh
16
Trần Đình Thi
  Kinh Ủy viên PCT LĐ Bóng đá tỉnh
17
A Sang
  Deh Ủy viên PCHT BCH Q/sự tỉnh
18
Quân Xuân
  Triêng Ủy viên PCHTBĐb/phòng tỉnh
19
Măng Đung
1954 Bơhnar Ủy viên PGĐ Bệnh viện tỉnh
20
Đỗ Thị Đô
1953 Kinh Ủy viên K/sư Ban KHKT tỉnh
21
Đinh Xuân La
1953 Hre Ủy viên NSƯT ĐNT Đam San
22
Nguyễn Văn Sự
  Kinh Ủy viên K/sư Sở Công Nghiệp
23
Lê Vinh
  Kinh Ủy viên KTS Sở Xây dựng
24
Trần Văn Thiệu
  Kinh Ủy viên K/sư Chi cục K/lâm
25
Thái Văn Ngọc
  Kinh Ủy viên C/viên Sở Tư Pháp
26
Lê Thị Thanh Sa
1952 Kinh Ủy viên K/sư Chi cục Thú y
27
Trần Kim Cúc
1936 Kinh Ủy viên Phó ban Dân vận Tỉnh ủy
28
A Chương
1928 Deh Ủy viên Nguyên PCT MT tỉnh
29
Trần Thanh Dân
1928 Kinh Ủy viên Nguyên PCT MT tỉnh
30
Phạm Hồng
  Kinh Ủy viên Nguyên CTUBNDtỉnh
31
Nay Phin
1919 Jrai Ủy viên Cán bộ LTCM tỉnh
32
Kpă Đài
1948 Jrai Ủy viên Kỹ sư Canh nông
33
Thao Độ
  K dong Ủy viên Xã Bờ Y, Sa Thầy
34
Nguyễn Huệ
  Kinh Ủy viên G/dân CG xã Bình Giáo
35
A Khiu
  Rngao Ủy viên G/dân CG xã Đăk Bla
36
Rơ Ô B Leo
  Jrai Ủy viên Giáo viên chế độ cũ
37
Bùi Tấn Tri
1942 Kinh Ủy viên HT T. PTTH Pleiku I
38
A Đôn
  Sê đăng Ủy viên UV UBMT H.Đăk Tô
39
Hồng Văn Anh
  Hoa Ủy viên Thợ s/c cơ khí Yên Đỗ
40
Mai Vĩnh Hy
  Kinh Ủy viên Chủ SXnước giải khát
41
Nguyễn Thị Hồng
  Kinh Ủy viên Thợ s/c cơ khí An Khê
42
Nguyễn Thu Minh
  Kinh Ủy viên Chủ c/ biến gỗ Trà Bá
43
Nguyễn Sơn
  Kinh Ủy viên GĐ C/ty cà phê Ia Leo
44
Nguyễn Văn Phán
  Kinh Ủy viên Linh mục (TCG)
45
Vũ Khắc Minh
  Kinh Ủy viên Linh mục (TCG)
46
Thích Viên Quán
1937 Kinh Ủy viên Đại đức chùa Thừa Ân
47
Thích An Nghị (Đinh Cao Dần)
  Kinh Ủy viên Đại đức chùa Tân Hòa An Khê
48
A Ma Hiu
  Jrai Ủy viên CTMT H. Krông Pa
49
Ra Lan H ' Bình
  Jrai Ủy viên CTMT H. Chư Prông
50
Rơ Chăm Kốp
  Jrai Ủy viên CTMT H. Chư Păh
51
Nguyễn Văn Bá
  Kinh Ủy viên CTMT thị xã Pleiku
52
A Ma Lam
  Jrai Ủy viên CTMT H. Ayun Pa
53
A Ma Linh
  Jrai Ủy viên CTMT H. Sa Thầy
54
A Bốn
  Deh Ủy viên CTMT H. Đăk glei
55
A Trà
  Hre Ủy viên CTMT H. Konplông
56
Đinh Thoong
  Bơhnar Ủy viên CTMT H. K Bang
57
Đinh Ngờ
1951 Kinh Ủy viên CTMT H. An Khê
58
Đinh Ky
1940 Bơhnar Ủy viên CTMT H. Mang Yang
59
Đinh Chối
  Bơhnar Ủy viên CTMT H. Kông Chro
60
Rơ Mah Gờn
  Jrai Ủy viên CTMT H. Chư Sê
61
H Rô Lan
  Sê đăng Ủy viên CTMT H.Đăk Tô
62
Nguyễn Hữu Tường
  Kinh Ủy viên PCTMTt/xã Kon Tum
 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI - KON TUM KHÓA IV (NHIỆM KỲ 1989 - 1993)
-------------------------------------
          1) Ông Ngô Thành : Chủ tịch .
          2) Ông Đinh Văn Mỹ : Phó Chủ tịch .
          3) Ông Lê Trung Thiệu : ủy viên Thư ký .
* Từ sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ IV tháng 7/1989 đến trước tháng 10/1991 (trước khi chia tách tỉnh) đã bầu bổ sung các ông (bà) sau đây vào ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kon Tum khoá IV :
          1) Ông Phan Anh Tuấn : Chủ tịch BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh tỉnh (7/90) .
          2) Ông Ksor Dao : Chủ tịch Hội Liên hiệp TN tỉnh thay ông Rơ Manh Giáp (7/90).
          3) Ông Kpui Y Bang : Chủ tịch UBMT huyện Ayun Pa thay ông A Ma Lam (7/90).
          4) Ông Lê Thanh Hiển : Chủ tịch UBMT huyện An Khê thay ông Đinh Ngờ (7/90).
          5) Ông Rơ Lan Yơn: C/tịch UBMThuyện Chư Prông thay bà Ra Lan H'Bình (7/90).
          6) Ông Rơ Châm Điên : C/tịch UBMT huyện Chư Sê thay ông Rơ Mah Gờn (2/91).
          7) Ông Đinh Hồng Vệ : Chủ tịch UBMT huyện Konplông thay ông A Trà (2/91)


star.gif Các đại hội Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Gia Lai khác

bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa I (Nhiêm kỳ 1977 - 1979)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa II (Nhiêm kỳ 1980 - 1984)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa III (Nhiêm kỳ 1984 - 1989)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (lâm thời) (Chia tách tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 1991)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa V (Nhiêm kỳ 1993 - 1999)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VI (Nhiêm kỳ 1999 - 2004)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VII (Nhiêm kỳ 2004 - 2009)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VIII (Nhiêm kỳ 2009 - 2014)
  Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
  Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024)

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai