ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2004 - 2009)
 
         Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai lần Thứ VII : Được tổ chức từ ngày 18 - 19/5/2004 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Có 271 đại biểu về dự Đại hội. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai gồm 79 vị ủy viên. Bầu Ban thường trực gồm 09 vị. Bà Rơ Chăm H ' Yéo được bầu giữ chức danh Chủ tịch. Các ông, bà Nay Kỳ Hiệp, Phạm Thị Phượng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch . Ông Trương Đinh Ba,Trần Việt Hùng, Nhâm Trung Tuần, Phạm Hồng Quynh, Phạm Nhơn, Giang Minh Nghi được bầu giữ chức danh ủy viên Thường trực .

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chức vụ  phân công trong UBMTTQ tỉnh Ghi chú
01
Rơ Chăm H ' Yéo
1950 Jrai Chủ tịch Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN
02
Phạm Thị Phượng
1955 Kinh Phó Chủ tịch Cán bộ chuyên trách
03
Nay Kỳ Hiệp
1960 Jrai Phó Chủ tịch Cán bộ chuyên trách
04
Trương Đình Ba
1947 Kinh Ủy viên Thường trực Cán bộ chuyên trách
05
Trần Việt Hùng
1951 Kinh Ủy viên Thường trực Cán bộ chuyên trách
06
Nhâm Trung Tuần
1952 Kinh Ủy viên Thường trực Cán bộ chuên trách
07
Phạm Hồng Quynh
1956 Kinh Ủy viên Thường trực Cán bộ chuyên trách
08
Phạm Nhơn
1962 Kinh Ủy viên Thường trực Cán bộ chuyên trách
09
Giang Minh Nghi
1953 Bơhnar Ủy viên Thường trực Cán bộ chuyên trách
10
Hà Sơn Nhin
1954 Bơhnar Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy
11
TrầnThị HoàiThanh
1965 Kinh Ủy viên Bí thư Tỉnh Đoàn TN
12
Phạm Minh Siêng
1947 Kinh Ủy viên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
13
Giang Siu Pia
1953 Bơhnar Ủy viên C/tịch Hội LHPN tỉnh
14
Nguyễn Ngọc Trận
1947 Kinh Ủy viên CT Hội Nông dân tỉnh
15
Đoàn Bảy
1962 Kinh Ủy viên C/tịch Hội LHTN tỉnh
16
Lê Đình Tâm
1945 Kinh Ủy viên C/tịch Hội CCB tỉnh
17
Ngô Sỹ
1933 Kinh Ủy viên TB l/lạc tù CTYN tỉnh
18
Trần Văn Dũng
1951 Kinh Ủy viên PCH BCH Q/sự tỉnh
19
Trương Quang Mậu
1958 Kinh Ủy viên PCH BCH BĐBP tỉnh
20
Lê Xuân Hoan
1960 Kinh Ủy viên CT Hội VHNT tỉnh
21
Hoàng Viết Hữu
1946 Kinh Ủy viên CT Hội CTĐỏ tỉnh
22
Mạc Văn Thắng
1961 Ngạn Ủy viên UVTT H.KHHGĐtỉnh
23
Phùng Xuân Quýnh
1953 Kinh Ủy viên C/tịch HộiĐông y tỉnh
24
Nguyễn Văn Hòa
1945 Kinh Ủy viên CTHĐLM các HTXT.
25
Trần Xuân Hiệp
1953 Kinh Ủy viên C/tịch Hội L/gia tỉnh
26
Đoàn Minh Phụng
1954 Kinh Ủy viên CT Hội Nhà báo tỉnh
27
Nguyễn Văn Sỹ
1930 Jrai Ủy viên C/tịch Hội K/học tỉnh
28
Rơ Măh Biên
1945 Jrai Ủy viên TBDD Hội NCT tỉnh
29
Thích Viên Quán
1937 Kinh Ủy viên PBTS G/hộiP/giáotỉnh
30
Đinh Xuân La
1953 Hre Ủy viên NSƯT ĐNT Đam San
31
NguyễnThanh Hồng
1947 Kinh Ủy viên PB T/giáo-D/tộc tỉnh
32
Nguyễn Văn Chiến
1952 Kinh Ủy viên TS  T.CĐSP Gia Lai
33
Lê Thị Thu Nhi
1959 Kinh Ủy viên BS Bệnh viện ĐK tỉnh
34
Nguyễn Thị Trà
1954 Kinh Ủy viên KS Sở K/học và CN
35
Rơ Măh Khải
1952 Kinh Ủy viên PGĐ Sở LĐTB và XH
36
Trần Chu Toàn
1948 Kinh Ủy viên PGĐSở G/thông-V/tải
37
Đinh Ngờ
1951 Bơhnar Ủy viên GĐ Sở TN và MT
38
Kim Nhất
1952 Bơhnar Ủy viên PCN UB DSGĐ vàTE
39
Phạm Quốc Bảo
1958 Kinh Ủy viên GĐ TT y tế dự phòng
40
Nguyễn Văn Phong
1950 Kinh Ủy viên PGĐ Sở NN và PTNT
41
Ngô Thành
1927 Kinh Ủy viên Cán bộ lão thành CM
42
H ' Nghia
1946 Bơhnar Ủy viên Cán bộ hưu trí
43
Ksor Tuyên
1939 Jrai Ủy viên Cán bộ hưu trí
44
NguyễnVăn Thượng
1946 Kinh Ủy viên LM nhà thờ Tiên Sơn
45
Siu Y Kim
1968 Jrai Ủy viên MS Pleiku Roh,Pleiku
46
Trịnh Tấn Thời
1952 Kinh Ủy viên LShọ đạoTrung hội,P.
47
Nguyễn Văn Vinh
1934 Kinh Ủy viên G/dân C/ giáo Pleiku
48
Thích Nữ Hiệp Liên
1949 Kinh Ủy viên Tịnh xá Ngọc Trung
49
Rơ Cơm Dam Jú
1927 Jrai Ủy viên Nhân sĩ - TT Ayun Pa
50
Nay Yak
1942 Jrai Ủy viên Nhân sĩ - xã Ia Pia
51
Kpă Đài
1948 Jrai Ủy viên Trí thức huyện Ia Pa
52
H Nieh
1963 Bơhnar Ủy viên CTUBMT xã Hà Tây
53
Hà Thị Thu Hương
1982 Thái Ủy viên UVUBMT xã Ia Tô
54
Đinh Rin
1963 Jrai Ủy viên CV BanT/giáoTỉnh ủy
55
Đinh Văn Tài
1955 Mường Ủy viên PCTHội N/dân Ia Lâu
56
Lý Nguyên Sùng
1969 Mông Ủy viên CB K/nông xã Ya Hội
57
Nay H ' Ne
1977 Jrai Ủy viên BTV Đài PT-TH tỉnh
58
Võ Ngọc Hiếu
1965 Kinh Ủy viên Q.GĐ C/ty cà phê tỉnh
59
Lê Văn Trung
1949 Kinh Ủy viên GĐC/ty CBLS GiaLai
60
Lâm Thị Ngọc Cúc
1961 Kinh Ủy viên GĐ DN CBLS KBang
61
Đặng An Bình
1963 Kinh Ủy viên GĐ DN Đặng Phước
62
Nguyễn Thị Lợi
1949 Kinh Ủy viên SX giỏi TTAyun Pa
63
Nguyễn Văn Khả
1946 Kinh Ủy viên Chủ t/trại sxNhơn Hòa
64
Kpui Y Bang
1946 Jrai Ủy viên CTMT H. Ayun Pa
65
Võ Thị Cảnh
1957 Kinh Ủy viên CTMT H. K Bang
66
Nguyễn Điềm
1951 Kinh Ủy viên CTMT H. An Khê
67
Đinh Brơi
1958 Bơhnar Ủy viên CTMT H. Mang Yang
68
Đinh Giang Hà
1958 Bơhnar Ủy viên CTMT H. Kông Chro
69
Trần Bường
1957 Kinh Ủy viên CTMT H. Chư Sê
70
Ra Lan Hiăng
1958 Jrai Ủy viên CTMT H. Đức Cơ
71
Phan Ngọc Anh
1959 Kinh Ủy viên CTMT T.P Pleiku
72
Puih HRíp
1954 Jrai Ủy viên CTMT H. Chư Păh
73
Ksor Phơn
1958 Jrai Ủy viên CTMT H. Ia Grai
74
Kpuih Chinh
1959 Jrai Ủy viên CTMT H.Chư Prông
75
Ksor Wang
1958 Jrai Ủy viên CTMT H. Krông Pa
76
Nguyễn Minh Hiển
1951 Kinh Ủy viên CTMT H. Ia Pa
77
Trịnh Văn Việt
1952 Kinh Ủy viên CTMT H. Đak Pơ
78
Nguyễn Hồng Sinh
1949 Kinh Ủy viên CTMT H. Đăk Đoa
79
Đồng Minh Thục
1947 Tày Ủy viên TB TG-DTUBMTtỉnh
 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHOÁ VII (NHIỆM KỲ 2004 - 2009)
---------------------------------
          1) Bà Rơ Chăm H ' Yéo : Chủ tịch .
          2) Bà Phạm Thị Phượng : Phó Chủ tịch .
          3) Ông Nay Kỳ Hiệp : Phó Chủ tịch .
          4) Ông Trương Đình Ba : ủy viên Thường trực .
          5) Ông Trần Việt Hùng : ủy viên Thường trực .
          6) Ông Nhâm Trung Tuần : ủy viên Thường trực .
          7) Ông Phạm Hồng Quynh : ủy viên Thường trực .
          8) Ông Phạm Nhơn : ủy viên Thường trực .
          9) Ông Giang Minh Nghi : ủy viên Thường trực .

 

star.gif Các đại hội Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Gia Lai khác
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa I (Nhiêm kỳ 1977 - 1979)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa II (Nhiêm kỳ 1980 - 1984)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa III (Nhiêm kỳ 1984 - 1989)
bullet-(1).gif
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (lâm thời) (Chia tách tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 1991)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa V (Nhiêm kỳ 1993 - 1999)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VI (Nhiêm kỳ 1999 - 2004)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VIII (Nhiêm kỳ 2009 - 2014)
        bullet-(1).gif Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
       bullet-(1).gif Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024)

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai