Tổ chức - Tuyên giáo > Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đổi mới, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dâ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đổi mới, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

07/10/2020
        Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự quyết tâm, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đạt được những thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra; thực hiện tốt 4 chương trình trọng tâm, trong đó đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,83%, vượt Nghị quyết đề ra, tăng cao hơn so với tốc độ tăng bình quân của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và đúng định hướng; tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015 giảm còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS từ 40,1% giảm còn dưới 6,25%.


         Cơ sở hạ tầng vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư; đời sống nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào DTTS có những chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh… Có được những thành tựu đó phải kể đến vai trò đóng góp của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chú trọng đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về địa bàn dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe ý kiến của Nhân dân”, “Ngày cơ sở”, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của Nhân dân, định kỳ phản ánh đến các cấp ủy Đảng và chính quyền xem xét giải quyết.
        Công tác phối hợp tuyên truyền, thông qua tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn Nhân dân, sinh hoạt chi đoàn, chi hội theo các chủ đề như: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; chú trọng tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO, “Tin lành Đề ga”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         Kịp thời cung cấp thông tin, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh ngày càng hiệu quả trong các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình tự quản ở các khu dân cư, phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động như: mô hình khu dân cư, gia đình, dòng họ không có thành viên vi phạm pháp luật; mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở tổ dân phố; mô hình thắp sáng niềm tin; mô hình khu dân cư đại đoàn kết, đảm bảo an toàn về an ninh xã hội; mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự bảo vệ nông sản của nông dân…Tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng về triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ đường biên, mốc giới, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thông qua những cách làm cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng chuyên mục “Đại đoàn kết” mỗi tháng 01 số; thường xuyên phối hợp với Báo Gia Lai cũng như phát huy vai trò của Trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời phản ánh các hoạt động công tác MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Mở rộng các kênh thông tin và định hướng dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp để kịp thời thông tin đến các tầng lớp nhân dân, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.
      Tổ chức hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (ngày 18 tháng 11 hàng năm); duy trì tổ chức Hội thao Đại đoàn kết (05 năm 02 lần)... Thông tin, tuyên truyền và phản ánh những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”... Qua đó, kịp thời phát hiện và giới thiệu những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong các tầng lớp Nhân dân. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu, già làng, trưởng thôn… làm lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động tự quản ở khu dân cư; tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư; tổ chức các hoạt động gặp mặt động viên, giao lưu, cung cấp thông tin và chia sẻ kinh nghiệm công tác với những người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đồng thời, tăng cường gặp gỡ, vận động, cảm hóa những người lầm lỡ vi phạm pháp luật, giúp họ sớm tái hòa nhập với cộng đồng; kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
       Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc động viên và giữ mối liên hệ với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo, phát triển lực lượng nòng cốt. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp và phát huy tốt vai trò đoàn kết, tích cực của các tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào quê hương Gia Lai hiện đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở các địa phương trong cả nước và ở nước ngoài; vận động bà con chấp hành các quy định của địa phương, pháp luật của nước sở tại; đồng thời, hướng về cội nguồn, đóng góp nguồn lực xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển. Với sự năng động, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh đã góp phần quan trọng trong công tác củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, bảo đảm ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề cho thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân tạo thành một khối đoàn kết thống nhất chung dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng với hệ thống chính trị tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.
Đ/c Hồ Văn Điềm – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai
Nguồn: Đặc san tư tưởng – văn hóa tháng 9 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Ảnh: Mai Đào

CÁC TIN KHÁC
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 15 (huyện Mang Yang) (14/05/2021)
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01 (14/05/2021)
ỦY BAN MTTQ TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIA LAI HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI! (13/05/2021)
Thị xã An Khê tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (13/05/2021)
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Đak Đoa (13/05/2021)
Gia Lai các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri. (11/05/2021)
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Ia Pa và huyện Kông Chro tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (11/05/2021)
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI XÃ IA KLA VÀ THỊ TRẤN CHƯ TY, HUYỆN ĐỨC CƠ (11/05/2021)
Gia Lai: Huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (10/05/2021)
Đak Pơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử (10/05/2021)
Huyện Krông Pa và thị xã An Khê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. (07/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (07/05/2021)
Mang Yang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/05/2021)
Gia Lai: Giám sát việc thực hiện mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đak Đoa. (28/04/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai