Tổ chức - Tuyên giáo > Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp

30/08/2021
Đến nay, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Một trong những kết quả nổi bật đó là công tác củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở.


Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” là một trong năm chương trình hành động được Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh (nhiệm kỳ 2019-2024) đề ra. Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác Mặt trận các cấp, từng bước nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thực tế từ sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2019-2024) đến nay được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng nên đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng ngày càng được nâng lên; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 17 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, 220 cấp xã và 1576 Ban Công tác Mặt trận ở Khu dân cư. Có 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện; 14/17 đơn vị cấp huyện có Phó Chủ tịch và 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tham gia cấp ủy cùng cấp. Về trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận các cấp có sự chuyển biến rõ nét, số lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên chiếm đa số, cụ thể: cấp tỉnh trên 83,3% cán bộ, công chức có trình độ đại học, cao đẳng trở lên (4 thạc sĩ, 16 đại học, cao đẳng); cấp huyện có 79,6% cán bộ, công chức có trình độ đại học, cao đẳng trở lên (5 thạc sĩ và 85 đại học, cao đẳng) và cấp xã có 65,9% cán bộ, công chức có trình độ đại học, cao đẳng trở lên (2 thạc sĩ và 143 đại học, cao đẳng). 100% các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo Quy định số 825-QĐ/TU ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đặc biệt, trong kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) đã có 1 cán bộ chuyên trách Mặt trận là đại biểu Quốc hội, 4 người là đại biểu HĐND tỉnh, 19 người là đại biểu HĐND cấp huyện và 263 người là đại biểu HĐND cấp xã.

Về Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hiện nay: cấp tỉnh có 91 vị, cấp huyện 859 vị và cấp xã có 6891 vị. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, trong đó coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực; mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; đảm bảo số Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận là người ngoài Đảng đạt từ 25% -  30% qua đó đã thể hiện được vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động, kịp thời trong tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác Mặt trận theo quy định; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cán bộ làm công tác Mặt trận ngoài trình độ, năng lực còn là những người có uy tín, sâu sát cơ sở, gần dân, chủ động tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hòa giải; đồng thời đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nội dung thiết thực, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”... 

Nói về giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết thêm “Hiện nay, vai trò của Mặt trận trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân ngày càng cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này thì vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận rất quan trọng, bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy thì “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Do đó, trong thời gian tới Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, tâm huyết với công tác Mặt trận và phù hợp với yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh toàn dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động tại địa phương”.
 
LÊ ĐẠI

CÁC TIN KHÁC
Gia Lai: Những chuyến xe ấm áp nghĩa tình. (22/09/2021)
Gia Lai: Thăm các cơ sở tôn giáo Đạo Cao Đài trên địa bàn thành phố Pleiku (22/09/2021)
Gia Lai: Xây mới 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo (22/09/2021)
Gia Lai: Từ ngày 25 đến 26-9 tiếp tục vận chuyển miễn phí hàng hóa thiết yếu đi TP. Hồ Chí Minh (22/09/2021)
Gia Lai: Chuyển 70 tấn hàng hóa ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. (20/09/2021)
Phú Thiện: Bàn giao 2 “Nhà tình nghĩa” cho hộ nghèo (20/09/2021)
Gia Lai: Sơ kết 10 năm triển khai cuộc vận động thay đổi “Nếp nghĩ, cách làm” trong đồng bào dân tộc thiểu số (19/09/2021)
Chư Prông: Gần 25 tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ nhân dân TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai (18/09/2021)
Tiếp tục vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19” (17/09/2021)
Bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm công đoàn” và “Nhà tình nghĩa” tại TP.Pleiku và huyện Krông Pa (17/09/2021)
Gia Lai: 18 y bác sĩ và điều dưỡng lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch Covid-19. (17/09/2021)
Chư Păh: Giúp người nghèo ổn định cuộc sống và có điều kiện thoát nghèo (16/09/2021)
Krông Pa: Tặng quà, động viên nhân viên y tế trước khi lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh bạn (16/09/2021)
Kbang: Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo (16/09/2021)
Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. (15/09/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai