ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHÓA X (NHIỆM KỲ 2019 - 2024)
 
        Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X: Được tổ chức từ ngày 18/7 đến 19/7/2019 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Có 393 đại biểu về dự Đại hội. Đại hội đê hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai gồm 95 vị Ủy viên. Bầu Ban thường trực gồm 07 vị. Ông Hồ Văn Điềm được bầu giữ chức danh Chủ tịch. Các ông, bà: Đinh NGọc Hải, Phạm Thị Lan, Đinh Thị Giang được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch. Các ông Siu Trung, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Hồng Thái được bầu giữ chức danh Ủy viên Thường trực.
    
 DANH SÁCH: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KHÓA X NHIỆM KỲ 2019- 2024
STT Họ và tên Năm
sinh
Dân
tộc
Tôn
giáo
Chức vụ, Đơn vị công tác
I. TỔ CHỨC THÀNH VIÊN (31 vị)
1 Ông Châu Ngọc Tuấn 1970 Kinh Không Phó Bí thư Tỉnh ủy
2 Ông Nguyễn Hoàng Phong 1982 Kinh Không Bí thư Tỉnh đoàn
3 Ông Nay Hứ 1956 Jrai Không Chủ tịch Hội CCB tỉnh
4 Ông Nguyễn Minh Trưởng 1974 Kinh Không Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
5 Bà Phạm Thị Tố Hải 1973 Kinh Không Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
6 Bà Trần Lệ Nhung 1968 Kinh Không Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
7 Ông Lê Tuấn Hiền 1970 Kinh Không Chính ủy BCHQS tỉnh
8 Ông Rơ Mah Tuân 1979 Jrai Không Phó Chính ủy Bộ đội BP tỉnh
9 Ông Tô Tử Đông 1936 Kinh Không Chủ tịch Hội cựu TNXP
10 Ông Trương Đình Ba 1947 Kinh Không Chủ tịch Hội bảo trợ NKT và BV quyền trẻ em
11 Bà Rơ Châm H'Yeó 1950 Jrai Không Trưởng Ban đại diện Hội NCT
12 Ông Nguyễn Danh 1952 Kinh Không Chủ tịch LH các Hội KH&KT tỉnh
13 Ông Dương Đình Diện 1969 Kinh Không Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh
14 Ông Đoàn Đức Lập 1947 Kinh Không Phó Chủ tịch Hội
truyền thống Trường Sơn tỉnh
15 Ông Trần Văn Nghĩa 1962 Kinh Không Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh
16 Ông Trần Minh Sơn 1952 Kinh Không Chủ tịch Hội Cựu tù CTYN
17 Ông Lâm Thế Tổng 1957 Kinh Không Chủ tịch
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
18 Ông Trần Duy Linh 1960 Kinh Không Chủ tịch Hội Dược học tỉnh
19 Bà Lê Thị Ngọc Lam 1977 Kinh Không Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh
20 Ông Lê Xuân Hoan 1960 Kinh Không Chủ tịch Hội Văn học NT tỉnh
21 Bà H'Nghia 1946 Bahnar Không Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin
22 Ông Nguyễn Trường Thanh 1954 Kinh Không Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh
23 Ông Nguyễn Ngữ 1956 Kinh Không Chủ tịch Hội Đông y tỉnh
24 Bà Hà Thị Giang Thảo 1984 Bahnar Không Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh
25 Ông Nguyễn Văn Tiếp 1960 Kinh Không Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
26 Ông Bùi Xuân Giáo 1936 Kinh Không Chủ tịch Hội Cựu GC tỉnh
27 Ông Phạm Văn Ninh 1963 Kinh Không Chủ tịch Hội Người Khmer
gốc Việt tỉnh Ratanakỉi
28 Ông Nguyễn Văn Hùng 1960 Kinh Không Chủ tịch Hội Người mù tỉnh
29 Ông Nguyễn Tấn Thành 1956 Kinh Không Chủ tịch Hội BV quyền lợi
Người tiêu dùng tỉnh
30 Bà Nguyễn Thị Sen 1956 Kinh Không Chủ tịch Hội DN tỉnh
31 Thượng tọa Thích Từ Vân 1945 Kinh Phật
giáo
Trưởng Ban Trị sự Giáo hội
 Phật giáo tỉnh
II. CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (17 vị)
1 Ông Y Khum 1977 Jrai Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku
2 Bà Đoàn Thị Thủy 1975 Kinh Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa
3 Ông Huỳnh Minh Thiện 1978 Bahnar Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê
4 Ông Đinh Ơng 1980 Bahnar Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga 1976 Kinh Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang
6 Ông Phan Ngọc Hương 1963 Kinh Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Pơ
7 Ông Đinh Thanh Xuân 1966 Bahnar Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro
8 Ông Vũ Văn Hải 1963 Kinh Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang
9 Bà Đinh Thị Thông 1971 Kinh Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê
10 Bà Siu H'Phiết 1970 Jrai Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh
11 Ông Rcom Xuân 1968 Jrai Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện
12 Ông Lê Tiến Mạnh 1977 Kinh Không Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa
13 Ông Ksor Ngak 1970 Jrai Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa
14 Bà Ra Lan H'Chiểu 1973 Jrai Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông
15 Ông Siu Thil 1968 Jrai Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ
16 Ông Trần Hồng Hà 1978 Kinh Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai
17 Ông Nguyễn Văn Ánh 1977 Kinh Không Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh
III. GIÀ LÀNG, NGƯỜI UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG CÁC DÂN TỘC (13 vị)
1 Ông A H'Đung 1950 Xêđăng Công
giáo
Cá nhân tiêu biểu dân tộc Xê đăng
làng Ea Lũh, Nghĩa Hòa, Chư Păh
2 Ông Rơ Mah Beo 1947 Jrai Không Già làng, cá nhân tiêu biểu dân tộc
 Jrai thôn Kênh Tong, xã Ia Le,
huyện Chư Pưh
3 Ông Siu Pyeo (Deo) 1958 Jrai Không Cá nhân tiêu biểu dân tộc Jrai, làng Mook Đen, Ia Dom, Đức Cơ
4 Ông Đêr 1944 Bahnar Công
giáo
Già làng, cá nhân tiêu biểu dân tộc Bahnar, làng Lê Bông, Ayun, Mang Yang
5 Bà Djăt 1977 Bahnar Tin
lành
Người uy tín tiêu biểu dân tộc Bahnar,
làng Broch I, A Dơk, Đak Đoa
6 Ông Đinh H'Nôi 1958 Bahnar Không Già làng, người uy tín tiêu biểu dân tộc Bahnar, làng Len Tô, Đak Pơ
7 Ông Nông Minh Tiến 1957 Nùng Không Người uy tín tiêu biểu dân tộc Nùng,
Tơ Tung, Kbang
8 Ông Nông Văn Cằm 1959 Tày Không Người uy tín tiêu biểu dân tộc Tày, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa
9 Ông Hà Văn Nâm 1962 Thái Không Người uy tín tiêu biểu dân tộc Thái, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện
10 Ông Xa Văn Tiến 1968 Mường Không Người uy tín tiêu biểu dân tộc Mường, Trưởng BCTMT thông Đà Bắc, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông
11 Ông Triệu Quý Giang 1968 Dao Không Người uy tín tiêu biểu dân tộc Dao, huyện Chư Prông
12 Bà Hoàng Thị Sào 1987 H'Mông Không Người uy tín tiêu biểu dân tộc H'Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ
13 Ông Huỳnh Duy Nghĩa 1971 Hoa Phật
giáo
Cá nhân tiểu biểu dân tộc Hoa, Phó
Ban  CTMT Tổ 2, Diên Hồng, Pleiku
IV. CHỨC SẮC, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG CÁC TÔN GIÁO (6 vị)
1 Mục sư Rơ Ô Tha 1970 Jrai Tin
lành
MS quản nhiệm
Chi hội Tin lành VNMN xã Chư Gu,
Krông Pa
2 Mục sư Huỳnh Duy Linh 1950 Kinh Tin
lành
Trưởng đại diện
Hội thánh Tin lành MNVN
3 Ông Bùi Văn Hùng 1953 Kinh Baha'i Chủ tịch Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha'i, phường Diên Hồng, Pleiku
4 Ni trưởng Thích Nữ Hiệp Liên 1944 Kinh Phật
giáo
Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung, An Khê
5 Giáo hữu Ngọc Đào Thanh 1960 Kinh Cao
đài
Trưởng Ban đại diện Đạo Cao Đài
tỉnh Gia Lai
6 Linh mục Trần Duy Linh 1953 Kinh Công
giáo
Nhà thờ Lệ Chí,
Nam Yang, Đak Đoa
V. ĐẠI DIỆN CÁC DOANH NGHIỆP, HỘ SẢN XUẨT, KINH DOANH GIỎI (6 vị)
1 Ông Thái Như Hiệp 1963 Kinh Không Giám đốc Cty
TNHH Vĩnh Hiệp
2 Ông Trần Quang Kiên 1970 Kinh Không GĐ Công ty Mía đường An Khê
3 Bà Đặng Thị Mỹ Dung 1965 Kinh Thiên
chúa
Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh,
Giám đốc Cty TNHH MTV Phạm Dực
4 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 1980 Kinh Không PGĐ Cty TNHH Mười Xuân, Ayun Pa
5 Ông Ngô Công Đoan 1963 Kinh Không Chủ nhiệm CLB CCB sản xuất KD giỏi
6 Ông Tào Văn Lang 1969 Kinh Không Hộ SXKD giỏi thôn 7, xã Ia Blang,
huyện Chư Sê
VI. NHÂN SỸ, TRÍ THỨC, CHUYÊN GIA TRÊN CÁC LĨNH VỰC (14 vị)
1 Ông Nguyễn Văn Chiến 1952 Kinh Không Lĩnh vực lịch sử, giáo dục
2 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 1973 Kinh Không Lĩnh vực giáo dục
3 Ông Đinh Hà Nam 1974 Bahnar Không Lĩnh vực Y tế
4 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương 1971 Kinh Không Lĩnh vực Tài nguyên và MT
5 Ông Phạm Hiếu Trình 1959 Kinh Không Lĩnh vực GTVT
6 Bà Đinh Xuân La 1953 H're Không Nghệ sỹ Nhân dân
7 Bà Rah Lan H'Hợi 1984 Jrai Không Bác sĩ CKI, Bệnh viện ĐK tỉnh
8 Ông Mai Văn Tấn 1977 Kinh Phật
giáo
Luật sư
9 Ông Lê Hùng 1960 Kinh Không Họa sỹ
(Ủy viên BCH Hội VHNT tỉnh)
10 Ông Nguyễn Thành Nuôi 1960 Kinh Không Cán bộ hưu trí
(Nguyên PCT Ủy ban MTTQ tỉnh)
11 Ông Nguyễn Dũng 1960 Kinh Không Lĩnh vực kinh tế, tài chính 
12 Ông Đoàn Ngọc Có 1972 Kinh Không Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 
13 Bà Dương Thị Ngà 1964 Kinh Không Lĩnh vực khoa học, công nghệ 
14 Ông Nguyễn Thành Huế 1960 Kinh Không Lĩnh vực LĐ, TB và XH
VII. CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CẤP TỈNH (8 vị)
1 Ông Hồ Văn Điềm 1968 Bahnar Không Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX
2 Bà Đinh Thị Giang 1975 Bahnar Không Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX
3 Ông Đinh Ngọc Hải 1979 Kinh Không Phó Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX
4 Bà Phạm Thị Lan 1972 Kinh Không Ủy viên Thường trực
Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh khóa IX
5 Ông Siu Trung 1982 Jrai Không Ủy viên Thường trực
Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh khóa IX
6 Ông Phạm Văn Bình 1982 Kinh Không Ủy viên Thường trực
Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh khóa IX
7 Ông Nguyễn Hồng Thái 1979 Xêđăng Không Ủy viên Thường trực
Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh khóa IX
8 Ông Lê Quốc Hùng 1981 Kinh Không Phó Chánh VP

 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHOÁ X (NHIỆM KỲ 2019- 2024)
 ----------------------------------
1, Ông: Hồ Văn Điềm: Chủ tịch
2, Ông Đinh Ngọc Hải: Phó chủ tịch 
3, Ông Phạm Thị Lan: Phó Chủ tịch
4, Bà Đinh Thị Giang: Phó chủ tịch
5, Ông Siu Trung: Ủy viên thường trực
6, Ông Nguyễn Hồng Thái: Ủy viên thường trực

7, Ông Lê Quốc Hùng: Ủy viên thường trực

 

star.gif Các đại hội Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Gia Lai khác
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa I (Nhiêm kỳ 1977 - 1979)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa II (Nhiêm kỳ 1980 - 1984)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Kontum Khóa III (Nhiêm kỳ 1984 - 1989)
bullet-(1).gif
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (lâm thời) (Chia tách tỉnh ngày 15 tháng 10 năm 1991)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa V (Nhiêm kỳ 1993 - 1999)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VI (Nhiêm kỳ 1999 - 2004)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VII (Nhiêm kỳ 2004 - 2009)
bullet-(1).gif
Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa VIII (Nhiêm kỳ 2009 - 2014)
          bullet.gif Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa IX (Nhiêm kỳ 2014 - 2019)
bullet.gif Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  Khóa X (Nhiêm kỳ 2019 - 2024)

tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai