Dân chủ - Pháp luật > Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐN

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

04/02/2021
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương; thấy rõ được vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.


Theo ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để Mặt trận Tổ quốc tham gia tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 , Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

         Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Tổ chức tốt 3 lần, 5 bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan. Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
     
       Việc tổ chức các hội nghị cử tri phải đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, số lượng cử tri tham dự hội nghị ở nơi công tác có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm có ít nhất hai phần ba tổng số cử tri tham dự, nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị đại diện cử tri nhưng phải bảo đảm ít nhất là 70 cử tri tham dự; Về hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những nơi số lượng dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm có trên 50% tổng số cử tri tham dự; nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội cử tri đại diện hộ gia đình nhưng phải bảo đảm ít nhất là 55 cử tri tham dự. 

          Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần có sự thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp về số cuộc tiếp xúc cử tri, trên cơ sở đó thông báo bằng văn bản trước 07 ngày cho người ứng cử về thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử để người ứng cử chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của mình để tham gia tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các hoạt động vận động bầu cử khác đúng theo quy đinh của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

      Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức thành viên, các cơ quan tuyên truyền, báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026; làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân; về quyền, nghĩa vụ của công dân, của cử tri, tự mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

      Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Quá trình tiếp nhận, xử lý các đơn thư phải thực hiện đúng quy định của: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 06/05/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.

       Phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ và đúng pháp luật theo Hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT ngày 29/01/2021, của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

      Ông Đinh Ngọc Hải cũng nhấn mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ  trong công tác bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần nghiên cứu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, các Văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Thông tri của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và của các ban bộ ngành liên quan; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh...Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới ngoài việc triển khai công tác bầu cử, các nhiệm vụ công tác trong năm 2021, Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Bài: Ngọc Anh, Ảnh: Lê Đại
CÁC TIN KHÁC
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ia Pa tổ chức hội nghị lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019-2024. (19/06/2021)
Phú Thiện: Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Ia Hiao. (18/06/2021)
Tiếp nhận trên 150 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Chư Sê (16/06/2021)
Ayun Pa xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và nhà “Tình thương” cho các hộ nghèo (15/06/2021)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài khoản ủng hộ quỹ vắc – xin và công tác phòng chống dịch Covid-19: 5020 238 999 999 thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai. (15/06/2021)
Gia Lai: Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 (15/06/2021)
Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (15/06/2021)
Ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 (14/06/2021)
Tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (14/06/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Cuộc bầu cử của “Ý Đảng, lòng Dân”. (10/06/2021)
Đinh Nghéo: Cán bộ gắn bó với dân làng (10/06/2021)
Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19 (09/06/2021)
Gia Lai: tiếp nhận 700 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (09/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai